Nutq madaniyati tarixidan. Nutq madaniyati va notiqlik san’ati

0

Nutq madaniyati tarixidan. Nutq madaniyati va notiqlik san’ati.

REJA:
1.Nutq madaniyati haqidagi ta’limotning shakllanishi:
a)Qadimgi Gretsiya va Rimda nutq madaniyati masalalari.
b)Rossiya tarixida notiqlik san’atining rivoj topishi.
v)O’rta Osiyo madaniyati tarixida nutq madaniyatining o’ziga xos mavqei.
2.Notiqlik san’ati haqida.
3.Nutq madaniyati va notiqlik san’ati.

Kishilar chiroyli, mazmundor nutq masalasi bilan juda qadimdan qiziqib keladilar. Qadimgi Gretsiya (Yunoniston) da va Rimda nutq madaniyatining nazariy asoslari yaratildi. Nutq oldiga qo’yiladigan talablar ishlab chiqildi. Bu davrda davlatning, savdo-sotiqning, sud ishlarining nihoyatda taraqqiy etishi, notiqlikni san’at darajasiga ko’tardi. Yetuk inson bo’lishi uchun albatta, notiqlik san’atini egallash shart qilib qo’yiladi. Ana shu ehtiyoj tufayli notiqlik nazariyasi yaratildi. Uning TSitseron, Demosfen, Kvintilian, Aristotelь kabi nazariyotchilari yetishib chiqdi. Eramizning 335 -yilida Aristotelning «Ritorika» si yaratildi. Unda notiq oldiga quyidagilarni vazifa qilib qo’ydi:

 • materialni har tomonlama tayyorlash;
 • materialni joylashtirish rejasini belgilash;
 • materialni o’zlashtirish, nutq qurilishini to’g’rilash;
 • notiqning nutq materialini o’rganishi;
 • materialni so’z bilan ifodalash;
 • nutqni talaffuz qilish, ya’ni nutq jarayoni.

Bu talablar hozir ham o’z kuchini saqlab kelmoqda. O’sha davr sud notiqligida yuksak muvaffaqiyatlarga erishdi, notiqlik san’ati nazariyasiga ulkan hissa qo’shdi.

TSitseronning «Notiq haqida», «Notiq», «Brut» asarlari hozir ham ma’lum qimmatga egadir.

Rim notiqlik maktabining yana bir buyuk vakili Mark Fabiy Kvintiliandir. U o’zining «Notiq bilimi haqida» kitobida bilimdonlikni notiqliqning birinchi sharti qilib qo’yadi. Kvintilian notiqlikka doir bilimni juda yoshlikdan o’rgana borish kerak, deydi. Nutqning tinglovchi uchun tushunarli bo’lishiga katta ahamiyat beradi. U: «Sen shunday so’zlaginki, seni har bir kishi tushuna olsin», – degan edi.

Xullas, qadimgi Yunoniston va Rimda madaniy notiqlik nazariyasi rivojlantirildi. Bu nazariya keyinchalik Yevropada nutq madaniyatiga bag’ishlangan fanning maydonga kelishiga asos bo’ldi.

Rossiya tarixida notiqlik san’atiga bo’lgan e’tibor, asosan Pyotr I davrida ancha kuchaydi. XVII – XVIII asrlarga kelib, rus notiqligida, asosan beshta yo’nalish mavjud edi:

 1. Yuqori doiradagi dvoryanlar orasida mavjud bo’lgan saroy notiqligi.
 2. Diniy notiqlik.
 3. Xalq notiqligi (Xalq qo’zg’oloni rahbarlarining)
 4. Harbiy notiqlik
 5. Diplomatik notiqlik.

M.V.Lomonosovning xizmatlari tufayli rus tili nutq madaniyati borasida jiddiy nazariy fikrlar o’rtaga tashlandi, uning amaliy ahamiyati nimada ekanligi ko’rsatib berildi, rus tilining lisoniy boyliklari asosida ijodiy rivojlantirildi. M.V.Lomonosovning «Rus she’riyati qoidalari haqida maktublar» (1739), «Rus grammatikasi» ( 1755-1957 ), «Nutq madaniyati bo’yicha qisqacha qo’llanma» (1748) kabi asarlari rus tilini ilmiy o’rganishni boshlab beribgina qolmasdan, rus tilshunosligining keyingi taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo’ldi.

O’rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati bilan shug’ullaning o’ziga xos mavqega ega.

Taniqli siyosatshunos olim Nazrullo Jo’rayev o’zining «Agar ogohsen…» nomli kitobida haqli ravishda yozganidek, «TSivilizatsiya dunyoning turli mintaqalarida turlicha yuz berib, muayyan hududlar aholisi dunyoqarashi va turmush tarziga chuqur o’rnashgan. TSivilizatsiya, jumladan Yunonistonda nafosat, Hindistonda din, Ovrupada moddiy texnika taraqqiyoti, Turonda esa axloq tarzida vujudga kelgan. Yurtimizda axloq benihoya serqamroq, qiyosi yo’q tushuncha sifatida ardoqlanib kelingan. Ma’nili va bejirim gapira bilish, nutqdagi ma’qul va noma’qul so’zlarni ilg’ay olish, so’zning orqa o’ngini, munosib o’rnini farqlay bilish, nutq odobi kabi fazilatlar Turonda inson umumiy axloqining ma’naviy rasoligining tayanch ustunlaridan sanalgan».

Va’zxonlikning, balog’at (chechanlik, notiqlik) san’atining usuli bilan nutq oldiga qo’yilgan talablar mukammallashib bordi. Buyuk allomalar Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg’ariy, Zamahshariy kabilar tilga, lug’atga, grammatika va mantiqshunoslikka bag’ishlangan asarlar yozdilar yoki boshqa sohalarga doir asarlarida bu mavzuga aloqador fikrlar bildirdilar.

Buyuk qomusiy olim Beruniy (973-1048) o’zining «Geodeziya» asarining kirish qismida fanlarning paydo bo’lishi va tarmoqlanib ko’payishi haqida so’z yuritib, har bir fanning inson hayotidagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini aytadi. Uningcha, grammatika, aruz va mantiq fanlari ham shu ehtiyojning hosilasidir. Inson nutqi o’z tuzilishi materialiga ko’ra rostni ham, yolg’onni ham ifodalashi mumkin. Bu ko’plab munozaralarga sabab bo’ladi. Inson bu munozaralar jarayonida rostni yolg’ondan ajratadigan «mezon» ni yaratadi. Bu mantiq fani edi. Inson nutqida shubhali o’rinlar sezilsa, ma’lum «mezon» yordamida ular tuzatiladi. Olim mantiqni o’rganmaganlarga: «Agar u dangasalikni tashlab, oromga berilmasdan, gap bilan bog’lanib keladigan nahv (grammatika), aruz (she’r o’lchovi) va mantiq (logika) ni mutolaa qilganda edi, so’z zotan, nasr va nazmga ajralishini bilgan bulardi», – deydi. Demak, Beruniy nutqning ikki xil – nasr, nazm ko’rinishi borligini ko’rsatadi. Nutqning bu turlari ma’lum qoidalar asosida shakllanadi.

Beruniy shakl va mazmun birligiga katta ahamiyat beradi. SHakl mazmunga xizmat qilishi kerak. Mazmunsiz har qanday chiroyli shakl ham el orasida e’tibor qozonmaydi. Nutqning nasriy shaklida ham nazmiy shaklida ham mazmun bosh mezondir. Nutq o’zining har ikki shaklida ham so’zlovchi o’z oldiga qo’ygan ma’noni ifodalashi shart. Olim yozadi: «So’ngra so’z mana shu ikki qismda (nasr va nazmda) ham so’zlovchi maqsad qilgan ma’nodan iborat bo’lib qoladi». Nasriy va nazmiy nutqda mazmun (ma’no) bor yoki yo’qligini bilish tuzilgan gaplarni birbiri bilan qiyoslash orqali aniqlanadi. Bu vazifani mantiq fani o’z bo’yniga oladi.

«Xullas, yaxshi nutq tuzish uchun nahv, aruz, mantiq fanlari hamkorligidan foydalaning zarur bo’ladi. Ularning birortasiga ham ahamiyat bermaslik, bulardan birining qoidasining buzilishi, qolgan ikkitasiga ta’sir qilmay iloji yo’q».

Har qanday tilning o’z grammatik qurilishi, grammatikasi, uning o’z tartib – qoidalari bo’lishi, bu qoidalarning shu tilda tuzilgan nutq uchun ahamiyati beqiyos bo’lgani holda boshqa til uchun nozarur bo’lishi mumkin. Beruniy arab tilshunosi bilan fors tilshunosi orasidagi munozarani keltiradi. Fors tilini arab tilidan afzal ko’ruvchi tilshunos shunday deydi: «Eganing raf’da ( bosh kelishikda ), to’ldiruvchining nasbda (tushum kelishigida) bo’lganidan va sendagi tilning boshqa sabab va ajoyibliklaridan nima foyda bor. Men arab tiliga muhtoj emasman!». Olim bunda munozarachi bir tomondan haq bo’lsa, boshqa tomondan nohaqligini aytadi. «Uning bu xitobi o’ziga nisbatan to’g’ri, lekin mutlaqo to’g’ri emas», – deydi. Bu bilan olim har bir tilning afzalligi o’sha tidda so’zlovchilar uchui zarur, degan fikrni tasdiqlaydi. Beruniy arab tiliga xos balog’at san’ati xususida so’zlaganda yuqoridagi fikrni yana bir bor tasdiqlaydi. U balog’a (t) (notiqlik) arablar nutqiga xosligi, bunday nutq texnikasi arablar uchun fazilat ekanligini bayon etadi. Arab nutqida balog’aning mavjudligi «Qur’on» targ’ibotida muhim ahamiyat kasb etadi. Balog’a arab nutqining ziynatidir. Ammo undan foydalangan bir kishining yuqori mansabga erishuvi va boshqa shunday kishining kambag’allikda yashashiga balog’a aybdor emas, deydi, bunday xol boshqa sabablarga asoslangan bo’lib, «balog’aning fazilatini tushurmaydi». Boshqa tillarda balog’ani egallaganlarning obro’ topmaganligiga sabab, «balki balog’aning arablar tilidan boshqa tillarga ko’chirishda bozori yurishmaganidir», – deydi.

Ulug’ Vatandoshimiz Abu Nasr Forobiy (870-950) to’g’ri so’zlash, to’g’ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va tugal nutq tuzishda leksikologiya, grammatika va mantiqning naqadar ahamiyati zo’rligi haqida shunday deydi: «qanday qilib ta’lim berish va ta’lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so’rash va qanday javob berish (masalasi) ga kelganimizda, bu haqida bilimlarning eng birinchisi jismlarga (substantsiya -narsalar) va aktsidentsiya (hodisalar) ga ism beruvchi til haqidagi ilmlar deb tasdiqlayman».

Ikkinchi ilm grammatikadir; U jismlarga berilgan ismlarni qanday tartibga solishni hamda substantsiya (narsa) na aktsidentsiya (hodisa) ning joylashishini va bundan chiqadigan natijalarni ifodalovchi hikmatli so’zlarni va nutqni qanday tuzishni o’rgatadi.

Uchinchi ilm mantiqdir; Ma’lum xulosalar keltirib chiqarish uchun logik figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni o’rgatadi, bu xulosalar yordamida biz bilmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima to’g’ri nima yolg’on ekanligi haqida hukm chiqaramiz.

Yuqoridagilardan ko’rinadiki, grammatika va mantiq fanlarining nutq tuzishdagi ahamiyatini ikki buyuk olim ham yuksak darajada anglaganlar va ularga katta ahamiyat berganlar.

Abu Abdulloh al-Xorazmiy (vafoti 997) ham o’zining «Mafotixul – ulum» («Ilmlar kalitlari») asarida o’sha davr nutq madaniyatining ba’zi bir masalalari – devonxona ish qog’ozlari, ularning shakllari, ishlatiladigan istilohlar (terminlar); shuningdek adabiyotshunoslik fani istilohlari, ularning ta’rifi haqida ma’lumot beradi. Asarning beshinchi bobida aruz va qofiya ilmi hamda she’riyatda ishlatiladigan badiiy tasvir vositalari, ularning fazilatlari va nuqsonlari ustida so’zlaydi.

Bu shuni ko’rsatadiki, X asrdayoq ulkamizda badiiy nutq yuksak darajada rivojlangan. Uning nazariyasi, mukammal ishlangan edi.

Qadimgi SHarq pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri «Qobusnoma» da ham nutq odobi va madaniyati haqida ibratomo’z gaplar aytilgan bo’lib, ular hozir ham ma’lum darajada ahamiyatini yo’qotmagandir. «Qobusnoma» Kaykovus tomonidan 1082-1083 -yillarda yaratilgan bo’lib, 44 bobdan iborat. Uning 6-7 boblari so’z odobi haqidadur. Asar muallifning farzandiga qilgan nasihatlari sifatida yozilgandir. U farzandini yoqimli, muloyim, o’rinli so’zlashga, behuda gapirmaslikka undaydi: «… yaxshi so’zlashga o’rgan va muloyim so’zlashdan boshqa narsani odat qilma, negaki qanday so’zni gapirishni istasang, til shuni gapiradi. So’zni o’z joyida so’zla, joyida aytilmagan so’z, agar u yaxshi so’z bo’lsa ham yomon ko’rinadi». «Kishi suxandon va notiq bo’lishi lozim». Har bir notiq o’z nutqi ustida ko’p mashq qilishi xalq oldida nutq so’zlaganda yoqimli va bamani gapirishi, xalqning e’tiborini qozonishi zarur. «Xalq oldida gapirganda so’zing go’zal bo’lsin, bu so’zni xalq qabul qilsin. Haloyik sening so’z bilan baland darajaga erishganingni bilsin, chunki kishining martabasini so’z orqali biladilar, … har kishining aholi o’z so’zi ostida yashiringan bo’ladi».

Kaykovusning notiq so’zning ma’nolarini har tomonlama o’rgangan bo’lishi kerak, deb hisoblaydi: «Ey, farzand, so’zning yuz va orqa tomonini bilgin, ularga rioya qilgin, so’zlaganingda ma’noli gapir, bu notiqlikning alomatidir. Agar gapirgan vaqtingda so’zning qanday ma’noga ega ekanini bilmasang, qushga o’xshaysan, bunday qushni to’ti deydilar!. SHunday kishini notiq (suxanguy) deymizki, uning har so’zi xalqqa tushunarli bo’lsin va xalqning har so’zi unga ham ma’lum bo’lsin. O’ylamasdan so’zlama, har bir so’zni o’ylab gapir, to aytgan so’zingdan pushaymon bo’lmagaysan. Agar so’zni va ilmni yaxshi bilsang ham, hech bir so’zni buzma to’g’ri ta’rifla. So’zni bir xilda gapir».

Kishi kamtar bo’lishi kerak, o’zini xalq orasida oddiy, kamtar tutishi lozim, mahmadonalik qilish, ko’p gapirish donolik belgisi emas… «Ey farzand, agar sen har qanday notiq bo’lsang ham, o’zingni bilganlardan pastroq tutgil, toki so’zing bilimdonligi vaqtida bekor bo’lib qolmagaysan. Ko’p bilu, oz so’zla, kam bilsang, ko’p so’zlama, chunki aqlsiz kishi ko’p so’zlaydi, deganlarki, jim o’tirish salomatlik sababidir. Ko’p so’zlovchi aqlli odam bo’lsa ham, xalq uni aqlsiz deydi…».

So’zning qadri, undan foydalanish, kam so’zlab, ko’p ma’no yuklash, ravshan fikrlash kabi masalalar ustida XII-XIII asr mutafakkirlari Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiylar ham ibratli fikrlar bildirganlar.

Ulug’ shoir Yusuf Xos Xojib turkiy xalqlarning XII asrdagi ajoyib badiiy yodgorligi bo’lgan «Qutadg’u bilig» («Baxt keltiruvchi bilim») asarida so’zlarni to’g’ri tanlash va qo’llash haqida: «Bilib so’zlasa so’z bilig sanalur» degan edi.

Qisqa so’zlash, so’zlarga iloji boricha ko’proq ma’no yuklash haqida:

Ugush so’zlama so’z biror so’zla oz,
Tuman so’z tugunni bu bir so’zla yoz.

Mazmuni: So’zni ko’p so’zlama, kamroq so’zla. Tuman (ming) so’z tugunini shu bir so’z bilan yech.

Gapirishdan maqsad so’zlovchi ko’zda tutgan narsa, hodisa, voqealarni tinglovchiga to’g’ri, ta’sirchan yetkazishdan iborat. SHunday ekan, nutqning to’g’riligi, ravonligi va mantiqiyligiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Mutafakkir so’zlovchini tilning ahamiyatini tushungan holda hovliqmasdan, so’zning ma’nolarini yaxshi anglab, nutqni ravon qilib tuzishga chaqiradi: Til asig’i talim bor, basingma uqush, – Ara o’gdilur til, ara ming sukush. Necha mundog’ ersa bilib so’zla so’z, So’zing bulso’ kursu karaguka ko’z. (Tilning foydasi talaydir, ortiqcha hovliqma, Goho til, maqtaladi, goho sukiladi.

Modomiki shunday ekan, so’zni bilib so’zla,
So’zing ko’r uchun ko’z bo’lsin (u) ko’ra bilsin.

Adib Ahmad Yugnakiy (XII-XIII) ham so’zlaganda nutqni o’ylab shoshmasdan tuzishga, keraksiz yaramas so’zlarni ishlatmaslikka, mazmundor so’zlashga chaqiradi. Noto’g’ri tuzilgan nutq tufayli keyin hijolat chekib yurmagan, deb so’zlovchini ogohlantiradi:

Uqub so’zla so’zni eva so’zlama,
So’zing kizla, keding, boshing kizlama.

(So’zni o’qib so’zla, shoshib gapirma (keraksiz, yaramas) so’zlarni yashir, Yaramas gaping tufayli keyin boshingni yashirib yurma).

O’z zamonasining buyuk shoirlaridan biri bo’lgan Amir Hisrav Dehlaviy (XIV) nutqni ta’sirli emotsional va shu bilan barobar mazmundor tuzishga da’vat qiladi:

So’zlaringda bo’lsa fikru o’y yoniq, bo’lsin har so’zingda bir nuqta aniq.

Yana nutqda aytiladigan fikrni ko’ngilda pishitib, ravon qilib aytilsa, u mazmundor va ohangdor bo’lishi haqida quyidagicha fikr bildirilgan:

Nazm aytsam, aytaman ta’b o’lchovida o’lchabon,
O’lchanib aytilsa nuqta, bo’lmas o’lchov besamar.

O’zbek mumtoz adabiy tilining homiysi bo’lgan buyuk Alisher Navoiy notiqlik san’atini o’z davrida yuksak darajaga ko’taribgina qolmay, nutq madaniyati nazariyasi bilan ham jiddiy shug’ullangan. U «Mahbubul-qulub» asarining 24 – bobini voizlikka bag’ishlagan, «Muhokamatul lug’atayn» va «Majolisun nafois» asarlari esa bevosita tilshunoslikning nazariy muammolarini hal qilishga, o’zbek tilining boshqa tillar o’rtasida tutgan o’rnini belgilab berishga hamda o’zbek nutqi madaniyatini o’rganishga qaratilgan Navoiy ijodi tufayli o’zbek adabiy tili XV asrda olamga mmashhur adabiy asarlar yaratishga kodir til ekanligini namoyish qildi. Uning asarlari ayniqsa, gazallari o’zbek adabiy tilida nutq madaniyati amaliyotining rivojiga bebaho hissa bo’lib kushildi.

Alisher Navoiy o’zining «Muhokamatul lug’atayn» asarida har bir tilning katta yoki kichikligidan qat’iy nazar, o’ziga xos ijobiy tomonlari borki, ularni boshqa biror tildan topib bo’lmaydi, degan fikrni aytib, fors tili shuhrat topgan til bo’lishiga qaramasdan, turkiy tilda bo’lgan ba’zi bir imkoniyatlar unda yo’qligini bayon etadi va dalil sifatida o’sha davr o’zbek tilida amal qilgan 99 dona fe’lni keltirib ular fors tilida yo’q ekanligini ko’rsatadi.

Alisher Navoiyning «Muhokamatul lug’atayn», «Mahbubul kulub», «Nazmul jovohir» asarlari o’zbek tilida nutq tuzishning go’zal namunalari bo’lishi bilan birga, uning yuksalishiga ham katta hissa qo’shdi.

(Navoiyning yuqoridagi asarlaridan parchalar o’qib tahlil qilinadi).

XV asrda Xirotda yashagan atoqli alloma Husayn Voiz Koshfiy ham nutq haqida qimmatli fikrlar bildirgan:

«Bilgilki, odamzotning sharafi nutqi bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. So’z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to’g’ri va haqqoniy bo’lishi kerak. Agar shunday bo’lmasa, jim turgan ma’qul», – deydi va suhbat qoidalarini ikkiga ajratadi.

I.Yoshi ulug’larning suhbat odobi qoidalari oltita:

 1. Har kimning ahvoliga qarab munosib so’z aytsin;
 2. Dag’allik qilmasdan, lutf va muloyimlik bilan gapirsin;
 3. Gapirayotganda tabassum qilib, ochilib gapirsin;
 4. Ovozini baland ko’tarmasin, eshituvchilarga malol keltirmaydigan qilib gapirsin;
 5. Odamlarga naf’i tegadigan ma’noli gaplarni gapirsin;
 6. Agar so’zning qimmati-qadri bo’lmasa uni tilga olmasin, chunki ulug’larning so’zi bamisoli urug’dir, agar urug’ puch yoki chirigan bo’lsa, uni qaerga ekmang unib chiqmaydi;

II.Yoshlar suhbat odobi sakkizta:

 1. So’ramagunlaricha gapirmasin;
 2. Gapirayotganda ovozini baland ko’tarmasin;
 3. Gapirayotganda o’nggu sulga qaramasin;
 4. G’arazli va kinoyali gaplarni gapirmasin;
 5. Qattiq gapirmasin va betga choparlik qilmasin;
 6. Pushaymon bo’lmaslik uchun o’ylab gapirsin;
 7. Odamlar gapini bo’lib so’z qotmasin;
 8. Ko’p gapirmasin. CHunki ko’p gapirish aqli noqislik belgisidir. Oz bo’lsa ham, ammo soz gapirishni shior etsin.

O’zbek badiiy nutqi tarixida Z.M.Bobur alohida o’rin tutadi. SHoirning nazmi va «Boburnoma» si nutqning go’zal namunalaridir. Dunyo olimlari «Boburnoma» ni XV asrning eng yaxshi prozaik asari deb tan olishlari bejiz emas, albatta. «Boburnoma» nihoyatda go’zal va ravon tilda yozilgan asardir. Bobur o’zi hammabop yozishi bilan birga, boshqalarga ham shunday ish tutishni maslahat beradi. Jumladan, Boburning Humoyunga yozgan xatini eslash yetarlidir. (Xato’qilib, tahlil etaladi).

SHuningdek, keyingi asrlarda ijod qilgan Ogahiy, Komil Xorazmiy, Munis Xorazmiy, Mashrab, Maxmur, Gulxaniy, Nodira, Uvaysiy, Muqimiy, Furqat, Avaz O’tar o’g’li, Fitrat, Behbudiy, So’fizoda, Hamza kabi mutafakkirlarning asarlarida o’zbek mumtoz adabiy tili me’yorlari amaliy jihatdan mukammallashib bordi va ularning asarlari nutq madaniyati rivojiga bebaho hissa bo’lib qo’shildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, SHarq mutafakkirlari notiq oldiga tilni puxta o’rganish, uning lug’aviy boyligi va grammatikasini puxta egallash, mantiqli so’zlashni o’rganish, nutqning ichki (mazmun) va tashqi «shakl» ko’rinishiga birdek e’tibor berish, go’zal va ta’sirchan nutq tuza bilish, til boyliklarini maqsadga muvofiq hamda o’rinli ishlatish vazifalarini qo’yadilar va ularning ijrosini chuqur tahlil etadilar.

Demak, nutq madaniyatining tarixi qadimiy ekan, uning boyligi ham bitmas tuganmasdir. Bu boyliklardan o’rinli foydalaning jozibali nutq ifodasini hosil qiladi. Bu nutqimizning yuksak namunasi bo’lib, adabiy til boyligidan saralab olingan so’zlar yig’indisidan iborat bo’ladi. Nutq jarayonida aniq qoliplari ishlab chiqiladi, takomillashtirilib boriladi.

Mavjud lingvistik adabiyotlarda notiq, notiqlik san’ati, voiz, voizlik, voizlik san’ati kabi tushuncha va atamalarga duch kelamiz. Xalq orasida: so’zga chechan, so’zga usta, so’z ustasi, so’zamol, so’zamollik, so’zni boplaydi, gapni do’ndiradi, gapga usta, chiroyli gapiradi singari iboralar bor. Keltirilgan so’z va iboralarning barchasi inson nutqining, inson nutqi kamolotining darajasini, umumiy jo’n nutqdan farqlanadigan nutq namunalarini ifoda qiladi. Hamma ham agar u nutqiy nuqson bilan tug’ilmasa gapiradi. Ammo hamma ham bir xilda gapga chechan, o’ta chiroyli gapiruvchi bo’lavermaydi. Nutqiy chechanlik – notiqlik alohida qobiliyatdir. Mumtoz ma’nodagi notiqlik – bu alohida farqulotda nutqiy san’atdir. CHinnakam notiqlar notiqlik mahoratiga tabiiy qobiliyat bilan bir qatorda o’z tili, nutqi ustida tinimsiz ishlash natijasida erishadilar.

O’tmish va o’tmishga oid adabiyotlarda alohida nutqiy mahorat bo’lgan notiqlik ko’rinishlari odamlarning kundalik nutqidan, nutqiy faoliyatidan farqlanilgan. CHinnakam san’at, alohida qobiliyat ma’nosidagi notiqlik barcha kishilar uchun ham xos bo’lmagan.

Har qanday nutq «notiqlik» namunasi (san’at sifatida) va uning egasi chin ma’noda «notiq» (san’atkor ma’nosida) degan gap emas. Notiqlik qadimiy davrdan beri alohida mahorat, san’at sifatida insondagi maxsus, noyob qobiliyat tarzida talqin etib kelinadi. SHu tufayli notiqlikni (ular orasidagi bog’liqlikni inkor etmagan holda) nutq madaniyatidan farqlash lozim. Har qanday og’zaki nutq shakli nutqiy mahorat ma’nosidagi notiqlik bo’lavermaydi. So’zlash madaniyati haqida gap yuritiluvchi va hatto lektorlar, targ’ibotchilar (bular orasida ham haqiqiy ma’nodagi notiqlar kam uchraydi) mo’ljallangan asarlar ham bizningcha «Notiqlik san’ati» nomi bilan atalavermaslik kerak.

O’zbek tilshunosligi va san’atshunosligida notiqlik san’ati va uning o’tmishi yetarli ishlangan emas. SHu tufayli o’tmish SHarq notiqligi bilan hozirgi ma’nodagi nutq madaniyati sohasi orasidagi ko’pgina o’xshash hamda farqli tomonlar biz uchun qorong’idir. Nutq madaniyati sohasi va uning maqsadini ommaga yetkazishda o’tmish notiqligining ijobiy tomonlaridan keng foydalaning zarur. Ushbu notiqlikning ko’pgina ko’rsatmalari, qoidaviy holatlari, taniqli notiqlarning shaxsiy qobiliyat va faoliyatilari nutq madaniyatini tarbiyalashda yaxshigina namunaviy tashviqot quroli bo’lishi mumkin. Bu masala

S.Inomxo’jayevning «O’tmish sharq notiqligi» kitobida yaxshi ko’rsatilgan.

Ma’lumki, notiqlik san’atida tinglovchini, ommani o’ziga tortishga intilish maqsadi birinchi o’rinda turadi. Notiq nutqi chiroyli, jozibali bo’lishi shart. CHiroylilikka erishish uchun nutqning mazmuniga, mantiqiy kuchiga, jumlalar jimjimadorligiga katta e’tibor beriladi. Ushbu ma’noda mana bu satrlar ancha o’rinli aytilgan: «Notiqlik avvalo chiroyli gapirishdir. Ammo nutqning faqat chiroyli bo’lishi hali yetarli emas, har qanday be’mani safsatalarni ham juda chiroyli qilib gapirish mumkin. Bu esa notiqlik emas, vaysaqilik sanaladi».

G.O.Vinokur o’zining «Kulьtura yazыka» asarida nutq madaniyatining notiqlik bilan bog’liq tomonlariga alohida tuxtaladi: «Notiqlik nutqi deganda men har qanday monologik og’zaki nutqni emas, balki tinglovchilarni ma’lum harakatga chorlovchi yoki ularda qandaydir g’oyalar, tasavvurlar tizimini uyg’otishga qaratilgan maxsus vazifa bajaruvchi nutqni tushunaman».

Hozirgi kunda notiqlik tushunchasi va notiq atamasi alohida mahorat va san’at ma’nosida emas, balki jo’n, ommaviyroq ma’noda tushunilmoqda va qo’llanmoqda. Hozirda nutq so’zlagan har qanday shaxsni notiq deb yuritiladi. Natijada notiq atamasi o’z asl ma’nosidan uzoqlashdi va u rasmiy yoki norasmiy so’zga chiqqan har bir nutq egasini anglatadigan bo’ldi.

Notiq va notiqlik tushunchalari doirasining bunday kengayishi, ommaviylashuvi notiqlik san’ati sohasi haqida yozilgan ilmiy ishlarda ham «notiqlik» va «notiqlik san’atini» oddiyroq va kengroq ma’noda tushuning va tushuntirishga olib keldi. Bunga ko’ra, notiqlik san’ati endilikda qandaydir nutqiy mahorat (noyob qobiliyat, san’at) emas, balki har qanday odam egallashi mumkin va lozim narsa sifatida talqin etiladi.

Keltirilgan mulohazalardan keyin nutq madaniyati bilan notiqlik san’ati orasidagi munosabatni belgilash muayyan qiziqish uyg’otishi aniq.

Nutq madaniyati va notiqlik san’ati umumiy, o’xshash tomonlarga ega. Har ikkala soha til va nutq, inson nutqi bilan aloqadordir. Har ikkalasi kishilar nutqiy faoliyatining foydali, ta’sirchan, o’tkir bo’lishi uchun ko’rashadi, insonning nutqiy madaniyatini uning nutqiy hayotini ustirishga xizmat qiladi. Nutq madaniyati ham notiqlik ham nutqiy odob, nutqiy go’zallik, nutqiy mantiq qonuniyatlaridan oziklangan holda ish ko’radi. Ammo shunga qaramasdan bizningcha nutqiy san’at ma’nosidagi notiqlikni, ya’ni farqulodda nutqiy mahorat va qobiliyat bo’lgan notiqlikni ommaviy nutq (notiqlik) dan farqlash lozim.

Ba’zi shaxslarda uchraydigan notiqlik san’ati og’zaki nutq sohasida shaxsiy qobiliyat va faoliyat tufayli erishiluvchi alohida san’atdir. Notiqlikda qobiliyat va mahoratning mehnat bilan qo’shilib ketganini ko’rish mumkin. Har bir xalqning o’tmish madaniy hayotida bu xalqdan yetishib chiqqan va chin ma’noda notiq degan mo’tabar nomga sazovor bo’lgan shaxslarning unchalik ko’p emasligi ham aslida ana shu omil tufaylidir.

Nutq madaniyati tushunchasi aynan notiqlik san’atining o’zi emas, ammo u notiqlik mahoratiga nisbatan olganda, qandaydir o’ta oddiy tushuniluvchi hodisa ham emas.

Yuqorida aytilganlardan ma’lum bo’ladiki, nutq madaniyati va notiqlik tushunchalari orasida ba’zi o’xshashlik, umumiy tomonlar bor. Bu har ikkala sohaning maqsadida ish ko’rish qurolining umumiyligida ko’rinadi. Ammo shunga qaramasdan nutq madaniyati tushunchasi bilan notiqlik tushunchasi aynan bir narsa emas. Ular orasida ba’zi muhim farqli tomonlar, belgilar bor. Bular quyidagilardir:

 1. Nutq madaniyati chinnakam ma’noda adabiy til bilan bog’liq hodisadir. Uning paydo bo’lishi, lisoniy asosi, talab va mezonlari adabiy til va uning me’yorlari bilan bog’liqtsir. Notiqlik san’ati uchun bular asosiy belgilar emas. Notiqlar orasida adabiy til talablariga to’la amal qilmaydiganlar, ma’lum lahja yoki shevada ham chinnakam notiqlik san’atini namoyish qiluvchilar uchraydi. So’zga chechanlik, notiqlik til materialining xarakteriga qarab emas, nutqning ta’sirchanligiga, nutqiy san’atga qarab belgilanadi.
 1. Notiqlik – bu nutqning og’zaki shaklidir. Notiqlik san’ati – og’zaki nutq san’atidir. Nutq madaniyati esa nutqning ham og’zaki, ham yozma shakli uchun taalluqli tushunchadir.
 2. Nutq madaniyati jamiyat a’zolarining umumiy nutqiy faoliyatini ko’zda tutadi. Nutq madaniyati sohasining maqsadi, orzusi barchaning, butun xalqning nutqini madaniylashtirishni mo’ljallaydi. Mumtoz ma’nodagi notiqlik esa alohida shaxslarning nutqiy mahoratini, san’atini ifodalaydi. Notiqlik, asosan, nutq vositasida kishilarga muayyan g’oya va maqsadlarni yetkazishni, ularni ma’lum maqsadga safarbar qilishni ko’zda tutadi. Ya’ni notiqlik san’atida tinglovchilarni ma’lum maqsadga jalb qilish asosiy o’rin tutadi.
 3. San’atkor notiq nutqi asosan ko’pchilik tinglovchiga keng auditoriyalarga mo’ljallangan bo’ladi. Notiqni birdan ortik shaxslar tinglaydi. Nutq madaniyati mana shunday tinglovchilardan tashqari kishilar orasida odatiy suhbatlarni, yakka kishiga qaratilgan nutqlarni o’z ichiga qamraydi.
 4. Har bir kishi ona tilining imkoniyat va boyliklarini yaxshi egallagan, nutq madaniyati talablariga javob beradigan so’zamol shaxs bo’lishi mumkin. Ammo har bir shaxs ham san’atkor ma’nosidagi notiq bo’lmasligi, bo’la olmasligi mumkin. Lekin adabiy tildan foydalanuvchi har bir notiq nutq madaniyatidan xabardor bo’lishi shart.
 5. Nutq madaniyati ko’pchilikni, keng xalq ommasini ko’zda to’tib ish ko’ruvchi sohadir. Bu ma’noda nutq madaniyati keng omma uchun mo’ljallangan talabdir, ammo notiqlik – bu avvalo qobiliyat, shaxsiy qobiliyatdir. Alohida san’atkorlik ma’nosidagi notiqlik nutqiy san’atni, nutqiy go’zallikni hisobga oladi.

Nutq madaniyati esa kishilarning barchasini san’atkor notiq qilishni ko’zda tutmaydi. U, asosan, ona tilida yoki o’zga bir tilda to’g’ri, madaniy gapira olish va yoza olish faoliyatini tarbiyalashni maqsad qilib oladi.

 1. Nutq madaniyati – bu faqat nutq haqidagi nutqiy faoliyatga tegishli tushuncha va soha emas, u til madaniyati bilan ham, ya’ni adabiy tilni va uning me’yorlarini o’rganing va bu me’yorlarni qayta ishlash ishi bilan shug’ullanadi. Notiqlik san’ati esa bunday ilmiy – me’yoriy faoliyatni ko’zda tutmaydi.
 2. Notiqlik, ko’proq nutqning mazmuniga mantiqiy asoslariga, mundarijaviy tuzilishiga e’tibor qiladi, nutq madaniyati sohasi esa ko’proq nutqning til qurilishi – lisoniy tuzilishiga e’tibor qiladi.
 3. Notiqlik, asosan, aniq bir shaxs – notiq yoki guruhlar -notiqlar nutqi haqida qayg’uradi. Bunda u notiqni tinglayottanlar, ya’ni keng ma’noda tinglovchilar ommasi nutqini ham ko’zda tutmaydi. Nutq madaniyati esa, bundan farqli ravishda umuman kishilarning nutqiy faoliyatini, nutq madaniyatini ko’zda tutadi. SHu sababli nutq madaniyati maqsadiga ko’ra va nutqiy faoliyati nuqtai nazaridan keng maqsadli soha notiqlik esa tor sohasidir.
 4. Notiqlik san’ati notiq uchun oldindan qanday so’zlash sxemasi va rejasini bermaydi va bu tip nutq doimo ham oldindan tayyorlangan, tayyorgarlik qurilgan nutq emas, nutq madaniyati sohasi esa jamiyat a’zolarini ona tili, ya’ni adabiy til boyliklari va vositalaridan maqsadga muvofiq sharoit va uslub taqozosi talabiga ko’ra o’rinli foydalana olish ko’nikmasini beradi. Bunday ko’nikma aslida har qanday san’atkor notiq uchun ham zarur.
 5. Notiqlik va notiqlik san’ati haqidagi fan ancha qadimiy tarixga ega, nutq madaniyati ilmiy muammo va ilmiy soha sifatida hali yosh va yangidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

 1. Qung’urov, E.Begmatov, Yo.Tojiyev. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari, Toshkent, 1992 -yil.
 2. Qudartov. Nutq madaniyati asoslari, Toshkent, 1993 -yil.
 3. Nazarov. Nutq madaniyatiga oid masalalar, Toshkent, 1973 -yil.
 4. Begmatov, A.Boboyeva, M.Asomiddinova, B.Umrqulov. O’zbek nutqi madaniyati ocherklari, Toshkent, 1988 -yil.
 5. Inomxo’jayev. Notiqlik san’ati asoslari, Toshkent, 1982 -yil.
 6. Nosirov. Nutq madaniyati va davr. Nutq madaniyatiga oid masalalar, Toshkent, 1973 -yil.
 7. Umrqulov. Lektor nutqi va badiiy til, Toshkent, 1981 -yil.
 8. Fozilov. Nutq madaniyatining ba’zi – bir nazariy masalalari. «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami, Toshkent, 1973 -yil.
 9. Inomxo’jayev. O’tmish sharq notiqligi, Toshkent, 1972 -yil.
 10. Ahmedov. Notiqlik san’ati, Toshkent, 1967 -yil.
 11. Vinokur. Kulьtura yazьpsa, Moskva, 1929 -yil.
 12. Tanlangan asarlar. III tom, 1982 -yil.
 13. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Toshkent, 1975 -yil.
 14. Qobusnoma, Toshkent, 1968 -yil.
 15. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai Султоний. Тошкент, 1994-йил.
 16. www.Talaba.su
Previous article«Nido» dostoni haqida
Next articleНутқнинг асосий хусусиятлари (insho)