Kasbiy psixologiya fanining kelajagi va hozirgi zamon talablari

Kasb psixologiyasi fani haqida so‘z ketganda  shuni ta’kidlash kerakki bu fanning kelajagi hali oldinda. Chunki jamiyat yashar ekan unda kasblarga bo‘lgan zaruriyati mavjud ekan,...

Kasbga xos psixologik jarayonlar va ularni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojlar.

O‘sib kelayotgan yoshlarni o‘ziga xos bo‘lgan dunyoqarashi borligini ajratib ham ko‘rsatish zarur. Bu dunyoqarash ularni atrof – muhitga, tabiatdagi va jamiyatdagi hodisalarga qiziqishlaridan kelib...

Kasbiy psixologiya fanining ob’ekti va predmeti.

Psixologiyaga umumiy tarzda baho bersak – bu inson faoliyatni ob’ektiv reallik sifatida aks ettirish qonunlari haqidagi fandir. Fandagi va amaliyotdagi differensial – integratsion jarayonlar...

Kasb va kasbiy psixologiya haqida umumiy tushuncha

Insoniyat paydo bo‘libdiki u har doim o‘zini boqishga, ehtiyojlarini qondirishga harakat qilgan va hozirda ham shu yo‘ldan bormoqda.  Inson o‘z ehtiyojlarini  eng avvalo oziq...

Ilk bolalik davrida shaxsning rivojlanishi

Bu davrdagi bolalar asosan o‘z hatti-harakatlarini o‘ylab o‘tirmaydilar chunki hatti-harakatlar ularning hissiyotlari asosida bo‘ladi. Bu yoshdagi bolalarning hatti- harakatlari juda o‘zgaruvchan bo‘ladi.Masalan, bolaning yig‘lashi...

Yoshli bolalarning aqliy rivojlanishi

Yoshdagi bola shakllanishda isixik riiojlanishiing uta ilmgini inobatga om-an holda, ayrim nsixologlar (R.Zazzo)  tugilganidan to yeauklnk. davrigachp bo‘lgan psixik |1ii(>jla1gash;iining taxminan o‘rtalari, 3 yogpga...

Ilk bolalnk davrida psixik taraqqiyot

Ilk bolalik davri.- Go‘daklik davridan so‘ng rivojlanishning yangi bosqichi ilk bolalik (1-3 yosh) davri boshlanadi, Ilk bolalik davri  bola hayotidagi eng ahamiyatta molik,  uiing...

Go‘daklik davrida psixik rivojlanishi

Go‘daklik davri bolaning tugalganidan bir yoshlarigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga olib, bu davrda bola tashqi muhitga moslashishi uchun ma’lum darajada yetilgan nerv tizimi bilan...

Qadimgi sharq mamlakatlarida psixologik fikrlar

Eramizgacha bir nеcha ming yillar oldin Sharqda Misr, Xindiston, Xitoy kabi buyuk sivilizatsiyalar paydo bo’ldi va aynan shu yеrlarda boshlangan g’oyalar taraqqiyoti, hozirgi zamon...

Psixologiya tarixini davrlarga bo’lish

Assotsiativ psixologiyaAssotsiativ psixologiya – XVII-XIX asrlarda maydonga kеlgan psixologiyaning yo’nalishi bo’lib, ko’proq Angliyada tarqalgan. Uning asoschisi David Yum (17111776) ta'limotiga ko’ra, ongning barcha murakkab...

Psixologiyaning fanlar tizimida tutgan o’rni

Psixologiya yaxlit va mustaqil fan sifatida   odamlarda gumanistik mеntalitеtning shakllanishiga xizmat qilib, inson omiliga aloqadorligi  uning shu yo’nalishdagi muammolarni ma'lum ma'noda o’rganadigan barcha fanlar...

Psixologiya fanining prеdmеti

“Psixologiya” so’zi ikkita grеk so’zlaridan - “psyuxe” - jon, ruh va “logos”- ta'limot, ilm so’zlaridan iborat bo’lib, an'anaviy ma'noda inson ruhiy dunyosiga aloqador barcha...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi