Jismoniy madaniyat nazariyasini manbalari

0

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining rivojlanishi uchun kuidagilar asosiy manba xisoblanadi:

– mamlakatimizda jismoniy madaniyat va sportni yuksaltirishning yullari va hozirgi payitdagi axvoli, xakidagi xukumat karorlari, qonunlari;

– jamiyatining rivojlanishi davomida insonni har tomonlama kamol toptirish xakidagi progressiv ta’limotlar. Bu ta’li motlar insonning har tomonlama rivojlanishi xukukinigina ovoza qilish bilan kifoyalanmay, uning mazmunini ochishga urinish xamda shu goyalarni amalga oshirish yullarini nazariy, amaliy jixatdan asoslashdan iboratdir;

– jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyati soxasi buyicha olib borilgan va olib borilayetgan ilmiy izlaiishlar va boshqa aralash fanlarning jismoniy madaniyatga oid tuplagan nazariy, amaliy bilimlar tizimi;

-ijtimoiy turmush tarzining hayotiy amaliyoti tajribasi, jamiyatning yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega bulgan kishilarga talabi – jamiyat a’zolarining jismoniy madaniyat qonuniyatlarini bilishi va shu asosda inson jismoniy kamoloti tizimini to’zish va uni boshqarishga intilishni vujudga kelishi;

– jismoniy madaniyat tizimi mavjud jamiyat ma’naviyatining bir bulgan xisoblangan jismoniy madaniyat konsepsiyalari;

-jismoniy madaniyat praktikasi manba sifatida nazariy qoidalarning hayotiyligini tekshiradi, amaliyotdagi tugilgan original goyalardan foydalanadi va ular esa madaniyat nazariyasi va metodikasini boyitadi.

-arxiv materiallari, shaxsiy ko’zatish natijalari (kundaliklar, sportchilar va ularning murabbiylarining rejalari, musobaka bayennomalari, konspektlar, ma’ro’za matnlari va x.k.lar) jismoniy madaniyat nazariyasini boyitadi va unga manba bo’lib xizmat kiladi .

Previous articleJismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi predmeti
Next articleJismoniy madaniyat nazariyasining rivojlanish davrlari