Biologiya – hayot haqidagi fan

0

Biologiya    sohalari.   Biologiya – tiriklik, hayot haqidagi fan. Yunoncha «bios» – hayot, «logos» – fan, ta’limot degan ma’noni anglatadi.

O‘rganish obyektiga ko‘ra biologiya bir qancha sohalarga bo‘linadi:

  • botanika –  o‘simliklar  haqidagi  fan;
  • zoologiya – hayvonlar  haqidagi  fan;
  • mikologiya –  zamburug‘lar  haqidagi  fan;
  • mikrobiologiya –  kichik  jonzotlarni  o‘rganuvchi  fan;
  • sitologiya – hujayra  haqidagi  fan;
  • anatomiya –  tirik  organizmning  ichki  tuzilishini  o‘rganadi;
  • sistematika –  tirik  organizmlarni  o‘xshash  belgilariga  ko‘ra guruhlarga bo‘lib o‘rganuvchi fan;
  • fiziologiya – tirik organizmda boradigan jarayonlarni o‘rganadi;
  • genetika –  irsiyat  va  o‘zgaruvchanlik  haqidagi  fan;
  • ekologiya – tirik   organizmlarning o‘zaro va tashqi muhit bilan munosabatlarini o‘rganadi (1- rasm).
1- rasm. Biologiya fani sohalari.
1- rasm. Biologiya fani sohalari.

Biologiya fanining ahamiyati

Biologiya fanining ahamiyati. Odamzod qadimdan dehqon- chilik va chorvachilik bilan shug‘ullanib keladi. Agar u o‘simliklarning tuzilishi    va   xususiyatlarini     yaxshi    bilsa,    mo‘l   hosil    oladi, yaxshi daromadga  ega  bo‘ladi.  Chorvachilikda  ham  hayvonlarni  qanday boqish, ularda uchraydigan kasalliklarni bartaraf qilish choralarini yaxshi bilsa, qo‘y va mollari ko‘payib, ko‘plab go‘sht va teri mah- sulotlarini olishi mumkin.

Odam organizmining ichki va tashqi tuzilishi, unda uchraydi- gan kasalliklarni bilish orqali sog‘lom turmush tarziga amal qi- lishni o‘rganish mumkin. Sog‘lom bo‘lishning muhim shartlaridan biri to‘g‘ri ovqatlanishdir. Mutafakkir olimlarimizdan biri Abu Nasr Forobiy «turli kasalliklar ovqatlanish tartibining buzilishidan kelib chiqadi» degan fikrni bildirgan. Biz iste’mol qiladigan meva va sabzavotlar  tarkibida  organizmimiz  uchun  zarur  turli  vitaminlar  va mineral moddalar mavjud. Ularning tuzilishi va organizmga ta’sirini o‘rganishda bizga biologiya fani yordam beradi.

Tibbiyot sohasida dorivor o‘simliklardan, hayvonlar zaharidan foydalanib, turli kasalliklarni davolash mumkin. Buning uchun dorivor o‘simliklarni zaharlilaridan ajrata olish, hayvon zaharlarini kerakli miqdorda ishlata olish muhim. Hozirgi kunda shamollash va asab sistemasi kasalliklarini davolashda mutaxassislar tomo- nidan asalari zahari, qoraqurt zahari, ayniqsa, ilon zaharidan foydalaniladi.

Odam   doimo tashqi muhitga ta’sir ko‘rsatib keladi. Masalan, tabiiy boyliklardan foydalanadi, ekinzorlarni sug‘oradi, qurilish ma- teriali sifatida daraxtlarni kesadi, zararkunandalarga qarshi dori se- padi. Biologiya fanini bilish orqali odamning tabiatga salbiy ta’sirini kamaytirish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish mumkin.

Biologiya fanining rivojlanishiga hissa qo‘shgan o‘ zbek olimlari. O‘zbekistonda biologiya  fanining rivojlanishiga his- sa qo‘shgan olimlarimiz juda ko‘p. Jumladan, akademik Yolqin Xolmatovich o‘raqulov qalqonsimon  bez faoliyatini o‘rgangan. U osh tuziga yod qo‘shish orqali buqoq kasalligini oldini olish usulini ishlab chiqqan. Akademik Jahongir Hakimovich Hamidov sitologiya sohasining rivojlanishiga hissa qo‘shgan. Jo‘ra Azim- boyevich Musayev – akademik, genetik olim. Dunyoda birinchi bo‘lib g‘o‘za kolleksiyasini yaratgan. Muhsin Nabixonovich Vali- xonov – b.f.d., professor, g‘o‘za fiziologiyasini o‘rgangan. Mash- hura Egamovna Mavloniy – akademik, mikrobiologiya  sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo‘shgan. O‘rta Osiyoda ilk bor sa- noat mikroorganizmlari kolleksiyasini yaratdi. Jaloliddin Azimovich

Azimov   –    akademik, zoologiya       sohasida hay- von parazitlarini o‘rgangan. To‘raxon Uzoqovna Rahimova    – professor,  botanik- ekolog olima. O‘zbekistondagi cho‘l               va adir o‘simliklarining ekologiyasini  aniqlagan.  O‘ktam Pratovich Pratov O‘zbekiston Respublikasi   fan arbobi, b.f.d.,    professor, Turon Fanlar  akademiyasi akademigi, botanika  fanining rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan olim. Bu va boshqa ta- niqli o‘zbek olimlari o‘z fanlarining yetuk mutaxassislari bo‘lish bilan birga, ko‘plab shogirdlar yetishtirishgan, o‘z sohalari bo‘yicha ko‘plab il- miy maqolalar, kitoblar yozishgan.

Aziz o‘quvchi, siz ham yaxshi o‘qisangiz, ilm-fanga qiziqsan- giz, shu olimlarimiz singari yetuk mutaxassis bo‘lib yetishishingiz, dunyo biologiya fani rivojlanishiga o‘z hissangizni qo‘shishingiz mumkinligiga ishonamiz.

Previous articleAvaz O’tar sherlari (maktab she’ri)
Next articleTirik organizmlarning xususiyatlari