17- rasm. Tirik organizmlar: a– bakteriyalar dunyosi; b – zamburug‘lar dunyosi; c – o‘simliklar dunyosi; d – hayvonot dunyosi

Tirik organizmlar haqida umumiy ma’lumot

Tırık organızmlarnıng xılma- xıllıgı. Tirik organizmlar haqida umumiy ma’lumot. Barcha tirik organizmlar oziqlanadi, nafas oladi, ko‘payadi, o‘sadi va rivojlanadi. Avvalgi mavzularda tirik organizmlar hujayra- lardan...
13- rasm. O‘simlik (a) va hayvon (b) hujayrasi

Hujayra – tiriklikning asosi

Hujayra shakllari Hujayra shakllari. Hujayra tiriklikning eng kichik birligi hisob- lanadi. Har qanday tirik organizm hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar vazifasi va shakliga ko‘ra bir- biridan...
Yorug‘lik mikroskopining tuzilishi

Lupa va mikroskop tuzilishi bilan tanishish

Tirik organizmlarning tuzilishini o‘rganish uchun kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblardan foydalaniladi. Ularga lupa va mikroskop ki- radi. Lupa – eng sodda tuzilgan kattalashtirib ko‘rsatuvchi asbob bo‘lib,...
7-rasm. Kuzatish (a) va taqqoslash (b) usuli.

Biologiyaning o‘ rganish usullari

Tirik organizmlarni o‘rganish uchun turli usullardan foydalanila- di. Ulardan asosiylari to‘rt xil. 1. Kuzatish usuli – eng qadimgi usul. Tekshirayotgan odam sezgi organlari (ko‘rish, eshitish,...
O‘simlikning avtotrof (a) va hayvonning geterotrof (b) oziqlanishi.

Tirik organizmlarning xususiyatlari

Tirik organizmlar jonsiz tabiatdan farqlanib, quyidagi asosiy xu- susiyatlarga ega: 1. Moddalar almashinuvi – metabolizm ikki xil jarayonning yig‘indisi: 1) assimilyatsiya – sintez reaksiyalari, masalan,...
1- rasm. Biologiya fani sohalari.

Biologiya – hayot haqidagi fan

Biologiya    sohalari.   Biologiya – tiriklik, hayot haqidagi fan. Yunoncha «bios» – hayot, «logos» – fan, ta’limot degan ma’noni anglatadi. O‘rganish obyektiga ko‘ra biologiya bir qancha...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi