Halqali chuvalchanglar – Ҳалқали чувалчанглар

0

Halqali chuvalchanglar – Ҳалқали чувалчанглар


Halqali chuvalchanglar tanasi bo’g’imlarga bo’lingan. Halqali chuvalchanglarda qon aylanish sistemasi mavjud. Yomg’ir chuval- changi o’simlik chirindilari bilan oziqlanib, tuproq hosil bo’lishida ishtirok etadi. Chuvalchang qazigan in tuproqqa havo kirishini ta’minlaydi.

Nereida ikki yon tomonda joylashgan uzun tuklarga ega. Bu tuklar suv tubida harakatlanishga yordam beradigan dast- labki oyoqlar hisoblanadi. Tibbiyot zulugidan qon tomir kasalliklari- ni davolashda foydalaniladi. Zuluk og’zidan ajralgan suyuqlik qonni suyultirib beradi (60-rasm).

60-rasm. Halqali chuvalchanglar: a-yomg’ir chuvalchangi, b-nereida, c-zuluk.
60-rasm. Halqali chuvalchanglar: a-yomg’ir chuvalchangi, b-nereida, c-zuluk.

Batafsil >> Umurtqasiz hayvonlar

Previous articleTo’garak chuvalchanglar – Тўгарак чувалчанглар
Next articleMollyuskalar – Моллюскалар