Ilk bolalik davrida shaxsning rivojlanishi

0

Bu davrdagi bolalar asosan o‘z hatti-harakatlarini o‘ylab o‘tirmaydilar chunki hatti-harakatlar ularning hissiyotlari asosida bo‘ladi. Bu yoshdagi bolalarning hatti- harakatlari juda o‘zgaruvchan bo‘ladi.

Masalan, bolaning yig‘lashi hamda yig‘idan to‘xtashi juda tez o‘zgaradi. Ilk davrda bolada o‘z yaqinlariga:  onasi,  otasi,   bo‘vi-buvalari, tarbiyachisiga nisbatan muhabbat shakllanadi. Ilk bolalik davrida bu muhabbat boshqa shaklga o‘tadi. Endi bola o‘z yaqinlaridan maqtov olishga harakat qiladi.   Ota-onalar   tomonidan   bolaning   xatti-harakatlari   va shaxsiy  xususiyatlariga  beradigan  ijobiy  emotsional  baholari ularda o‘zlarining layoqa! va imkoniyatlariga nisbatan ishonchini shakllantiradi.

U o‘z otaonasiga nihoyatda qattiq boglangan bo‘lib, intazomli va itoatkor bo‘ladi. Ana shu bogliqlik sababli bolaning asosiy ehtiyojlari qondiriladi, xavotirligi kamayadi. Onasi yonida bo‘lgan   bolalar  ko‘proq  harakat  qidadilar   va  atrof   muhitni o‘rganishga ingshladilar.  Bu davrda bola o‘z ismini juda yaxshi o‘zlashtiradi. Bola doimo o‘z ismini ximoya qiladi, uni boshqa ism bilan   chaqirishlariga  norozilik  bildiradi. Kattalarning   bola bilan qiladigan muoma.lamunosabati uning o‘zini alohida shaxs sifatida anglashini boshlanishga imkoniyat beradi.

Ilk bolalnk davrida psixik taraqqiyot

Previous articleYoshli bolalarning aqliy rivojlanishi
Next articleDunyoning qadimgi davlatlari