Рис. 40. Годичные кольца дерева.

Poyaning eniga o’sishi

O’simliklar poyasi hayoti davomida bo’yiga o’sgani singa- ri, eniga ham o’sadi, yo’g’onlashadi. Bahor kelib, o’simliklar hujayralarida shira harakati boshlanishi bilan oziq moddalar barcha organlar...
39-rasm. Poyaning o’sish konusi: 1-uchki kurtakning tashqi qobig’i; 2-uchki kurtakdagi boshlang’ich barglar; 3-poya uchining mikroskopda ko’rinishi.

Poyaning bo’yiga o’sishi

Poyaning buyiga usishi«To’qimalar» mavzusi o’rganilganda o’simliklarning o’sish nuqtasida joylashgan hosil qiluvchi to’qima hujay­ralari bo’linadi, degan fikrni aytgan edik.Demak, poya uning uchida joylashgan uchki kurtakdagi...
38-rasm. Tut daraxti yosh novdasi ko’ndalang kesimining mikroskopda ko’rinishi: 1-po’st va po’stloq (po’kak); 2-lub-floema qavat; 3-kambiy; 4-yog’ochlik; 5-o’zak; 6-naylar; 7-yasmiqcha.

Poyaning ichki tuzilishi

O’simliklar poyasi ular qaysi sistematik birlikka kirishi (tuban va yuksak, bir va ikki urug’pallali) va qaysi hayotiy shaklda (bir yillik o’t, buta yoki daraxt)...
37-rasm. Poyalarning xilma-xilligi: 1-qayrag’och; 2-qovun; 3-qulupnay.

Poyalarning xilma-xilligi

O’simliklarning turiga va o’sish sharoitiga qarab poyalar turli xil bo’ladi.Poyalar tuzilishiga ko’ra yog’och poya (terak, qayra- g’och) va o’ t poya (arpa, ituzum)ga bo’linadi.Yog’och...

Kurtak (Kurtak – bu boshlang’ich novda)

Kurtak - bu boshlang’ich novda. Vegetativ kurtak o’sim- liklarning boshlang’ich bargli novdasidir. Generativ kurtak esa boshlang’ich to’pgul yoki guldir. Har qanday novda kurtakdan hosil...
35-rasm. Novdaning tuzilishi: 1—kurtaklar; 2—bo‘g‘im oralig‘i; 3—bo‘g‘im; 4—poya.

Poya. Novda

Poya - o’simlikning barcha yerusti organlarini o’zaro bog’lab, ularni ildiz bilan birlashI irib turadigan markaziy tayanch organi. U ildiz bilan barglar orasidagi moddalarning harakatini...
34-rasm. Mineral o’g’itlar

O’g’itlar (Ugitlar, Ogitlar)

O’simliklar yaxshi o’sishi, mo’l hosil berishi va uzoq yil yashashi uchun tuproqqa o’g’it solish kerak. O’g’it tarkibida turli mineral tuzlar, mikroelementlar va boshqalar bo’ladi....
33-rasm. Ildizning tuproqdan suv va unda erigan moddalarni shimib olishi.

Ildizning tuproqdan. Suv va mineral moddalarni shimishi

O’simliklar ildizining muhim vazifasi tuproqdan suv va unda erigan oziq moddalarni shimib olib, yerusti qismiga uzatishdan iborat (33-rasm).Quyida suv va unda erigan oziq moddalarni...

Куз фаслида ўсимликлар ҳаётида рўй берадиган ўзгаришлар

Куз кўп ўсимликлар ҳосили пишиб йетиладиган фасл. Олим- ларнинг ҳисобига кўра, кузги кун билан туннинг тенглиги сентабр ойининг 23-кунига тўғри келади. Куз келиши билан...
Daraxt: sadaqayrag‘och.

Ўсимликларнинг ҳаётий шакллари

Ўсимликларнинг ташқи муҳитга ҳар хил шаклда мослашиши ҳаётий шакл дейилади.Гулли ўсимликлар ҳаётий шаклларига кўра дарахт, бута, яримбута, бир йиллик, икки йиллик ва кўп йиллик...
6-rasm. Gulli o‘simlik - g‘o‘za: 1-umumiy ko‘rinishi; 2-guli; 3-ko‘sagi; ^-ochilgan ko‘sagi.

Гулли ўсимликлар билан умумий танишиш

Гуллари турлича шакл ва рангли гул- қўрғонга (гулкоса, гултож) ҳамда унинг ичида жойлашган чангчи ва уруғчига эга бўлган, уруғтангандан сўнг мева ҳосил қиладиган ўсимликлар...
Iste’mol qilinadigan o‘simliklar: 1 - rovoch; 2 - qizil do‘lana.

Ботаника

Маълумки, она табиатни ранг-баранг ўсимликлар оламисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ёр юзида ўсимлик турлари жуда кенг тарқалган. Бу ўсимликларни жазирама чўллардан тортиб, то баланд тоғлар...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi