Ravish

0

Qanday?, qancha?, qachon? singari so‘roqlarga javob bo‘lib, harakatning holati, o‘rin, payt, sabab, daraja-miqdorini bildirgan so‘zlar ravish sanaladi.

Ravish, asosan, fe’lga bog‘lanadi va gapda ko‘proq hol vazifasida keladi.

Ravish Uzbek tili grammatikasi