Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining boshqa fanlar bilan bog’liqligi

0

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi qator ilmiy fanlar bilan chambarchas bog’liq. Har kanday fan faqatgina o’zining ilmiy izlanishlari bilan chegaralanib qolsa tulakonli samara beraolmaidi. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi bir necha fanlar kushilishi orqali maxsus pedagogik muammolarni xal kiladigan predmetga aylangan.

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi umumiy pedagogika, psixologiya, inson umrining yoshi davrlarining psixologiyasi va jismoniy madaniyat psixologiyasining ilmiy izlanishlari natijalaridan foydalanadi. Ayniqsa, sport pedagogikasi barcha fanlar bilan o’zviy boglangan. Oldingi yagona, bulaklarga bulinmagan jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasidan alohida pedagogika fanlari ajralib chikdi, bular qatorida sport pedagogikasi fanlari xam, lekin ularning sunggi rivojida bir-biri bilan o’zaro o’zviy bog’liqligi namoyon buldi. Mustakil fanlar jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi ishlab chikan umumiy qoidalarga tayanadi, olingan aniq dalillar yangi umumlash tirishlar uchun materialdir. Bu degani, jismoniy madaniyatning butun pedagogik muhitini o’z ichiga olgan boshlangich, keng ilmiy izlanish va o’qitish predmetidan asta-sekinlik bilan maxsus sport soxasi fanlari ajralib chikaboshlagan ligidir: gimnastika, yengil atletika, sport uyinlari fanlari va x.k.lar. Ammo jismoniy mashqlarning alohida turlari uchun kerakli bulgan, nisbatan umumiy qonuniyatlar, qaysiki, xamma turlar uchun ta’sir kursata olganlari alohida fan bo’lib ajralmadi va ajralib chikishi xam mumkin bulmasdi. Ana usha qonuniyatlarni ishlab chpkish hozirgi zamon jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanining asossini tashkil kiladi.

Biologiya fani bilan bog’liqligi- jismoniy madaniyat vositalarini shug’ullanuvchilar organizmiga ta’siri reaksiyasini o’rganish kerakligiga aloqadordir. Jismoniy madaniyat jarayonini samarali boshqarish anatomiya, fiziologiya, bioximiya, sport tibbiyoti fanlarining qonuniyatlarini xisobga olish bilangina amalga oshirilishi mumkin.

SHuni esda saklash lozimki, jismoniy madaniyat nazariya va metodikasining boshqa fanlar bilan bog’liqligi bir tomonlama bulmay, ikki tomonlamadir. Jismoniy madaniyat xakidagi fanning rivojlanishi aralash fanlarga ta’sir etmay kolishi mumkin emas. Masalan, sportning nazariyasi va praktikasi psixologlar va fiziologlarning bolalar va katta yoshdagilar organizmining potensial imkoniyatlari degan tasavvuriga aytarli tuzatishlar kiritilishiga olib keladi.

Previous articleJinsiy aloqaning eng yaxshi va yomon vaqti
Next articleРазмери КЕР, кери калон, кери хурд, размери миёна чанд см?