Jismoiiy madaniyat nazariyasining yetakchi tushunchalari va jismoniy madaniyatning ijtimoiy mohiyati

0

Jismoiiy madaniyat nazariyasining yetakchi tushunchalari va jismoniy madaniyatning ijtimoiy mohiyati

 U yoki bu kasb egalari o’zaro mulokot davomida o’z kasbi va xunariga oid ma’lum tushunchalar va iboralardan foydalaniladilar. Fanning ma’lum soxasini o’rganish va uni o’zlashtirish ana shu yetakchi tushunchalarning mazmunida yetadi.

 Ularning mazmuni va xajmini aniqlamay turib, jismoniy madaniyat nazariyasi va amaliyotining ko’pdan-ko’p ayrim xodisalari va masalalarini to’g’ri tushunib olish kiynlashadi, jismoniy madaniyat nazariyasini urgatadigan fanni muvaffakiyatli egallab bulmaydi.

 Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasida kullaniladigan yetakchi tushunchalarga kuydagilar kiradi: jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy madaniyat, jismoniy madaniyat, jismoniy madaniyat tizimi, jismoniy bilimlar, jismoniy kamolot (jismoniy mashqlar, jismoniy sifatlar, prinsiplar, va boshqa tushunchalar darslikning lozim bulgan boshqa bulimlarida kurib chikiladi ) va x.k. Nima uchun yuqorida sanab utilgan tushunchalar asosiy tushunchalar deyiladi-yu, boshqalari, masalan, jismoniy mashq, sport, tushunchalari asosiy tushuncha deb xisoblanmaydi? Tegishli faoliyatni to’g’ri aks ettiradigan barcha tushunchalar o’z axamiyati jixatidan birdek muhimdir, bular to’g’risida darslikning tegishli boblarida gap ketadi. Bu yerda bulsa jismoniy madaniyatning asosiy, eng muhim sifatlari umumlashtirilib, kursatilgan tushunchalargina olingan xolos.

 Jismoniy rivojlanish – bu, inson organizmining asta-sekinlik bilan tabiiy shakllanishi, tashki kurinishi va xizmatining o’zgarish jarayonidir.

 Rivojlanish davrini uch fazaga ajratish mumkin: uning yuqori darajasi, nisbatan stabillashgan (barkarorlik) va inson jismoniy imkoniyatlarining asta-sekinlik bilan pasayishi. U tabiatning ob’ektiv konuchlariga – organizm va uning yashash sharoitlari birligi qonuniga, xizmat va to’zilish (struktura) o’zgarishlarning bir-birini takozo etish qonuniga, organizmda astasekin mikdor va sifat o’zgarishlari qonuniga va boshqa koiunlarga buysunadi. Boshqacha aytganda, jismoniy rivojlanish ob’ektiv va biologik qonuniyatlar majmuasidan iborat. Bulardan eng muhimi, muhit va organizm rivojlanishining bir butunligi qonunidir.

 Yuqoridagilarni o’quvchilarga kullaganimizda, ukish sharoiti, mehnat va mustakil ishlash, dam olishni xisobga olishga to’g’ri keladi. Bularning barchasi bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta’sir kursatadi.

 Nasldan-naslga utadigan tabiiy hayotiy kuchlar, jismoniy kobiliyatlar xam jismoniy rivojlanishning muhim zamini ekanligi, shuning uchun xam yuqori natijalarga erishish har qaysi o’quvchi uchun nasib bulmasligini, ammo har kanday o’quvchi o’z organizmining jismoniy rivojlanishiga vijdonan, sistemali, maqsadga muvofiq ravishda jismoniy mashqlar bilan shug’ullanish orqali ijobiy ta’sir eta olishligini e’tirof etishimiz lozim.

 Jismoniy rivojlanishning shiddatli (keskin) davri, maktabgacha yoshdagi va kichik maktab yoshidagi davrga to’g’ri keladi va butun maktab yoshidagilik davrida davom etadi.

 Amaliyotda jismoniy rivojlanganlik kursatkichlari degan iboraga duch kelamiz. Bu odam tanasi va uning a’zolarini ulchash orqali mutaxasisning o’zini, unda shug’ullanuvchilarni yoki individ ning jismoniy rivojlanishi xakidagi antropometrik ma’lumotlardir.

 Jismoniy rivojlanishning yunalishi, xarakteri, darajasi, shuningdek, inson o’zida kamol toptiradigan fazilatlar va kobiliyat turmush sharoitlari va madaniyatga ko’p jixatdan bolikdir. Jismoniy rivojlanish qonunlarini egallash, ulardan jismoniy madaniyat maqsadlarida foydalanish – jismoniy madaniyat nazariyasi va praktikasining muhim vazifasidir.

 Shunday qilib, kishilarni ijtimoiy sharoitlari jismoniy rivojlanishida xal kiluvchi axamiyatga egadir. Bular orasida mehnat bilan madaniyat, chunonchi jismoniy madaniyat muhim rol uynaydi.

 Jismoniy madaniyat. Madaniyat  deganda, ma’lum maqsadni muljallab insonga ta’sir etmoklik va uning kobiliyatlarini maqsadga muvofiq rivojlantirishga yunaltirilgan, ijtimoiy – siyesiy va axloqiy – estetik ideallarda, madaniyatlangandagidek yuksak orzularga erishish jarayoni tushuniladi. Madaniyat bu kishilarning (insonning) madaniy faoliyati soxasi, ana usha madaniyatni o’zlashtirish, uning yutuklarini takomilashtirish va avloddan-avlodga o’zatish usulidir.   Jismoniy madaniyat inson jismoniy kamolotiing pedagogik tizimi deb xam karaladi. Jismoniy madaniyat jarayonida maxsus oldindan ishlab chikib kulla niladigan jismoniy mashqlar tizimidan, tabiatni soglomlashtiruvchi kuchlari va gigiyenik omillar kushib foydalaniladi. Harakat malakalari va kunikmalari shakllantirish, harakat sifatlarini rivojlantirish xamda har tomonlama morfofunksional rivojlangan organizmni tako millashtirish uchun maxsus bilimlardan foydalanish jamiyat talablariga muvofiqlashtiradi. Boshqa so’z bilan aytganda, jismoniy madaniyat pedagogik jarayon tarzida kishilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy bilim egallashini o’z zimmasiga oladi.

 Burjua avtorlari tus jonivor “madaniyat”ga o`xshash tug`ma jismoniy madaniyat bor deb da’vo kiladilar. Ular shunday deyish bilan mehnat va tafakko`rni sifat jixatidan yangi xodisalik rolini inkor kiladilar, inson ana shu mehnat va tafakkur tufayli xamma jonivorga nisbatan misli kurilmagan darajada yuksaklikka kutariladi. Boshqa bir muloxazalarda jismoniy madaniyatning paydo bulishida diniy ibodat omili ataylab birinchi uringa kuyiladi va bu bilai ijtimoiy-tarixiy tajribaning roli yerga urilgandek xam bo’lib kurinadi.

 Burjua nazariyetchilarining jismoniy madaniyatni instinktiv negiz larga to’g’rilab kuyishi tasodifiy xod emas. CHunki shunday deb tushunil sa, madaniyatning bu turiga xos butun amaliyot ijtimoiy shart sharoit va extiyojlarga guye bog’liq bulmagan u yoki bu instinktni kondirish sifatida oldinga chikadi xolos.

 Jismoniy madaniyat vujudga kelishi va rivojlanishining   ob’ektiv va sub’ektiv sabablari mavjuddir (A.D.Novikov, L.P Matveyev, 1975).

 Jamiyatning moddiy hayotiy sharoitlari, jumladan od jismoniy madaniyat vujudga kelishida ob’ektiv sabab bulgan. Inson paydo bulgan vaqtdanok katta-katta jonivorlarni ovlay boshlagan. Ov xujalikning iste’mol tarmogi bulgan va insoniyat faoliyatining boshqa xamma turlarini o’ziga buysindirgan. Ov uzoq vaqt tarixiy dav? mobaynida insonga ozik-ovkatdan tashkari, kurol yasash va kiyim-kechak uchun, turar joy kurish uchun material yetkazib bergan. Uzoq vaqt davomida ov odamni kuchda, tezlikda, chidamlilikda, chakkonlikda, xayvon bilan o’zaro “kurash” musobakasidek bo’lib kelgan. Ov jismoniy sifatlarini rivojlanitirishning xaddan tashkari yuksak darajada bulishni talab etgan, odamlarning butun faoliyatini aktivlashtirib, ularni jismoniy jixatdan rivojlantirgan, atrofii urab olgan tabiat to’g’risida amaliy tushuncha bergan.

 Ishlab chikarish kurollarining yasalishi xam ma’lum kuch, chidamlilik va chakkonlik talab kilgan xamda odamning bor kobiliyatlarini kamol topmshmga imkoniyat ochgan. Kadimiy ovchilar keyinchalik zaruriyat ga qarab kollektiv bo’lib ov qilishgan – ut yordamida xayvonlarni kulga tushirishgan, jarliklarga kamab olishgan, uzoq vaqt kuvib yurib ushlash gan. Otiladigan kurollarning va ovga yakka-yakka chikiladigan bo’lib kolindi – bunga ijtimoiy ongning shakllanishi deb karaldi (A.D. Novikov, L.P. Matveyev va boshqalar).

 Ijtimoiy ongning rivojlanishi jismoniy madaniyatning shakllanishida sub’ektiv deb karay boshlandi. Ongli hayot faoliyati, xarakteri va yashashining ma’nosi bilan farqlandi. Inson o’z tajribasini birovga urgatishning ijtimoiy usulidan foydalandi, tajribaning tuplanishn ijtimoiy jarayonni tezlashtirdi. YAngi avlod o’zidan avvalgi avloddan urganib, ularning tajribalari, maxorat va malakalarini, bilimlarini o’zlashtirish takomilida davomiylik urnatildi degan taxmin mavjud.

 Sinfiy jamiyat vujudgd kelganga kadar rivojlangan jamiyatda jismoniy madaniyatii xalkning o’zi amalga oshirar edi, bu davrda jismoniy madaniyat xalk madaniyat sistemasining bir qismiini tashkil etardi, umumiy va kat’iy tartibda majburiy edi. Xukmron sinflar (sinfiy jamiyat shakllangandan sung) jismoniy madaniyatni o’zlarining iktisodiy va siyesny manfaatlariga moslab tashkil etdilar.

 Sobik shurolar davlati tadqiqotchilari va chet ellik tarakkiypar var olimlarning olib borgan tadqiqotlari shuni kursatdiki, jismoniy madaniyat bolaning usishi maromiga tashkaridan ta’sir etmay, amalga oshirilishi mumkin ekanligini, lekin bu jarayon boshqarilsa, eng yaxshi natijalarga erishish mumkinligini isbotladi. Boshqarish imkoniyati chegarasiz emasligini xam unutmaslik lozim. Inson tabiatini o’zgartirish mumkin emas, shunga karamay, bolaning rezerv imkoniyatlarini tayyorlanishi uchun mumkin bulgan shart-sharoitni vujudga keltirish lozim buldi.

 SHunday rivojlanishga erishiish uchun “jismoniy madaniyat” deb atalmish maxsus yunaltirilgan va tashkil qilingan faoliyatdan foydalana boshlandi.

 Jismoniy  madaniyat – pedagogik jarayon bo’lib, inson organizmini morfologik va funksional jixatdan takomillashtirish, uning hayoti uchun muhim bulgan asosiy harakat malakasini, maxoratnni, ular bilan bog’liq bulgan bilimlarni shakllantirish va yaxshilashga karatil gan. Mana shu ta’rifda jismoniy madaniyatning insonni madaniyatlashning mustakil turi sifatidagi o’ziga xosliga ta’kidlab utilgan.

 Jismoniy madaniyatga oid bulgan bu o’ziga xoslikning tarkibida ikki ta alohida ma’noga ega bulgan “jismoniy bilim” va “jismoniy sifatlarni rivojlantirish” deb atalgan tushuncha yetadi.

 «Jismoniy bilim» termini yangi davrdagi jismoniy madaniyatning eng avvalgi tizimlarida uchraydi. Masalan, Fit “o’z vujudini madaniyat” qilish maqsadida jismoniy mashqlar zarurligi xakida gapirgan edi.

 Jismoniy bilim jismoniy mashqlarni bajarishga oid maxsus nazariy tushunchalar va ularni lozim bulganda turmushda qullash maxorati va kunikmalarini o’z ichiga oladi. Pestalotssi bolalarning “vujudini madaniyatlanni astoydil yeklab chikkan. P.F. Lesgaft jismoniy bilim berishni, jismoniy madaniyatning kengaytirilgan ma’nosi deb tushuntirgan. Lekin Lesgaftning jismoniy madaniyat xakidagi ta’limotning asosiy goyasi tom ma’nodagi jismoniy ta’lim goyasi edi.

 P.F. Lesgaft jismoniy madaniyat jarayonida bolalar “ayrim harakatlarni ajratib olishlari va ularni o’zaro takkoslashni, ularni ongli ravishda boshqarishni va tusiklarga moslashtirishni, bu tusiklarni iloji boricha chakkonlik va kat’iyat bilan utishni(engishni), boshqacha qilib aytganda, iloji boricha kamrok vaqt mobaynida oz mehnat sarflangan xolda, ongli ravishda eng ko’p jismoniy ish qilishni yexud kurkam va gayrat bilan harakat qilishni o’rganishlari kerak, deb xisoblardi. Bu yerda gap, bir tomondan, to’g’ri harakat kunikmalarini xosil qilish xaki da, ikkinchi tomondan, harakatlarni bajarishga ongli munosabatda bulish negizida kunikmalardan turli hayotiy vaziyatning turli tasavvur xamda maxoratni karor toptirish xakidagi bormokda.  Bir butun jarayoninng tu tomonlari bir-biri bilan mustaxkam boglangan. Masalan, agarda o’quvchilar yugurish mashqlarini ko’p marotalab, uning bajarilish texnikasini o’zlashtirish maqsadida takrorlayver salar, shu vaqtning o’zida xam kuch, xam chidamlilik va ayrim xollarda tezkorlik xam madaniyatlanadi. Boshqa tomondan, usha yugurish mashqlarni katta tezlik bilan takrorlansa (tezkorlikni madaniyatlash uchun), u xolda mashq texnikasi mustaxkamlanadi va takomillashadi, shu vaqtning o’zida esa ta’lim, bilim bersh vazifalari xam xal kilinadi.

 Jismoniy mashqlarni bajarish jarayoni nafaqat jismoniy, xattoki shug’ullanuvchilarning ruxiy holatiga, ularning emotsiyasnga (xis-tuygusiga), irodasiga, axloqining namoyon bulishiga xam ta’sir kursatadi. Ana shular xisobiga madaniyatviy vazifalarning xal kilinishi uchun kerak bulgan kulay sharoit yuzaga keldi.

 Jismoniy madaniyat jarayonida xamisha xam madaniyatviy, xam ta’limiy elementlarning mavjudligi uni bir butun pedagogik jarayon deb karashga olib keladi. Qayd qilingan elementlar kuyilgan vazifaga qarab, har biri alohida kurinishda namoyon bo’ladi. Jismoniy madaniyatda jismony rivojlanish qonunlari xam, jismoniy madaniyatning ijtimoiy qonunlari xam aks etadi.  Jismoniy madaniyatning sotsial qonunlaridan foydalanishi xarakteri va usuli aslida jami yatning iktisodiy va siyesiy to’zumidan kelib chikadi. Bu jismoniy madaniyat ga ijtimoiy xarakter beradi, sinfiy jamnyatda esa madaniyat xukumron sinflarshshg manfaatlariga buysundirnldi.

 Jismoniy madaniyat – abadiy kategoriyadir, shu ma’nodaki, madaniyatning bu yunalishi jamiyat paydo bulgandan beri mavjud bo’lib, bundan kopii xam ijtimoiy ishlab chikarishning va inson hayotining zaruriy shartlari dan biri sifatida davom etaveradi (A.D. Novikov, 1959).  Jismoniy madaniyatning ijtimoiy xodisa sifatida o’ziga xos xususiyati shundan iboratki, u asosan jamiyatga inson jismoniy kobiliyatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida xizmat kiladi.

 Jismoniy tayyorgarlik. Jismoniy madaniyatda uchta asosiy yunalish mavjud bo’lib, inson jismoniy madaniyatsi ana usha ram kalar asosida amalga oshiriladi. Ular umumiy jismoniy tayyorgarlik, xunar- kasb jismoniy tayyorgarligi, sport tayyorgarligidir.

 Umumiy jismoniy tayyorgarlik soglikni mustaxkamlashga, keng doirada harakat malakalari va kunikmalariga ega bulishiga, o’zidan keyin gi maxsus taysrgarlikka zamin bulishi uchun xizmat kiladigan asosiy harakat sifatlarnni rivojlantirnshga yunaltirilgan.

 Umumiy jismoniy tayyorgarlik maqsadida jnsmoniy madaniyatning barcha turdagi vositalaridan, xilma-xil jismoniy mashqlardan, tabiat ning soglamlashtiruvchi kuchlari va gigiyenik omillardan foydalanilmoqda. Umumiy jismoniy tayyorgarlik jismoniy madaniyatning barcha etaplarida ko’prok maktab jismoniy tarbin tizimida, ommaviy jismoniy madaniyat ishlarida va jismoniy mashqlar bilan indivivdual shug’ullanish shakllari orqali amalga oshirilmokda.

 Kasb-xunar jismoniy tayyorgarligi- bu jismoniy madaniyatning mutaxassislashtirilgan aniq mehnat turi va mudofaa faoliyatiga tayyorlashga yunaltirilgan jarayondir. Bunda asosan, jismoniy mashqlarning xunar yoki kasbga yakin bulgai turlaridan foydalaniladi. Kasbga yunal tirilgan jismoniy tayyorgarlik vositalarining kullanishi mehnat hara kat mal akal ar i ning shakllanishini egallash jarayonini tezlashtiradi, mehnat unumdorligi oshiradi, organizmning, tashki muhit ta’sirning zararli faktorlariga karshilik kursatishini yaxshilaydi.

 Umumiy va kasb jismoniy tayyorgarligi deb ajratish ma’lum dara jala shartli bo’lib, ikkala yunalish xam bir-birini tuldiradi. Sport tayyorgarligi jismoniy madaniyatda maxsus yunalishni ifoda etadi. Buning vazifasi insonni tanlab olingan biror sport turida yuqori natijalarga erishish ta’minlashdir.

 Jismoniy madaniyatda sport tayyorgarligi, organizmning funksional imkoniyatlarini takomillashtirish bilan bog’liq bulgan, yuqori sport natijasi kishilarning jismoniy tayyorgarligini baxolash kriteriyasiga aylanadi va jismoniy madaniyatga muljal sifatida juda keng kulamda kullaniladi.

 Jismoniy madaniyat – umumiy madaniyatning bir qismii, uning yuksalishi jamiyat rivojlanishining sotsial, iktisodiy usishi darajasi ga o’zviy bog’liq bo’ladi.

 Jismoniy madaniyat – muayyan tarixiy sharoitlar maxsuli. Har bir ijtimoiy-iktisodiy formatsiya jamiyat a’zolari jismining madaniyati xarakterli bo’lib bu jismoniy madaniyat jamiyat tarakkiyotining muayyan davridagi butun bir xalk boyligi, mulki bo’lib shaxsning har taraflama barkamolligining mushtarak va majburiy sharti bo’lib kolaveradi.

Jismoniy madaniyat naariyasining asosiy tushunchalari ichida jismoniy madaniyat

(jismoniy madaniyat) keng, jamlovchi tushuncha bo’lib, jismoniy madaniyat «jismoniy madaniyat» tushunchasining tarkibiy qismii sifatida uch xil yunalishga ega bulgan pedagogik jarayonni o’z ichiga oladi (B.A. Ashmarin, 1979).

 Maktab jismoniy madaniyatsi – bolalarni jismonan tayyorlash uchun kishilik jamiyati yaratgan va fodalanayotgan moddiy, ma’naviy boyliklari majmuidir.

 Moddiy boyliklar- xilma-xil sport inshoatlari, maxsus anjomlar, uskunalar, mablaglar, jamiyat a’zolarining jismoniy kamoloti darajasi(sport yutuklari) demakdir. Ma’naviy boylik- esa madaniyat tizimi yaratgan, shakllantirgan goyaviy, ilmiy, tashkiliy, amaliy va maxsus ilmiy yutuklar xisoblanadi. Jismoniy madaniyat orqali har kanday inson o’ziga munosib jismoniy madaniyat mazmunini o’zlashtiradi, shu soxa yutugi uning shaxsi mulkiga (boyligiga) aylanadi.  Jismoniy madaniyatning rivojlanishida ma’lum xizmatlarni bajargan inson harakat faoliyatini ratsional me’yori (normalari) ni belgilash;

  • jismoniy madaniyatga oid madaniy axborotni tuplash (axboriylik) xizmati va uni avloddan avlodga o’zatish va tarkatishga vositachilik kiladi;
  • shaxslararo mulokot, o’zaro aloqa (komunikativlik) munosabatlarni shakllantiridi;
  • shaxsning harakat estetikasi talabini kondirish bilan bog’liq (estetikaga oid) xizmati;
  • insonning doimiy harakat qilishga bulgan tabiiy talabini kondirish bilan bog’liq bulgan va uning kundalik turmush uchun lozim darajadagi jisman -yaroklilik holatini ta’minlash (biologik) xizmati.

 Boshqa xizmatlari jismoniy madaniyatni bazasi – sport, amaliy soglomlashtirish jismoniy madaniyatsi deb atalmish jismoniy madaniyat klassifika siyasining asosida yetadi. Jamiyat a’zosining jismoniy bilimi, jisman rivojlanganligi, jismoniy tayyorgarligi evaziga aktiv hayotiy faoliyat uchun zarur bulgan jismoniy kamolotga erishishni zaminini yoki jismoniy madaniyatning poydevorini yaratadi. SHug’ullanuvchilarning yoshiga qarab jismoniy rivoj langanlik, tayyorgarlik o’zgaruvchan va o’ziga xos xususiyatlar kasb etadi. Jismoniy madaniyatning boshlangich zamini shartli ravishda “maktabgacha va maktab jismoniy madaniyatsi” orqali yaratiladi. Bu bilan maktabgacha yoshdagi bolalar mussasalarida umumta’lim maktablari va boshqa o’quv madaniyat muassasalarida jismoniy madaniyat o’quv predmeti sifati da majburiy mashg’ulot ekanligining tushunamiz. Bu o’z navbatida umumiy jismoniy ma’lumot uchun asos yaratadi, jismoniy kobiliyatlarining har tomonlama rivojlanishi, mustaxkam soglikning bazasaning vujudga kelishiga sababchi bo’ladi. Bu bilan har tomonlama bir shaxsga zarur bulgan jismoniy saloxiyat darajasining asosini yaratishga kafolat vujudga keladi.

 Maktab jismoniy madaniyatsi esa madaniyatlanuvchida jismoniy madaniyatning zaminini shakllanishida asosiy poydevordir. Sport jismoniy madaniyatining tarkibiy qismiidir. Sport, xususan, axamiyatli darajada jismoniy va unga bog’liq bulgan kobiliyatlarning rivojlanishini va usishini ta’minlaydi. Jamiyat jismoniy madaniyatsining tarkibiy qismii xisoblanga sport, boshlangich ma’noda “kuch sinashaman” , “musobakalashaman” degan ma’noni beradi. XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarigacha unga dam olish, kungil ochish, sung, jismonan yuqori kursatgichga erishish vositasi, musobakalarda galaba koeonish tarzidagi faoliyat deb karaldi. Sportning rivojlanishi asosan uch kurinishda – o’quv predmeti sifatida, ommav iy kungilli sport, “k a t t a “s p o r t” tarzida ruy bermokda.

  O’quv predmeti sifatida sport o`rta va oliy maktabda, armiyada jismoniy madaniyatning vositasi bo’lib xizmat kilmokda. Ommaviy kungilli sport darsdan tashkari va ish vaqtidan sung davlat va jamoat tashkilotlari orqali va har bir shaxs ning initsiativi bilan amalga oshirilmokda.

«S p o r t ch i» so’zi talaffo’z etilganda, ko’z ungimizga nafaqat kuchli, chidamli va chakkon xamda kaddi komati kelishgan yigit yoki kiz obrazi gavdalanibgina kolmay, irodali, to’g’ri, xakso’zli, hayotga doim yaxshi umid bilan karaydigan, optimistik kayfiyatdagi, har kanday qiyin chiliklarni oson yenguvchi, kamtarin va o’z yutuklriga xotirjam insonni tushunamiz.SHunday ekan, sport jamiyat manfaati uchun xizmat kiladigan fao liyat bo’lib, madaniyatviy, va kommunikativlik funksiyasini bajaradi, lekin doimiy kasb emas. Sport ishlab chikarishsiz faoliyat, ya’ni u moddiy ne’mat (boylik) yaratish bilan boglanmagan va o’quv madaniyat jarayoni qonuniyatlariga buysundirilgan.

 Bolalar sportida yuqorida qayd qilingan ikkala belgi shunday ifodalanganki, o’quvchilarning sport foaliyati darsdan tash karida xisoblanib, o’quv fani sifatida umumta’lim maktablari o’quv rejalari va dasturlariga qismian kiritilgan va sinfdan tashkari ishlar, maktabdan tashkari muossasalaridagi mashg’ulotlar shaklida alohida axamiyat, e’tibor bilan kungilli tarzda iulga kuyiladi. Sportning harak terli alomatlarining barchasi bir butun bo’lib, bolalar sportida o’z aksi ni topgan. Uni bolaning darsdan tashkari faoliyatining turli kurinishi deb belgilash xam, maxsus tayyorgarlik, musobakalarda katnashish yoki o’zidagi mavjud imkoniyatlarini xisobga olgan xolda, oldindan belgilangan optimal harakat kobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat bulgan jarayon deb karash mumkin. Bolalar sporti ularning yoshi bilan chegaralangan, maxsus tayyorgarlikka kirishishga ruxsat beril gan muddatdan to umumta’lim maktabini bitirgungacha bulgan davrni o’z ichiga oladi.

 Yoshlar sporti. Bu tushunchada aytarli kiska mazmun joylashgan. Uning chegarasi yosh gruppasi bilan belgilanadi: yoshlar, o`smirlar sporti. YOshlar sporti gruppalari asosan katta maktab yoshidagi o’quvchilar, studentlardan tashkil topadi. Bu ibora shartli xisoblanib, sportda kizlarning xam ishtiroki nazarda tutiladi.

 Maktab sporti shug’ullanuvchilarning yoshi va boshqa belgilariga qarab bolalar yeportiga uxshash. Farqi shundaki, bolalar sporti maktablar va maktabdan tashkari muayesasalar orqali, maktab sporti esa faqat maktab o’quvchilari bilan maktabda yulga kuyiladi. Sport jamiyatimz jismoniy madaniyati uchun kursatayotgan tashkari jismoniy madaniyat qilish xizmatini xam o’zida mujassamlash tirgan. Sportda jismoniy madaniyatning xususiy tomoni shundan iboratki, jismoniy kamolotga erishishning pedagogik tizimi mutaxassislashtiri ladi va sportchining tayyorgarligi deb nomlanadi.

 Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sport jismoniy madaniyat tarkibiga kiradi va mavjud jamiyat madaniyatining umumiy mulki, sport tayyorgarligi esa jismoniy madaniyatning mutaxassislashtirilgan bulagi sifatida madaniyat tizimining manfaatiga xizmat kiladi.

 Ommaviy sport xam jismoniy madaniyat tarkibiga kiradi. Katta sport esa inson jismi madaniyatitning eng yuqori darajasidir. Amaliy jismoniy madaniyat- kasbga taalukli amalda kullaniladigan va harbiy-amaliy jismoniy madaniyatga bulinadi. Ular bevosita xunar (kasb) faoliyati soxaschda xamda ma’lum kasbdan kelib chikadigan talablar va mehnat sharochtiga bog’liq maxsus tayyorgar lik tizimini kiritilishi bilan belgilanadi.

 Jismoniy madaniyatning amaliy tarlari, ularning organik bog’liqligi, kasbga oid amaliy tayyorgarlik va harbiy amaliy jismoniy tayyorgarlik ning umumiy jismoniy tayyorgarlik bazasi asosida yulga kuyilishi, shakl lanishi, vujudga kelishi bilan Jismoniy madaniyat gigiyenasi ish kuni ramkasiga, kundalik tur mush va dam olish rejimiga karatilgan bo’lib, organizmning kunlik xola tini yaxshilashga xizmat kiladi, o’z navbatida asosiy hayotiy faoliyat funksiyasi “muhiti” (fani) ni shakllanishga imkoniyat yaratadi.

 Jamiyat madaniyatining tarkibiy qismii xisoblangan jismoniy madaniyat madaniyatning boshqa turlari, bulaklari bilan tutashgan, umumiylashgan o’zaro bog’liqlikka ega. Jismoniy – madaniy va ommaviy – rejalashtirilgan tomoshalarni bir-biri bilan muvofiqlashtirishdan namoyishlar va namoyishkorona chikishlar vujudga keladi. Ularning madaniyatviy axamiyati bepoyondir. Jismoniy madaniyatni klassifikatsiyalash katta axamiyatga egadir. U jamiyatda jismoniy madaniyatdan maqsadga muvofiq foydalanishni, uning qaysi yuldan ketayetganligi, yunalishini, jismoniy madaniyat amaliyoti, vazifalarini xal qilish uchun tavsiya etilgan uning xilma-xil turlari imkoniyatlarini anglashga yordam beradi. Agarda maktabda jismoniy bilim(ma’lumot), umumiy jismoniy tayyorgarlik berish vazifalari xal kilinsa, hayoti davomida o’quvchi jismoniy madaniyat uchun baza yaratiladi.

 Madaniyatning boshqa barcha turlari qayd qilingan vazifalarni yechishi mumkin bulsada, jismoniy madaniyat bazasining o`rnini almashtira olmaydi. Jamiyatda jismoniy madaniyatning rivojlanganlik darajasi kuyi dagi kursatkichlar bilan baxolanadi:

  • jamiyat a’zolari kundalik turmushga jismoniy madaniyatning singdirilishi:
  • jamiyat a’zolarining sogligi va jismoniy tayyorgarligi:
  • jismoniy madaniy mashg’ulotlarning moddiy-texnik ta’minlanishining mavjudligi va sifati:
  • jismoniy madaniyat harakatiga raxbarlik kilayotgan xodimlarning doimiy tarkibi (shtati), kvalifikatsiyasi va faolligi:
  • jamiyat a’zolarining sport yutuklari.
Previous articleUrushning so‘nggi qurboni (hikoya)
Next articleJismoniy tarbiya tizimi