Tasavvuf va kalom ilmi (Imom G‘azzoliy qarashlari)

Tasavvuf va kalom ilmi (Imom Gazzoliy karashlari)Shariat bilan tariqat orasidagi masala g‘oyat nozik masaladir. Bu jihatni anglamagan odam shubhasiz biror tomonga putur etkazishi mumkin....

Vahdatul vujud va vahdatush shuhud

Vaxdatul vujud va vaxdatush shuxudYuqorida tasavvufning olam tuzilishi, inson va iloh, komil inson haqidagi bir qancha falsafiy tushunchalarni ko‘rib o‘tdik. Bu tushunchalar, aslini olganda,...

Komil inson (falsafa, tasavvuf)

Tasavvuf – inson kamoloti, axloqiy poklanish haqidagi ilm dedik. Bu tushuncha komil inson kontseptsiyasida aniq ko‘zga tashlanadi. Inson uchun qayg‘urish, uning ma’naviy kamolotini o‘ylash...

Markaziy Osiyo tariqatlari

Markaziy Osiyo tarikatlari. Tasavvuf g‘oyalarining tarqalishi, darveshchilik harakatining rivoj topishiga turli pirlar, atoqli shayxlarning nomi bilan bog‘liq tariqatlarning ahamiyati katta bo‘lgan. Tariqat (yoki suluk...

Tasavvuf ontologiyasi va gnoseologiyasi

Modomi ki, gap olamlar haqida borar ekan, tasavvufning kayhoniy tushunchalari, ya’ni olam tuzilishi haqidagi tasavurlarini qisqacha sharhlashga to‘g‘ri keladi. Tasavvuf falsafasiga binoan, Olloh taolo...

Ma’rifat va haqiqat

Ma’rifat va xakikat. Haq yo‘liga kirgan darveshning ana shunday ruhiy iztiroblar safaridan so‘ng qo‘lga kiritgan ma’naviy ma’rifatini Sari Saqatiy «tavhid» (birlashish – Alloh birligini...

Тасаввуф ва калом илми (Имом Ғаззолий қарашлари)

Тасаввуф ва калом илми (Имом Газзолий карашлари) Шариат билан тариқат орасидаги масала ғоят нозик масаладир. Бу жиҳатни англамаган одам шубҳасиз бирор томонга путур етказиши...

Ваҳдатул вужуд ва ваҳдатуш шуҳуд

Вахдатул вужуд ва вахдатуш шухудЮқорида тасаввуфнинг олам тузилиши, инсон ва илоҳ, комил инсон ҳақидаги бир қанча фалсафий тушунчаларни кўриб ўтдик. Бу тушунчалар, аслини олганда,...

Комил инсон (фалсафа, тасаввуф)

Тасаввуф – инсон камолоти, ахлоқий покланиш ҳақидаги илм дедик. Бу тушунча комил инсон концепциясида аниқ кўзга ташланади. Инсон учун қайғуриш, унинг маънавий камолотини ўйлаш...

Марказий Осиё тариқатлари

Марказий Осиё тарикатлари. Тасаввуф ғояларининг тарқалиши, дарвешчилик ҳаракатининг ривож топишига турли пирлар, атоқли шайхларнинг номи билан боғлиқ тариқатларнинг аҳамияти катта бўлган. Тариқат (ёки сулук...

Тасаввуф онтологияси ва гносеологияси

Модоми ки, гап оламлар ҳақида борар экан, тасаввуфнинг кайҳоний тушунчалари, яъни олам тузилиши ҳақидаги тасавурларини қисқача шарҳлашга тўғри келади. Тасаввуф фалсафасига биноан, Оллоҳ таоло...

Маърифат ва ҳақиқат

Маърифат ва хакикат. Ҳақ йўлига кирган дарвешнинг ана шундай руҳий изтироблар сафаридан сўнг қўлга киритган маънавий маърифатини Сари Сақатий «тавҳид» (бирлашиш – Аллоҳ бирлигини...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi