Pedagogik texnika – Pedagogik mahoratning tarkibiy qismi va sifati

0

Hozirgi zamon pedagogika fani pedagogik mahorat tizimida pedagogik texnikaning roli beqiyos deb qayd etadi. Chunki u o‘qituvchiga o‘z gavdasini tuta bilish (mimika, pantomimika), his-tuyg‘ularini (emotsiyasini) boshqara olish, ishtiyoq, qobiliyatlar,  nutq  texnikasini egallash va ularni o‘quv faoliyatida, o‘qishdan tashqari ishlar jarayonida qo‘llash yo‘llarini tushuntirishda dasturamal bo‘lib xizmat ko‘rsatadi.

Demak, pedagogik texnika shunday kasbiy va shaxsiy malakalar yig‘indisidirki, u o‘qituvchining pedagogik faoliyatini yo‘lga qo‘yish, o‘quvchi – yoshlarga ta’sir ko‘rsatish, tashkil qilish va boshqarishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xo‘sh! O‘qituvchining pedagogik texnikasi deganda nima tushuniladi?

O‘qituvchining pedagogik texnikasi qanday malakalardan  iborat?

U o‘qituvchining o‘quv ishlarini tashkil qilish, amalga oshirish  va tarbiyaviy  ta’sir ko‘rsatishida qanday rol o‘ynaydi?

Ilg‘or va novator pedagoglarning ish tajribalarini kuzatish ilg‘or tajriba maktablari faoliyatini o‘rganish  shundan dalolat bermoqdaki, pedagogik texnikani  to‘liq egallash, uning malakalarini o‘zida shakllantirish ta’lim – tarbiya samaradorligini oshirishga, o‘quvchi-yoshlar tarbiyalanganligini yuksaltirishga va shu asosda pedagogik mahorat pillapoyalari sari ko‘tarilishga sabab bo‘ladi.

O‘qituvchining pedagogik faoliyat madaniyati tizimida pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari pedagogik texnika, pedagogik odob, pedagogik muloqot madaniyatining roli katta ekanligi e’tirof etilgan. Mazkur muammoni ham pedagogik, ham psixologik  jihatdan ilmiy –nazariy, uslubiy –tashkiliy hamda amaliy jihatdan tadqiq qilgan YU.P.Gonobolin, N.V.Kuzmina, A.N.Sherbakov, V.A.Selastenin, L.I.Ruvinskiy, V.N.Kuxarev, I.A.Zyazyun N.N. Tarasevich, M.G.Davletshin, K.Zaripov S.Rajabova, B.Xo‘jaev va boshqalar o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligida pedagogik texnikaning muhim ahamiyat kasb etishini alohida e’tibor bilan qayd qiladilar.

L.I.Ruvinskiy o‘qituvchining pedagogik mahorati tizimida pedagogik texnikaning alohida ahamiyatga ega ekanligini qayd qilar ekan, shunday yozadi:

“O‘qituvchining pedagogik texnikasi – bu shunday bir malakalar yig‘indisidirki, u pedagogga tarbiyalanuvchilar ko‘rib va eshitib turgan narsalar orqali ularga o‘z fikrlari va qalbini etkazish imkonini beradi”

N.N. Tarasevich esa o‘zining “Pedagogicheskaya texnika – kak element» nomli risolasida pedagogik texnika to‘g‘risida fikr yuritar ekan, shunday deydi: O‘qituvchi faoliyatining ichki va tashqi ko‘rinishlarini izohlaydigan usullar, hissiyotlar, psixik holatlar yig‘indisidan iborat mahorat –pedagogik texnikadir”.

Darhaqiqat usta pedagogik topshiriqlarni oliy darajada  bajaradigan pedagoglar faoliyatini kuzatish shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar bilish faoliyatlarini tashkil etish va ularga tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishda pedagogik texnika muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, u o‘qituvchiga o‘z gavdasini tuta bilish his-tuyg‘ulari (emotsiyasi) ni boshqara olish, ishtiyoq, qobiliyatlar, nutq texnikasini egallash va ularni o‘quv faoliyatida, ishlash jarayonida qo‘llash yo‘llarini o‘rgatadi.

Shunday qilib, pedagogik texnika ma’lum kasbiy va shaxsiy malakalar yig‘indisidirki, u o‘qituvchining pedagogik faoliyati jarayonida ta’sir ko‘rsatish, o‘quv –tarbiya ishlarini tashkil qilish va boshqarishda etakchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

Pedagogik mahorat nazariyasini o‘rganuvchi va tadbiq qiluvchi olimlar

(N.N. Tarasevich, N.V. Kuxarev)ning fikrlaricha pedagogik texnika malakalari  ikki guruhga bo‘linadi:

Birinchi guruh malakalariga pedagogning nutq texnikasi  o‘z hattiharakatini idora qilishi, mimik va pantomimik ifodalari, o‘z hissiyoti, hamda kayfiyatini boshqarishi, aktyorlik va  rejissyorlik mahorati kabilar kiradi.

Pedagogik texnikaning ikkinchi guruhidagi malakalari kasb-kor malakalaridan iborat bo‘lib, ularga gnostik malakalar, loyihalovchi malakalar, konstruktiv (jamoaning ijodiy ishlarini tashkil eta olishi, o‘quvchi – talabalarni tarbiyalash, o‘qitishdagi kasb-korlik) malakalari kiradi. Buni. 1.-jadvalda ko‘rish mumkin:

  1. -jadval. Pedagogik texnika malakalari

 

Pedagogning shaxsiy-kasbiy malakalari Pedagogning kasb-kor malakalari
1.                      O‘qituvchining nutq texnikasi

2.                      O‘qituvchi faoliyatidagi mimik va pantomimik ifodalar

3.                      O‘qituvchining aktyorlik va rejissyorlik malakalari

4.                      O‘qituvchining o‘z hissiyotini boshqara olishi

1. Gnostik malakalar:

–  muhim va asosiy masalani ajratish;

–  o‘quv materialini tizimlashtirish;

–  qo‘shimcha manbani aniq belgilash;

–  mavzuga doir didaktik materialni tanlay olish;   dalillar keltira olish.

2. Loyihalovchi malakalar:

–  o‘quv ma’lumotini aniq bayon etishni rejalashtira olish;

–  savol-javob topshiriqlarini to‘g‘ri tuza olish;

–  izlanish xarakteridagi masalani tuza olish va kuzatish, farazlarni qo‘ya olish.

3. Konstruktiv malakalar:

–  fikrni mustaqil ifodalashga o‘rgata olish;

–  javobni asoslash va dalillashga o‘rgata olish;

–  nazariy va amaliy ma’lumotni bog‘lashga o‘rgata olish.

Jadvalda keltirilgan pedagogik texnikaning malakalari o‘quvchilar o‘quvbiluv faoliyatini tashkil etish va ma’lumotlarni o‘zlashtirishga aniq yo‘llash, topshiriqlarni aniq qo‘llash va nazorat qilish, jamoa va ayrim shaxslar bilan ishchi munosabatda bo‘la olish, savollar qo‘ya bilish, o‘z kayfiyati, hatti-harakati, emotsiyasini boshqara olish kabi usullardan o‘rinli foydalanishda amaliy yordam ko‘rsatishidan  dalolat bermoqda. CHunonchi, texnika – usullar yig‘indisi bo‘lgani  kabi, pedagogik texnika ham o‘qishni o‘rgatish, ta’sir ko‘rsatish, o‘rganish, munosabat bildirishning ta’lim va  tarbiya  usullari yig‘indisidir.

Endi, o‘qituvchi pedagogik texnikasi malakalarining qisqacha tavsifnomasi bilan tanishib chiqamiz.

I.O‘qituvchi pedagogik texnikasining  muhim malakalaridan biri uning nutq  texnikasi. (Nutq tempi, diksiyasi, (tovushning baland, o‘rta, past qila olishi ) nutq tembridir.

Ma’lumki, insonlar hayotida nutq katta ahamiyatga ega. Buni barcha biladi va u har bir kishiga aloqa uchun zarur. Nutq kishilarning bir-birlariga ta’sir etishning qudratli vositasi sifatida insonni ishontirishi, mehnatga, g‘alabaga chorlashi, yomon yo‘ldan qaytarishi, quvontirishi yoki jahlini chiqarish va hatto o‘ldirishi ham mumkin.

O‘qituvchi faoliyatida ham nutq juda muhim ahamiyat kasb etib, u ta’limiy – tarbiyaviy funksiyalarni bajaradi. O‘quvchilar  o‘qituvchi nutqi orqali bilim, fikr, ishonchga ega bo‘ladilar. Muayyan his –tuyg‘ularni tushunib, o‘z faoliyatlarini shu nutqda bayon ettirganlari asosida tashkil etadilar. Nutqning fiziologik asoslari I.P.Pavlov tomonidan izohlab berilganligi sababli ham biz sezgilarimiz, idrokimiz va tasavvurimizni atrofimizdagi  tashqi dunyoning birinchi signallari deb bilamiz; nutq va tafakkur esa, ikkinchi signal sistemasini tashkil etadi. So‘z voqelikdagi narsa va hodisalarni idrok qilish, ular to‘g‘risida tasavvurlar hosil qilishdan iborat bo‘lgan bevosita signallarning signalidir.

“Insonda, – deb yozadi I.P.Pavlov, – talaffuz etiladigan, eshitiladigan va ko‘rinadigan so‘z sifatida ikkinchi darajali signallar paydo bo‘ldi, taraqqiy etdi va takomillashdi. Bu yangi signallar sistemasi borib-borib insonlar tashqi va o‘z ichki dunyosidan bevosita qabul qiladigan, butun taassurotlarni belgilaydigan bo‘lib qoldi…”

Bilamizki, o‘zgalarga qaratilgan nutq og‘zaki va yozma bo‘lishi mumkin. Nutqning bu ikkala ko‘rinishi bir-biriga uzviy bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldiradi. Ba’zan og‘zaki nutqni yaxshi o‘zlashtira olgan odam o‘z fikrini yozma nutqda yomon bayon etishi yoki aksincha yozma nutqni yaxshi egallagan odam fikrini og‘zaki nutqda aniq bayon eta olmasligi ham mumkin. O‘qituvchining nutqi o‘quvchilarga ma’lumotlarni qanday tarzda o‘rgatishi bilan xarakterlanadi, shuning uchun u boshqa nutqlar kabi tuzilavermaydi. Ammo, faqat pedagogga xos nutqgina muayyan belgilarga ega bo‘lishi mumkin. SHuning uchun ham har bir odam nutqining o‘ziga xos xususiyatlari bo‘ladi.

O‘qituvchilarning o‘quvchilarga o‘quv materiallarini tushuntirishi, ular bilan suhbatlar olib borishiga qarab quyidagi xususiyatlarni ko‘rsatish mumkin:

Tajribaning ko‘rsatishicha o‘quv materiallarini idrok qilishda o‘qituvchining nutqi asosiy rol o‘ynaydi. Olimlarning fikricha  o‘quv materialining  1/2 foizi o‘qituvchi nutqining  to‘g‘ri talaffuz qilishi orqali idrok qilinadi va o‘zlashtiriladi. O‘quvchilar o‘qituvchining fikrlarini, nutqini nihoyatda kuzatuvchanlik bilan kuzatadilar.

Mabodo, o‘qituvchi so‘zlarni noto‘g‘ri talaffuz etsa, o‘quvchilar uning ustidan kulib, masxara qilib yuradilar. Ammo,  past ohangda gapiradigan o‘qituvchining  darsi esa, o‘quvchilar uchun  hamma vaqt zerikarli bo‘ladi.

Nihoyatda baland gapirish, oddiy suhbat chog‘ida qichqirib so‘zlashish, o‘quvchilarni charchatadi va bezdiradi. O‘quvchilarning bunday o‘qituvchi ta’limidan ko‘ngillari soviydi. Shuning uchun o‘qituvchi savodli  gapirishi, o‘z nutqini chiroyli va tushunarli, ta’sirchan qilib bayon qilishi, fikr va his-tuyg‘ularini so‘zida aniq ifodalash malakalariga ega bo‘lishi lozim.

Chiroyli, savodli, ta’sirchan gapiruvchi o‘qituvchilarning  fikrlari  o‘quvchitalabalar ongiga tez etib boradi va o‘quv materiallarini o‘zlashtirib olishiga  katta imkoniyat yaratadi, o‘quvchi-talabalar bunday  o‘qituvchilar darslarini toqatsizlik bilan kutadilar. Darhaqiqat, suxandonlar Qodir Mahsumov,  Mirzohid Rahimov,

O‘ktam Jobirov, N.Qambarova, Sh.Qayumov, T.Isroilov, V.A.Kirilov, V.Levitanlarning xalq qalbidan  o‘rin olganliklarining boisi ham shunda. SHuning uchun, o‘qituvchilar o‘z nutqlari ustida tinmay ishlashlari, so‘zlarining  chiroyli, ma’noli, ta’sirchan bo‘lishi ustida mashq qilishlari, ovoz diapozonlari, kuchi, tembri, harakatchanligi, diksiyasini doimo tarbiyalab borishlari lozim.

Ovoz diapozoni deganda  biz tovush hajmini tushunamiz. Uning chegarasi baland yoki past, gapirishi tovishning  tez yoki sekinligi bilan belgilanadi. Diapozonning  qisqarishi  tovushning  past tonliligiga olib keladi. Past ohangda so‘zlashish idrokni bo‘shashtiradi va susaytiradi.

Tembr-tovushning go‘zalligi, tiniqligi va chiroyliligidir. O‘qituvchi tovush diapozonini, uning tembri bilan bog‘lab ishlatsa, gaplari chiroyli, aniq, mayin, jozibali chiqib, tinglovchilarni o‘ziga tortadi, oqibatda o‘quv  materiallari o‘quvchilar tomonidan yaxshi idrok qilinadi.

O‘qituvchining ovoz diksiyasi esa nutqida so‘zlari aniq, to‘g‘ri, eshitarli va tushunarli bayon qilishi bilan ifodalanadi. To‘g‘ri ovoz diksiyasiga ega bo‘lgan o‘qituvchi so‘zlarni aniq, to‘g‘ri va ifodali bayon qiladi. Ifodali gapirishda til, lab, kichik tilcha, pastki jag‘ ishtirok etadi. O‘qituvchi ifodali gapirishi, so‘zlarni talaffuz qilishi uchun yuqoridagi organlarni doimo mashq qildirishi lozim.

O‘qituvchining nutqi muayyan mazmunga ega bo‘lganligi sababli bolalarning his – tuyg‘ularni uyg‘otibgina qolmay, balki uni to‘g‘ri ifodalash, so‘zlarni aniq, burro talaffuz qilishi bilan ham ta’sirchan bo‘ladi. Lekin eng muhimi, bayon etiladigan ma’lumotga o‘qituvchining o‘zi yaxshi qiziqishi va uning o‘zida ham samimiy his-tuyg‘u hosil bo‘lishi kerak. Tajribali bir maktab rahbari yosh o‘qituvchilarga: “O‘quvchilarga tarixiy voqealarni shunday hikoya qilinki, qattiq ta’sirlanganingiz bilinib tursun. Birinchi sayohat haqida shunday kayfiyat bilan gapiringki, bu sayohatda o‘zingiz ham ishtirok etgandek tuyulsin”, deyishi bejiz emas edi.

 Ayrim o‘qituvchilarda esa nutq ancha ohista, ta’sirsiz, kam ifodali, qat’iy izchillikka rioya qilinmagan holda, dalilsiz va mantiqsiz bo‘ladi. Bunday nutqda bayon qilingan o‘quv ma’lumoti o‘quvchilar tomonidan past va bo‘sh o‘zlashtiriladi, uning tarbiyaviy ta’siri ham sust bo‘ladi.

O‘quvchiga materiallarni aniq, to‘g‘ri, tushunarli, ifodali bayon qilishda ovoz ritmi ham muhim ahamiyat kashf etadi. Kuzatishlarimiz shundan dalolat bermoqdaki, ruslar bir daqiqada 120, inglizlar 120 dan 150 gacha, fransuzlar  110 so‘zni talaffuz qilarkanlar. O‘rtacha, hammaga tushunarli bo‘lishi va ma’lumotlar to‘liq o‘zlashtirilishi uchun o‘qituvchi 5-6 sinflarda  60 so‘zni, 8-9 sinflarda 75-80 so‘zni talaffuz etsa talabga muvofiq bo‘ladi. O‘qituvchi nutqini  lo‘nda, aniq, puxta, chiroyli bayon etsa, u tinglovchilarga shuncha tushunarli bo‘ladi va ular xotirasida uzoq saqlanadi.

Shunday qilib, pedagogik texnikada nutq  malakalari muhim ahamiyat kasb etar ekan, o‘qituvchi doimo gapirish tempi, ritmi, diksiyasi, ovoz kuchi, diapozoni, harakatchanligi ustida mashq qilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Previous articlePedagogning mimik va pantomimik ifodasi
Next articleUch оg‘а-ini bоtirlаr (Ertаk)