Yoshli bolalarning aqliy rivojlanishi

0

Yoshdagi bola shakllanishda isixik riiojlanishiing uta ilmgini inobatga om-an holda, ayrim nsixologlar (R.Zazzo)  tugilganidan to yeauklnk. davrigachp bo‘lgan psixik |1ii(>jla1gash;iining taxminan o‘rtalari, 3 yogpga to‘tri keladi, degan muloqa.zani bildiradilar, Bu yo.shdan boshlab, bolalir predm.yetlarnm U|sui1ish olamiga qadam qo‘yadilar. U endi katgalar bilai nutq orqali muomala~munosabatda bo‘la oladi va sodda axloq qoidalarita amal silm boshladilar. Katgalar bilan bo‘ladigan muloqoti xufayli bola p’1’|k)f hayot hakida ko‘proq ma’lumot oladi. Nutq – bu yoshlarda pyfaqat mulozqot,. balki bola tafakkurining rivojlaniiga va o‘zini-o‘:>i, shuningdek, bilish jarayonlarini boshqarish vositasi bulib ham kizmat qiladi.

Ilk davridagi bolalarning yetakchi faoliyat turi – nredmetlarni o‘rganish xisoblanadi. Go‘daklik davridagi bolalarga nisbatan, ilk bolalik davridagi bolalar atrof muhitdagi narsa va hodisalarga (gisbatan ko‘proq qiziqish bilan k,araydilar. Agar, go‘dak bola qo‘liga ushlagan narsani oddiy harakatlar bilan ko‘zatsa, 2-3 yoshdagi bola shu predmet qismlarini diqqat bilan o‘rganganidan so‘nggina, o‘z amaliy faoliyatida ishlata boshlaydi. Bolani dastlab, ayni shu predmetlarning  qo‘llanish  vazifasi,   mohiyati  qiziqtirib,  u o‘z savoliga javob olish maqsadida ko‘pincha kattalarga chBu nyama?» degan   savol   bilan   murojaat   qiladilar.   3   yoshlar   arafasida nredmetlarning   vazifalarini   to‘la   o‘zlashtirgan   bolalar,   o‘z o‘yinlarida, shu predmetlardan maqsadsiz foydalanib qolmay, balki o‘larni o‘z vazifalariga ko‘ra ishlatadilar ham. Bolaning nugqi u

1,5 yoshga qadar yetgungacha birmuncha sekinlik bilan rivojlanadi. Bu davr ichida u 30-40 ta so‘zdan, to 100 tagacha so‘zni o‘zlashtiradi, lekin o‘larni amaliyotda juda kam qo‘llaydi. 1,5 yoshdan boshlab esa, uning nutqi  jadal  rivojlana  boshlaydi.   Endi  bola  predmetlarning nomlarini aytishlarini so‘rabgina qolmay, balki bo‘ so‘zlarni o‘zi talaffuz  etishga  ham  harakat  qiladi.   No‘tqining  rivojlanish darajasi jadallashadi. 2 yoshlarning oxirlariga borib, bola 300 tagacha, 3 yoshlarning oxirlariga borib esa, 500 dan to 1500 tagacha so‘zni o‘z nutqida ishlata oladi, Shuningdek, so‘zlarni ham aniq talaffo‘z etib, jumlalarni to‘gri tuza oladilar.

3.3.  1-3 yoshli bolalarning aqliy rivojlanishi

Shuni alohida ko‘reatish joizki, 1,6 – 3 yoshlar nutqning rivojlanishi uchun senzitiv davr hisoblanadi, Bu davr aqliy rivojlanishning asosini, idrok va tafakkur harakatlarining yangi ko‘rinishlarini tashkil etadi. 1 yoshli bola predmetlarni izchil, sistemali ravishda ko‘rib chiqa olmaydi. U asosan predmetning qandaydir bir ko‘zga tashlanib turadigan belgisiga o‘z e’tiborini qaratadi va predmetlarni shu belgilariga ko‘ra taniydi. Keyinchalik yangi idrok harakatlarining egallanishi bolaning predmetli harakatlarshsh bajarishdan ko‘z bilan chamalab, harakat qilishiga o‘tishda namoyon bo‘ladi,  endi u predmetning bo‘laklarini ushlab kurmasdan,   balki   chamalab   idrok   eta   oladi.   2,5-3   yoshli   bola katgalarning kursatgan namunasi, rangi, shakli va katgaligiga ko‘ra, aynan shunday predmetlarni chamalab, idrok etgan qoda,a to‘g‘ri topa oladi. Bolalar avval shakliga, so‘ngra kaggaligiga va undan keyjngina rangiga qarab ajrata oladilar. Bu jarayonda bola bir xil xususiyatga ega bulgan juda ko‘p predmetlar mavjudligini tushuna boshlaydi. Lekin, bola rasm chizishni  boshlagani davrida predmetlarning rangini   e’tiborga   olmaydi   va   uziga   yoqadigan   ranglardan foydalanadi. Tadqiqotlarning kursatishicha 2,5-3 yoshli bola 5-6 ta shaklni (doira, kvadrag, uchburchak, to‘griburchak, ko‘nburchak) va 8 xil rangni {qizil, qovoq sariq, sariq, yashil, ko‘k, siyohrang, oq, qora) idrok  etishi  mumkin.  Rang va shakllarning maqsadga muvofiq ishlatilipsh jihatidan  turli  xil narsalarda  turlicha  namoyon bo‘lishi sababli, bu yoshdagi bolalar ularni idrok etganlari bilan ularning nomlarini aniq bilishlari va o‘z nutqlarida ishlata olishlari birmuncha qiyinroq. Katgalarning bu yoshdagi bolalardan ana shu rang va shakllarni eslab qolishini talab etishlari birmuncha noto‘gridir, buning uchun mos davr 4-5 yoshlar xisoblanadi.

Bola 3 yoshigacha o‘zlashtirgan so‘zlar asosan predmet va xarakatlarnish* nomlarini bildiradi. Nomlar asosan uning vazifasini anglatadi, bunda predmet yoki harakatning tagnqi ko‘rinishi o‘zgarsa ham uning nomi o‘zgarmaydi. Shuning uchun ham bola predmetlargoshg nomlarini ishlatilishini funksiyalariga boglagan holda tez o‘zlashtiradi.

Ilk   bolalyk   davrining   boshlariga   kelib,   bolada   birinchi tafakkur operatsiyalari yuzaga keladi. Buni bola biror predmetni olishta harakat qila olganidan sung, uni sinchiklab o‘rganipshda ko‘rishimiz mumkin. Ularning tafakkurlari, asosan, ko‘rgazmali -harakatln bo‘lib, u atrof olamdagi turli bogliqliklarni o‘rganishga xizmat qiladi. o‘zidan uzoqroq turgan koptokni biroi-bir uzuiroq narsa bilan itarib yuborish mumkinligini ko‘rgan  bola, ‘- endi mustaqil ravishda divan tagiga kirib ketgan  koptokni” tayoqcha yordamida olish mumkinligini tafakkur eta oladi.  Bu davrdagi bolalar    tafakkurida    umumlashtirish    katta    o‘rin    tutadi. Umumlayaxtirishda nutq muhim ahamiyag kasb etadi. Masalan, soag deyilishi bilan bola qo‘l. soatini yoki devordagi osma soatai ham tushunishi mumkin, Lekin, ular turlicha bo‘lganligi bois, ularda umumshlikyai toshsh! bola uchun birmuncha qiyinroq hisoblanib, bu borada fikrlash yordamga keladi va umumlashtirishni tashkil etadi.

2-3 yoshli bolalar ma’lum bir predmetlarning o‘rniga ularning o‘rnini bosishi mumkin deb hisoblagan boshqa narsalardan ham foydalanadilar. Masalan, o‘yin jarayonida bola cho‘pni qoshiq yoki termometr o‘rnida, yog‘ochdan yasalgan krovat yoki mashina o‘rnida foydalanishi mumkin. Bir predmetni boshqasi o‘rnida qo‘llash

mumkinligini    anglash,     bola    uchui     atrof-olamii     bilish,

urgaiishidagi  ahamiyatli   burilish  hisoblanadi   va  u dastlabki

t.kchnshurlarini yuzaga keltyaradi. Bu yoshdagi bolalar endi, asta- sek.inlik.   bilan   kattalar   aytib   berayotgan   ertak,   voqea   yoki hikoyalarni, shuiingdek rasmda chiziltan narsalarni tasavvur eta oladilar.      Ertaklarni      eshitish      jarayonida      bola      ertak

kaqramonlarini kimgadir o‘xshatishga Harakat qiladi, ba’zida esa u

o‘zi mustaqil ertak yoki hikoyalarni to‘t<,iy olishi ham mumkin. Ilk

bolalik davrida xotira bilishdagi asosiy funksiya hisoblanib, u bilishning barcha ko‘rinishlarini rivojlanishida ishtirok etadi. Bu davrda bolaning xotirasi jadal rivojlanadi. Bolaning hayotiy tajribalarni o‘zlashtirishida dastlab  harakatli,   zmotsional va obrazli xotira ishtirok etadi. Bu borada harakatli va emotsional osotira ustunlik qiladi. Xotira bu yoshda asosan ixtiyorsiz bo‘ladi.

Bu davrdagi bolalarga ko‘p kitob o‘qib berish natijasida ular ertak va she’r va hikoyalarni eslab qoladilar, lekin bunday eslab qolish bolaning   umumiy   aqliy   rivojlaiishidan   ham,   xotirasining individual xususiyatidan ham dalolat bermaydi. Bu ilk bolalik davridagi bolalarning barchasiga xos bo‘lgan nerv sistemasining umumiy egiluvchanligi natijasidir. o‘zi va atrof hayoti haqidagi voqea va hodisalarda ketma-ketlik borligi uchun ham ularni hali to‘diq ravishda xotirasida saqlab qola olmaydi.

Go‘daklik davrida psixik rivojlanishi

Previous articleIlk bolalnk davrida psixik taraqqiyot
Next articleIlk bolalik davrida shaxsning rivojlanishi