Pedagogik texnikani egallash yo‘llari

Pedagogik texnikani egallash uchun avvalo, o‘qituvchi o‘z fanini, o‘qitadigan predmetini, pedagogika (tarbiyashunoslik), psixologiya (ruhshunoslik), metodika fanlarini davr taraqqiyoti darajasida bilishi,  muntazam ravishda ilg‘or tajribalarni...

O‘qituvchining aktyorlik va rejissyorlik malakalari

O‘qitish samaradorligini oshirish va ijobiy  tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish uchun o‘qituvchi  pedagogik texnikasi tizimidan o‘rin olgan yana bir malaka – bu o‘qituvchining aktyorlik va rejissyorlik...

Zamonaviy pedagogikada ta`lim paradigma (modeli)lari

Pedagogik paradigma (yunoncha «paradeigma» - misol, namuna) – pedagogika fani rivojining ma`lum boskichida ta`limiy va tarbiyaviy muammolarni xal etish namunasi (modeli, standarti) sifatida ilmiy...

Didaktik nazariya (konsepsiya)lar va ularning falsafiy asoslari

Ta`lim jarayoni psixologik-pedagogik konsepsiyalar (ular aksariyat xollarda didaktik tizimlar xam deb ataladi) asosida tashkil etiladi.Didaktik tizim (yunoncha «systema» – yaxlit kismlardan tashkil topgan, birlashtirish)...

Didaktikaning asosiy kategoriyalari va didaktik tushunchalar tizimi

Muayyan fanga xos bulgan tushunchalarda insoniyat tomonidan ijtimoiy tarakkiyot jarayonida tuplangan bilimlar aks etadi. Mavjud ilmiy tushunchalar ikki asosiy guruxga  ajratiladi: falsafiy tushunchalar; xususiy...

Didaktika xaqida tushuncha

Insonning faoliyatida ukitish xar doim juda muxim axamiyatga ega bulgan. Ta`lim tasodifiy, intuitiv xususiyatga ega bulganda xam va asosan tasodifan axborotlarni berish xamda taklid...

Pedagogik texnika – Pedagogik mahoratning tarkibiy qismi va sifati

Hozirgi zamon pedagogika fani pedagogik mahorat tizimida pedagogik texnikaning roli beqiyos deb qayd etadi. Chunki u o‘qituvchiga o‘z gavdasini tuta bilish (mimika, pantomimika), his-tuyg‘ularini...

Pedagogning mimik va pantomimik ifodasi

O‘qituvchining pedagogik texnikasi tizimida mimik va pantomimik ifodalari ham muhim o‘rin tutadi. Pedagogning mimik va pantomimik ifodasi, o‘qituvchining imo-ishorasida, ma’noli qarashlarida, rag‘batlantiruvchi yoki kinoyali...

Mafkuraviy immunitet tizimining asosiy unsurlari

 Hozirgi davr - bunyodkor va buzg’unchi g’oyalarning o’zaro kurashi kuchayganligini alohida etirof etish lozim. Nima uchun kishilar ongi va qalbi uchun kurash turli mafkuralarning...

Mafkuraviy profilaktika – Mafkuraviy immunitetni shakllantiruvchi asosiy omil

Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda mafkuraviy profilaktikaning o’rni katta. Mafkuraviy profilaktika xilma xil shakllarda ijtimoiy institutlar tomonidan amalga oshiriladigan g’oyaviy-tarbiyaviy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy ishlar majmui,...

Mafkuraviy immunitet tushunchasi

Mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biri bu g’oyaviy tarbiyani kuchaytirishdan iborat. Bu borada kishilarimizda yot va zararli g’oyalarga qarshi kurashish uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarur....

Individ va shaxs tushunchasi. Shaxsni shakllantiruvchi asosiy omillar

 Dunyoga  kelgan  go'dak  ma’lum  yoshga  qadar  individ  hisoblanadi.«Individ» lotincha «individium» so‘zidan  kelib chiqqan  bo‘lib, «boiinmas», «alohida», yagona» ma’nolarini anglatadi. Individ bilogik turga kiruvchi alohida...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi