Jismoniy madaniyatning boshqa yo`nalishlar bilan bog`liqligi

0

Jismoniy madaniyatning boshqa yo`nalishlar bilan bog`liqligi

 Jismonan yetarli darajadagi rivojlangachlik normal aqliy rivoj lanishga sharoit yaratadi. Dialektik materializmning psixik va jismoniy jarayonlarning aqliy va jismoniy faoliyat bilan birligi xakidagi fikrlari Chernishevskiy asarlarida o’z ifodasini topdi: “Har kanday mehnat – bu akliy, jismoniydir. Agar akliy va jismoniy mehnat orasidagi farqni ajratsak, bittasida asosiy rolni miya, ikkinchisida muskullar uynaydi. Miyaning faoliyati muskullarning o’zaro faoliyatiga, muskullar faoliyati esa miyaning boshqarishi orqali amalga oshiriladi”, – degan edi u.

 Jismoniy bilimlar asoschisi P.F. Lesgaft kursatganidek, akliy va jismoniy rivojlanish birbiri bilan o’zviy bog’liq. Aklning usishi va rivojlnishi o’z navbatida jismoniy rivojlanishni takazo kiladi.

 Jismoniy madaniyatning vazifasi shunda muvaffakiyatli xal kilinadiki, shug’ullanuvchilar jismoniy mashqlarni ongli ravishda, tushunib bajarsalar yoki ular sport mashg’ulotlariga zur kizikish, o’z tashab buslari bilan ijodiy yondashsalar, harakat malakalarini to’g’ri shakl lanishiga, organizmning funksional kobiliyatlarini rivojlantirish uchun umumiy maxsus bilimlarga tayangan xolla olib borilsagina samarali bo’ladi.

 Jismoniy madaniyatda yoki sportda talantni ochish shug’ullanuvchidan umumiy jismoniy rivojlanganlik va tayyorlangailik xamda shug’ullanayotgan soxa buyicha chukur malakaviy bilimlarga ega bulish, bosh miya, muskullar faoliyatidan foydalanishda kur-kuronalikka yul kuymaslik okibatidan kelib chikadi. Mashg’ulotga ongli munosabatda bulmaslik talantni sunishiga sabab bo’ladi.

 Eng xavflisi shug’ullanuvchidan bir tomonlamalilik, faqat sport bilan shug’ullanishgagina odat shakllanadi – jamiyat uchun bokimandalar ko’payadi. Sport trenirovkasi sirlariga shungish, uni tushunish shug’ullanuvchi maxoratini oshishiga olib keladi. Bunga faqat har tomonla malilik orqaligina erishish mumkin.

 Jaxon rekordlarini urnatish, chempionlik lavozimlari uchun kura shish sportchidan yuqori saviya, chukur bilim va jismoniy kobiliyatni talab kiladi. Bunga erishish uchun esa mashakkatli mehnat, utkir intellekt soxibi bulishi shart. Akliy va jismoniy madaniyatnig birligi, o’zaro bog’liqligi masalasi tabiiy-ilmiy fanlar asosida ulug rus fiziologi I.M.Sechenov va I.P. Pavlovning ilmiy tadqiqotlari orqali isbotlangan, Pavlov: “Men butun hayotim buyi akliy va jismoniy mehnatni sevdim, ko’prok ikkinchisini. Ayniqsa, miyada paydo bulgan fikrni xal qilish uchun aklimni ko’pim bilan boglaganimda o’zimni juda yaxshi xis kilar edim”, – deb yozgan edi. Demak, jismoniy madaniyat akliy madaniyat bilan o’zviy bog’liq xolda amalga oshirilar ekan.


Jismoniy madaniyat jarayonida axloqiy madaniyat

 Jismoniy madaniyat jarayonida o’quvchilar o’zaro bir-biri bilan va jamiyatning boshqa a’zolari bilan mulokatda bo’ladilar. Jismoniy mashq lar bilan shug’ullanish uchun ma’lum moddiy va ma’naviy kimmatga ega bulgan anjomlar, jixozlardan foydalanadilar. Jismoniy madaniyat chilarning, sportchilarning o’zaro bir-biri bilan munosabati, muomilasi va uni urab olgan ijtimoiy muhit, tabiat omillarining ta’siri bilan ular oldiga muvjud jamiyat axloqi talablariga javob berish muammosini quyadi.

 Mamalakat sportchisining, jismoniy madaniyatchisining axloqi – bu millat vakili, mavjud jamiyat kishisining axloqidir. O’zbek sportchi sining maxsus axloq normalari yukki u mazkur jamiyatning oddiy a’zosi axloqi normalaridan farq kilsa.

 “Sportchining axloqi” degan axloqni to’zushga urinish bu bizning shark xalklari axloq normalaridan uzoq lashishga olib kelar edi. Biz kiska fikrli, tor uyli sportchini tayyorlamasligimiz, bakuvvat, faqat yaxshi xazm qilish organlariga ega bulganlarni emas, fikrlash doirasi keng, ma’naviy boy, kirishuvchan, yaxshi tashkilotchi bula oladigan individni madaniyatlashni nazarda tutmogimiz lozim. Bu fikrlar ayniqsa navkiron mamlakatimiz yoshlari uchun taaluklidir.

 Sportda birlik va umumiylik yagona qonuniy xususiyatdir. Ushbu xususiyat jamoada gavdalanadi. Jamiyat jismoniy madaniyati tarixi millat va jamoaning kuchini ifodalaydi. Mamlakat sportchisi xalkaro maydondagi galabalarning xal kiluvchi omili, o’z xalki, Vatani oldvdagi javobgarlik burchinini xis qilishi lozim. Garbning proffesional sporti esa o’zining vakillariga: shaxsiy manfaatingiz jamiyat manfaatiga mos kelishi shart)mas, o’z nshnngi shi vujudga kelgan holatni xisobga olib xech kanday burch va prinsip bilan boglamay xal kiling deb urgatadi.

 2.Jamoat mulkiga ijtimoiy munosabatda bulishni jismoniy tar biya darsida madaniyatlash, shug’ullanuvchilardi jixoz, anjomlar, ishlati layotgan inshoatga yaxshi munosabatda bulishga urgatish, sport maydon larini talab darajasida qayta jixozlash ishida ishtirok etish bilan madaniyatlanadi.

 3.Mehnatga ijtimoiy munosabatda bulish jamiyat a’zolari axloq normalarining eng asosiysidir jismoniy mashqlar bilan shug’ullanish shug’ullanuvchini mehnatda, yuqori ishlab chikarish jarayonida ishtirok etishga va o’zning har tomonlama garmonik rivojlanishini amalga oshi rish imkoniyatini yaratadi.

 Sportchida esa sport natijasiga erishish mashakkatli va ogir bo’lib, chidam bilan mehnat qilishni talab kiladi. U bilan rekordlarni ngina yangilab kolmay, o’zida mehnat jarayoni uchun kerakli iroda, intizom, mehnat qilishga odatni shakllantiradi, mehnatni kadrlashga urgatadi.

 4.Jismoniy madaniyat jamiyat qonunchiligiga buysunishni urgatadi. Gimnastika, uyinlar,sport, turizm va boshqa jismoniy mashq bilan shu gullanish madaniyatlanuvchilardan urnatilgan qoidani, tartibni katiyyan talab kiladi. Ularni bajara olmaslik sportchini yoki madaniyat lanuvchini maqsaddan uzoqlashtiradi. Sportchi hayotini xavf ostida koldiradi. Sport jarayonida uning axloqiy madaniyatsining iatijasini kurib utishgina kifoya. Masalan, tup uchun kurashayotganda uyinchi tuknashib ketdi deylik. Kimdir aybdor. Ko’pollikka Siz xam javob kilgingiz keladi. lekin sportchi axloqi normalari o’z – o’zini kulga olish va nizoli holatni tinch yul bilan xal qilish uchun axloqiy norma talablari ustun kelishi kerak ligini takazo etadi.

  1. Gumanizm normasi insonni xurmat qilishga, kelajak uchun tinch lik uchun kurashishga chakiradiki, bir-birini qullash, yordam berish, ayniqsa musobakalar davomida o’zaro urtoklik yordami tarzida ifodalanadi. SHark xalklarida o’z rakiblariga nisbatan gumanizm ruxi uta yuqoridir. Demak mustaxkam soglomlik va jismoniy tayyorgarlik ja miyat a’zosining axloq pormalarinn, iroda sifatlarini madaniyatlaydi.
Previous articleJismoniy tarbiya tizimi
Next articlePoyaning eniga o’sishi