Huquq sohasi (tarmog‘i) nima?

# SavolHuquq sohasi (tarmog‘i) nima? Ҳуқуқ соҳаси (тармоғи) нима? Хукук сохаси (тармоги) нима?# JavobHuquq sohasi (tarmog‘i) huquqiy normalar tomonidan tartibga solina digan munosabatlar majmuidir.

Huquq institutlari nima? Ҳуқуқ институтлари нима?

# SavolHuquq institutlari nima? Ҳуқуқ институтлари нима? Хукук институтлари нима?# JavobHuquq institutlari – bu o‘zaro bog‘langan, bir turdagi ijtimoiy munosa batlarni tartibga soluvchi huquqiy...

Huquq tizimi nima? Ҳуқуқ тизими нима?

# SavolHuquq tizimi nima? Ҳуқуқ тизими нима? Хукук тизими нима?# JavobHuquq tizimi – bu jamiyatdagi mavjud huquq normalarining birbutun voqelik sifatida harakatlanishi, huquq normalari...

Huquq sohalari – Ҳуқуқ соҳалари

Ҳуқуқ соҳалари. Хукук сохалари. Huquq sohalariFaollashtiruvchi savol va topshiriqlar Rasmlarga qarang. Bu rasmlarda tasvirlangan insonlar har xilhuquqiy ehtiyojlarga ega. Ularni aytib bering. Bu huquqlarni...

Gipoteza, Dispozitsiya, Sanksiya nima?

Gipoteza nima? Dispozitsiya nima? Sanksiya nima? Гипотеза нима? Диспозиция нима? Санкция нима?Huquqiy norma tuzilishiga ko‘ra bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan quyidagiuch tarkibiy qism (element)dan: gipoteza,...

Huquq normasi nima?

Huquq normasi nima?Huquq normasi – bu huquq tizimining eng asosiy, dastlabki elementi. Huquqiy normalar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzilishi bilanbel gi lanadigan, davlat tomonidan...

Huquq normalari

Ҳуқуқ нормалари Хукук нормалари Huquq normalariFaollashtiruvchi savol va topshiriqlar Rasmlardagi huquqiy hujjatlarning qaysilari bilan tanishsiz? Buhuquqiy hujjatlarning ichida nimalar yozilganini bilasizmi? Siz tanish bo‘lmagan...

Huquq funksiyalari

Ҳуқуқ функциялари Huquq funksiyalari Хукук функциялариTartibga solish. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni va alohidashaxs xulq-atvorini kerakli yo‘nalishga solish.Qo‘riqlash. Huquqiy muhofaza va yuridik mas’uliyat cho rala ri ni, ularni...

Obyektiv huquq nima? Subyektiv huquq nima?

Obyektiv huquq nima? Subyektiv huquq nima? Объектив ҳуқуқ нима? Субъектив ҳуқуқ нима? Объектив хукук нима? Субъектив хукук нима?“Huquq” atamasi ikki obyektiv hamda subyektiv huquq...

Huquq nima? Хукук нима?

Huquq nima? Ҳуқуқ нима? Хукук нима?Huquq – davlat tomonidan o‘rnatilgan va u tomonidan himoyaqilinadigan barcha uchun majburiy bo‘lgan xulq-atvor qoidalarining tizimi.

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi