Fuqarolik jamiyati nima? 

Fuqarolik jamiyati nima? Фуқаролик жамияти нима? Fuqarolik jamiyati – komil fuqarolardan, ya’ni uzviy bog‘liqlikdabo‘l gan hamda axloqiy, huquqiy va siyosiy madaniyatga ega odamlardanibo rat jamiyat.

Fuqarolik jamiyati – Фуқаролик жамияти

Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida, “Talxis-u navomisi Afl otun” (“Afl otun qonunlari mohiyati”) nomliasarga asoslanib shunday deydi: “Afl otunning aytishicha, eng...

Davlat mexanizmi nima?

Davlat mexanizmi nima? Давлат механизми нима? Davlat mexanizmi – jamiyatni boshqarish va xalq manfaatlarinihimo ya qilishni amalga oshiradigan davlat organlarining yaxlit tizimi.

Davlat organi nima?

Davlat organi nima? Давлат органи нима? Davlat organi – qonunga muvofi q ravishda o‘z tizimiga, ijtimoiyhayot ning muayyan sohasini boshqarish bo‘yicha aniq belgilanganvako latiga ega...

Demokratik tartibot belgilari nima?

Demokratik tartibot belgilari nima? Демократик тартибот белгилари нима? Demokratik tartibot belgilari: 1) shaxsning iqtisodiy jihatdan erkin bo‘lishi; 2) inson va fuqaro huquqlari va erkinliklarining e’tirof qilinishi vakafo...

Demokratiya nima?

Demokratiya nima? Демократия нима? “Demokratiya” – yunoncha so‘z bo‘lib, “xalq hokimiyati” deganma’noni anglatadi.

Siyosiy tartibot (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi

Siyosiy tartibot (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi. Сиёсий тартибот (режим). Давлат органлари. Давлат механизми. Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Demokratiya so‘zini ko‘p marta eshitgan bo‘lsangiz kerak....

Davlatning tuzilish shakli

Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Tasvirga qarab “unitar”, “federativ” va “konfederativ” atamalarini izohlashga harakat qiling. Rossiya Federatsiyasining nima uchun bunday nomlanishi to‘g‘ri sida hech o‘ylab...

Konfederatsiya nima?

Konfederatsiya nima? Konfederatsiya (lotincha – ittifoq, uyushma) – suvereniteti vamustaqilligini saqlab qolgan holda biror-bir maqsadga erishish uchunbirlashgan davlatlar ittifoqi. Davlatlar u yoki bu maqsadni ko‘zlab, o‘z...

Federativ davlat nima?

Federativ davlat nima? Federativ davlat — bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo‘l gan murakkab, ittifoqdosh davlat.

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi