Ekologiya fani haqida tushuncha. Ekologiya fanining rivojlanish tarixi

0

Mavzu: Ekologiya fani haqida tushuncha. Ekologiya fanining rivojlanish tarixi

Reja:

 1. Kirish
 2. Ekologiya fani haqida tushuncha
 3. O’rta Osiyo va O’zbekiston olimlarining ishlari

Nima Ekologiya? – “Ekologiya” so’zi yunoncha bo’lib, “oykos”-uy va “logos”- fan ma’nolarini bildiradi. Bu fan “tabiiy uy” da yashayotgan va shu uyda hayot uchun kerakli funksional jarayonlarni o’tayotgan hamma tirik organizmlarni o’rganadi. Shuning uchun ham ekologiya organizmlarni “o’z uyi”da o’rganadigan fan deb ataladi.Bu fan organizmlar va atrofmuhit o’rtasidagi aloqalarning har xilligiga, umumiyligiga katta ahamiyat beradi.

 “Ekologiya” atamasi buyuk nemis darvinisti Ernest Gekkel (18341919) tomonidan 1866 -1869 yillari birinchi bor fanga kiritildi. E.Gekkelning xizmatini o’z vaqtida F.Engels yuqori baholab “Tabiiy tanlash tushunchasi E.Gekkelning ishlari va xizmatlari tufayli barqarorlandi, turlarning o’zgaruvchanligi esa, ularni muhitga yashash joyiga moslashishi va nasliy belgilarning o’tishi bilan yoritildi” deydi.   E. Gekkelgacha XVIII-XIX asrning buyuk biologlari biologiya fani rivojlanishiga katta hissa qo’shdilar, o’simlik va hayvonlarning yashashi, tarqalishini o’rgandilar, lekin ular “Ekologiya” so’zini ishlatmagan edilar. Masalan, XVIII asrning boshlarida Anton van Levinguk mikroorganizmlarda ozuqaviy bog’liqliklar, ularning sonini boshqarishini bilgan. Ingliz botanigi Rechard Bredli o’simliklarning biologik mahsuldorligi haqida ma’lumot bergan. 1887 yili nemis gidrobiologi K. Myobius (1825-1908) turli organizmlarning uyushmasi biotsenoz ta’limotini ishlab chiqdi.

 Ekologiya fanining asosiy vazifasi tur vakillari hosil qiladigan populyatsiyalar, turli senozlar, biotsenozlar va ekosistemalarning hosil bo’lishi, rivojlanish qonunlarini aniqlash, ularning muhit bilan munosabatlarini yoritishdan iboratdir. Umumiy ekologiyaning asosiy vazifalari 1954 yili Kiyevda bo’lib o’tgan ekologlarning uchinchi konferensiyasi qarorlarida quyidagicha belgilangan:

 1. Organizmlar va muhit o’rtasidagi ko’p qirrali munosabatlarni aniqlash uchun turlarning muhitga tarixiy moslashish yo’llarini o’rganish:
 2. Ekosistemalarda uchraydigan turlar soni va sifati hamda turlar

uchraydigan yerning iqlimi, tuproq xili joyning holatini o’rganish:

 1. Ekosistemaning tuzilishi, u yerda uchraydigan turlarning bir-birlari va ularning muhit bilan hamda o’lik tabiat komponentlar bilan bo’layotgan munosabatlarini ochish:
 2. Ekosistemaning tarkibini ko’rsatuvchi harorat, namlik, tuproqning xillari, tuzlar miqdori (suv, tuproqda) va biogen moddalarning borligi hamda oz va ko’pligini aniqlash:
 3. Ekosistemaning miqdorini solishtirishda, uning         asosiy

komponentlarining o’zaro va muhit bilan aloqalarini ochib turlarning o’sish, ko’payish va fotosintez jarayonida hosil bo’ladigan fitomassa hamda uning hayvonlar tomonidan o’zlashtirish tezligini aniqlash: 6. Ekosistemalarda uchraydigan hamma komponentlarning fasllar bo’yicha, yil davomida va ko’p yillar mobaynida sodir bo’ladigan o’zgarishlarni o’rganib, u yoki bu ekosistema asosida umumiy qonunlar yaratish, kelajak uchun chora-tadbirlar ishlab chiqish.

 Qadimgi yunon olimlari Gippokrat va Aristotellarning ilmiy asarlaridagi 500 ta o’simlik turi va hayvonlarning 154 ta turi haqidagi ma’lumotlar ekologik harakterga ega bo’lgan.Masalan,Aristotel o’zining ilmiy asarlarida 500 dan ortiq turli hayvonlarni,qushlarni,baliqlarning hayoti,tarqalishi,bir yerdan ikkinchi yerga ko’chishi haqida ma’lumot bergan.Galen,Teofrast kabilar ham turli jonivorlarining hayot,tabiatga moslashishi to’g’risida qimmatli ma’lumot qoldirganlar.

 Z.M.Bobur (1483-1530) o’zining “Boburnoma” nomli tarixiy asarida O’rta Osiyoda va Hindistonning turli o’simlik va hayvonlari,ularning o’sadigan,yashaydigan joyi,gillash,ko’payish davrlari haqida ko’pgina ma’lumotlar keltiradi.

 Yangi o’lkaning ochilishi,bir mamlakatning ikkinchi mamlakat tomonidan bosib olishi,bu yerlar tabiatining o’rganilishi natijasida o’simlik va hayvonlarning sistematikasi,morfologiyasi,ularning yashab turgan joyga moslashishi o’rganiladi.

 XX asr boshlarida ekologiya fani tez sur’atlar bilan rivojlanadi.Avval o’simlik va hayvonlar ekologiyasi ayrim-ayrim o’rganilsa,keyinchalik ular birgalikda,bir uyushma sifatida o’rganiladi.Ch.Adams (1913),V.Shelfordlar (1913)tomonidan hayvonlar ekologiyasiga oid qo’llanmalar yaratiladi.

 O’zbekistonda T.Z.Zohidov, K.Z.Zokirov, I.I.Granitov, A.M.Muzaffarov, A.E.Ergashev, P.K.Zokirov kabilarning ishlari muhim ahamiyatga egadir.1920-yilda tashkil etilgan Turkiston dirilfununi qoshidagi ekolohiya kafedrasi ekologiyaga oid jurnallar,ilmiy uyushmalar tashkil qilinishi munosabati bilan ekolog mutaxasislar tayyorlash boshlandi.

O’zbekiston Respublikasi  hududida mavjud bo’lgan ko’pchilik ekologik muammolar, ayrim chiqindilarni manbalarining o’zgarishi va zararli moddalarning tashlashdan boshlab, ularni atrof muhitga ta’sirini minimizatsiyaga olib kelish, iqtisodiy va boshqa omillarga bog’liq. Ular orasida ekologik ta’lim va tarbiyaning ahamiyati juda kattadir. Ekologik ma’rifat evaziga ekologik madaniyat shakllantiriladi. Faqat keng qamrovli ekobilimlar yordamida ekologik ong paydo bo’ladi. Yoshlarda ekologik ongni shakllantirishda bo’lajak bakalavr o’qituvchilarning roli beqiyosdir.

Atmosferani, suv ob’ektlarini ifloslanishini atrof- muhitga zararli aralashmalarni tarqatishini baholay olish usullarini, shuningdek atrof – muhitni ifloslantirish va inqirozga uchratishining milliy va xalqaro qonunchilik me’yorlari hadiqa yorqin tassavurga ega bo’lishlari kerak.

 Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyoti davrida ekologik ahvolni muvozanat holida saqlab turish,  atrof – muhitni muhofaza qilish iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va boshqa  omillarga bog’liq.  Bu omillarning asosiy yetakchisi ekologik ta’lim va tarbiyadir. Yoshlar ongida ekologik ongni shakllantirishda qadimiy milliy tarbiyaviy vositalarni qo’llash maqsadga muvofiq bo’ladi.

      Kelgusida atrof-muhitni muhofaza qilish muammosini eng avvalo tutash texnologik  halqani chiqitsiz ishlab chiqarishlarni yaratish yo’li bilan hal qiladi. Atmosfera havosini ifloslanish sanitariya normalari bilan tartib solib turiladi. U yoki bu aholi punktlari atmosfera havosidagi zararli moddalarning chegaraviy yo’l  qo’yiladigan konsentratsiyasini belgilash ko’zda tutiladi. Umumiy ta’sir samaradorligida quyidagi zararli moddalarning birikmalari; aseton, asitofenon va fenol, vinilaseat, valerian,  yog’ kislotalari, ozon, azot (II)- oksidi va formaldegid, sulfid gazi, vodorod sulfid, vodorod ftorid va sulfid kislotaning aerazoli,   furfurol, metanol va etanol, seklogeksan va benzol, sulfat, xlorid, azot, kislota, etilen, propilen, butilen va amilin, 2-3 – dixlor-1,4  naftoxinon, sirka kislotasi va uning angidridi va boshqalardan tashkil topganlar.

        Qishloq  xo’jaligida paxtachilik va to’qimachilik, yengil va kimyo sanoati korxonlaridan  ajralib chiqadigan zararli omillarga;  chang, zaharli gazlar, yuqori harorat, havoning namligi, shovqin, tebranish va boshqa chiqindilar kiradi. Shulardan ammiak, rangsiz, o’tkir hidli bo’g’uvchi, portlash  jihatidagi o’ta xavfli gazsimon moddadir. Vodorod sulfid rangsiz, ko’lansa hidli gaz bo’lib o’ta zaharli hisoblanadi. Qog’oz  sanoatida ajralib chiqadigan zaharli gazlar kislotalarga; stirol, akrilonitril, akril kislotasi, xlorid kislotasi,  azot va uglerod oksidlari,  kiradi. Yuqoridagi zaharli organik moddalar tuproq, suv va havo orqali o’simliklarga ular orqali hayvonlarga o’tadi. Hayvon  va o’simliklar mashg’ulotlari orqali inson  o’rganizmiga o’tib, turli xil kasalliklarni kelishiga sababchi bo’lmoqda.

         Qishloq xo’jaligida ishlatiladigan pestisidlar, xlororganik va fosfororganik moddalar tuproq strukturasida to’planadi, uning tabiiy strukturasini buzadi va tuproq mikroflorasiga jiddiy zarar  yetkazadi, uning unumdorligi 20 foizgacha keladi.

      Shunday   ekan yer – odamzodning va barcha tirik organizmlarning hayot manbaidir, uni iqtisodiy, hayotiy va ekologik ahamiyati cheksizdir.

             Ekologik   ta’lim    va    tarbiya    quyidagi  asosli  bilimlarni  o’z  ichiga  oladi:

 1. Talaba va o’quvchilarni tabiat  go’zalliklarni  sevish, ulardan  estetik  zavq  olish  ruhida
 2. Jonli va  jonsiz  tabiatning  rivojlanish qonuniyatlari,  tabiat  bilan  jamiyat  o’rtasidagi  murakkab  o’zaro  munosabatlar,  shuningdek, inson  xo’jalik  faoliyatining  tabiatga  ta’siri oqibatlari  haqida  bilim

     3.Talaba   va  o’quvchilarda  ekologik  madaniyatni tarbiyalash.

Tabiatni  sevish,  undan to’g’ri  va  ongli  ravishda  foydalana bilishni  tarbiyalash  ekologik  tarbiya  va  madaniyatning  asosi  bo’lib,    kishilarda  tabiat  oldida ma’suliyatni  anglash  malakasini hosil  qiladi.  Vatanni  sevish,  vatanparvarlik  tabiatni  sevishdan    boshlanadi.

Ekologik  tarbiya – axloqiy  tarbiyaning  ajralmas qismidir.  Kishilarda  ekologik  ong  va  tafakkurni  dialektik  tushunishga  yordam  beradi.  Hamma  bosqichlarda   ekologik  ta’lim  va  tarbiyani  talab etilgan  darajada  amalga  oshirish  uchun  bu  vazifaning  muhimligini  va  mas’uliyatini  yaxshi  bilgan  yoshlarni  tayyorlash  zarur.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

 1. A.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T., “Sharq”, 1998.
 2. A.Karimov. O’zbekiston buyuk kelajak sari. T., “O’zbekiston”, 1998.
 3. A.Karimov. O’zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., “O’zbekiston”, 1999.
 4. Jabborov N. Kimyo va atrof muhit. , “O’qituvchi”1992.
 5. Barotov P. Tabiatni muhofaza qilish. , “O’qituvchi”1991.
 6. Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. I, II qism, T., “O’qituvchi”1994.
 7. Otaboyev Sh. Nabiyev M. Inson va biosfera. T., “O’qituvchi”1995.
 8. Tursunov X.T. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. “Saodat RIA”, 1997.
 9. To’xtayev A.S. T., “O’qituvchi”1998.
 10. Qodirov E.B. va boshqalar. Tabiiy muhitni muhofazalashning ekologik asoslari. ,

“O’zbekiston”, 1999.

 1. talaba.su
 2. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. , “Yangi asr avlodi”, 2005. 
 3. Xolmurodov J. Ekologiya va qonun. , “Adolat”. 2000.
Previous articleArab – musulmon mutafakkirlarining jahon siyosiy tafakkuri tarixida tutgan urni
Next articleKomil inson tarbiyasi sharq mutafakkirlari talqinida (referat)