Fe’l (Uzbek tili)

0

Nima qilmoq?, nima bolmoq? so‘roqlariga javob bo‘lib, harakat-holatni bildiruvchi so‘zlarga fe’l deyiladi.

Fe’llar zamon, shaxs-son, bo‘lishli-bo‘lishsizlik ma’nolari va bu ma’nolarni ifodalovchi qo‘shimchalarga ega bo‘ladi. Masalan: yozmadim so‘zida -ma qo‘shimchasi bo‘lishsizlik, -di qo‘shimchasi zamon, -m qo‘shimchasi esa shaxs-son ma’nolarini bildiradi.

Previous articleOlmosh
Next articleFe’l zamonlari. Shaxs-son qo‘shimchalari