Bo’shliqichlilar – Бўшлиқичлилар

0

Bo’shliqichlilarning tanasi tashqi – ektoderma va ichki – endo- derma qavatidan iborat. Hazm qilish jarayoni ikki bosqichda – tana bo’shlig’ida va hujayralar ichida amalga oshadi.

Nerv sistemasi sodda tuzilganligi sababli taassurotlarga sekin javob qaytaradi. Masalan, gidraga nina tekkizilsa, anchadan keyin tanasini qisqartirib oladi.

Regeneratsiya xususiyati yaxshi rivojlangan. Otiluvchi hujayralari yordamida o’ljasini tutadi va o’zini himoya qiladi. Aktiniyalar o’troq yashaydi, paypaslagichlari ko’p bo’lishi bilan gidradan farq qiladi. Meduzalar reaktiv harakat qiladi (57-rasm).

57-rasm. Bo’shliqichlilar gidra (a), aktiniya (b), meduza (c).
a b c
57-rasm. Bo’shliqichlilar: gidra (a), aktiniya (b), meduza (c).

Batafsil >> Umurtqasiz hayvonlar

Previous articleUmurtqasiz hayvonlar
Next articleYassi chuvalchanglar – Ясси чувалчанглар