Yuklama. Yuklamalar haqida ma’lumot

Yuklama. Yuklamalar haqida ma’lumot. Yuklama. Yuklamalar hakida malumot. Ayrim so’z yoki gapga qo’shimcha ma’no berish uchun qo’llanadigan yordamchi so’zlar yuklamalar deb ataladi. Masalan: Haqiqiy...

Bog’lovchi. Bog’lovchilar haqida ma’lumot

Bog’lovchi. Bog’lovchilar haqida ma’lumotGap bo’laklarini yoki qo’shma gapning qismlarini bog’laydigan yordamchi so’zlar bog’lovchi deyiladi. Bog’lovchilar gap bo’laklari va ayrim sodda gaplarni o’zaro qanday munosabatda...

Ko’makchi haqida ma’lumot

Kumakchi haqida malumot YORDAMCHI SO’Z TURKUMLARIYordamchi so’z turkumlari mustaqil so’z turkumlaridan farqlanadi. Ular lug’aviy ma’noga ega emas, morfologik jihatdan o’zgarmaydi, gapda sintaktik vazifa bajarmaydi,...

Nutq tovushi va harf

Og‘zaki nutqning eng kichik, boshqa mayda bo‘lakka bo‘linmaydigan qismi nutq tovushi deyiladi.Tovushning yozuvdagi ifodasiga harf deyiladi.  Bir tovush bir harf bilan ham, ikki harf...

Fonetika va grafika

Og‘zaki nutqning tovush tizimini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi fonetika, yozma nutqning harflar tizimini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi esa grafika deyiladi.  Fikrimizni boshqalarga tovushlar vositasida so‘zlash va...

Tilshunoslik va uning bo‘limlari

Til o‘z ichki tuzilishiga ega. Tilning ana shu ichki tuzilishidan qaysisini o‘rganishga ko‘ra tilshunoslik fani ham bir necha bo‘limlarga bo‘linadi.Tilning tovush tuzilishi fonetika bo‘limida,...

Otlarda kelishik kategoriyasi

Ot (yoki otlashgan so‘z)ning boshqa so‘zlarga bo‘lgan sintaktik munosabatini ko‘rsatuvchi ma’nolar va bu ma’nolarni ifodalovchi shakllar tizimiga kelishik kategoriyasi deyiladi. Kelishik kategoriyasi oltita grammatik...

Otlarda egalik kategoriyasi

Otlarga xos morfologik xususiyatlardan biri son kategoriyasidir. Otlarda son kategoriyasini bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilgan birlik son shakli va ko‘plik son shakli tashkil etadi.Birlik son shaklida...

Otlarning ma’no turlari

Otlar ma’no jihatdan ikki turga bo‘linadi: atoqli otlar va turdosh otlar.Bir xildagi predmet (shaxs) yoki hodisalardagi birinchi ayirib ko‘rsatadigan otlar atoqli otlar deyiladi. Atoqli...

Otning leksik-grammatik xususiyatlari

Predmetning nomini (keng ma’noda) bildiruvchi mustaqil so‘z turkumiga ot deyiladi. Ot so‘z turkumiga oid so‘zlar kim? nima? kimlar? nimalar? savollaridan biriga javob beradi: o‘qituvchi,...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi