Bog’lovchi. Bog’lovchilar haqida ma’lumot

0

Bog’lovchi. Bog’lovchilar haqida ma’lumot

Gap bo’laklarini yoki qo’shma gapning qismlarini bog’laydigan yordamchi so’zlar bog’lovchi deyiladi. Bog’lovchilar gap bo’laklari va ayrim sodda gaplarni o’zaro qanday munosabatda ekanliklarini ko’rsatadi. Farzand olgan tarbiyasiga qarab ota-onasiga rohat yoki jazo keltiradi. («Oz-oz o’rganib dono bo’lur») Kumush ichkariga kirib ko’zdan g’ oyib bo’ldi, lekin Otabek yana bir necha daqiqa erga mixlangandek qotib turdi. (A.Qod.)

Bog’lovchilar qo’llanishiga ko’ra ikki turli bo’ladi: 1. YAkka bog’lovchilar. 2. Takroriy bog’lovchilar.

YAkka bog’lovchilar uyushgan bo’laklar va ayrim gaplar orasida yakka holda qo’llanadi. Bular va, hamda, lekin, biroq, -ki (-kim), chunki, agar, gar, balki, go’yo, basharti, garchi, go’yoki, holbuki, vaholanki.

Xazon qilmas Zaynabni zamon Va otashda o’rtanmas Omon (H.O.) Bu gullarni Azizxon, go’yo ona o’z farzandini ardoqlagan kabi ardoqlardi. (S. Jamol). Ahli majlis Otabekni ko’klarga ko’tarib maqtar edi, lekin Homid bu maqtashlarga ishtirok etmas va nimadandir g’ijingandek ko’rinar edi. (A.Qod.)

Takroriy bog’lovchilar bir gapda ikki yoki undan ortiq o’rinda gap bo’laklari, shuningdek qo’shma gaplarda ayrim sodda gaplar bilan birga aynan takrorlanadi. Bular dam…, dam, goh…, goh, xoh…, xoh, yo…, yo, yoki…, yoki, ham…, ham, ba’zan…, ba’zan, bir…,bir. Masalan, U goh dashtdagi otlarning kishnashiga, goh yaqin chodirdagi go’zal kanilarning mayin kulgulariga quloq solib yotarkan, olam beg’ubor bo’lib tuyular edi. (O.YO.) YO bir maslahatni aytib bo’ladi, yo ro’zg’ or ishni. (CHo’lpon). Dam bobomga, dam uning o’rtog’iga tikilaman. (O.) Dadasi… erkatoy o’g’lining bu arzini eshitib, bir hayratga tushdi, bir quvondi. (O.YO.)

Takroriy bog’lovchilardan yo,yoki yakka holda ham qo’llanishi mumkin, ham, ba’zan, bir so’zlari esa yakka holda qo’llansa bog’lovchi bo’la olmaydi. Navoiy Xuroson va Movarounnahrda yashamoqda bo’lgan yoki dunyodan ko’z yumgan yuzlarga shoirlarni xotirga oldi. (O.) Bu erda qovun tekin. Uzib beraymi yo o’zingiz uzasizmi? (S.Ahmad).

Bog’lovchilar gapdagi vazifasiga ko’ra ikki xil bo’ladi:

1) teng bog’lovchilar; 2) ergashtiruvchi bog’lovchilar.


1.Teng bog’lovchilar

Teng bog’lovchilar grammatik jihatdan teng huquqli gap bo’laklarini va gaplarni o’zaro bog’lashga xizmat qiladi. Masalan, Kitob har qanday bilimning joni va yuragi, har qanday fanning ibtidosidir. (Stefan TSveyg). Agar so’zlar va Zaynab qalbi Tol bargiday dir-dir qaltirar. (H.O.)

Teng bog’lovchilar biriktiruv, zidlov va ayiruv bog’lovchilariga bo’linadi.

1) biriktiruv bog’lovchilar guruhiga va, hamda, bilan, ham kabi so’zlar kiradi. Bu bog’lovchilar gapning uyushiq bo’laklarini, qo’shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga bog’laydi. Biriktiruv bog’lovchisi va eng ko’p qo’llanadigan bog’lovchidir. Bu bog’lovchi:

1) gapning uyushiq bo’laklarini bog’laydi: Aqlli odam olimlar, fozillar va tadbirli xunarmandlarning suhbatlarida bo’ladi, ulardan bahra oladi («Oz-oz o’rganib dono bo’lur»);

2) qo’shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog’lashga xizmat qiladi va turli ma’no munosabatlarini ifodalaydi. Masalan: Hamid Rahmat bilan birga Otabekni Ziyo akanikiga taklif qilgali kelgani edi va biz ularni osh-suv qilib jo’natgan edik. (A.Qod.)

Ham, hamda bog’lovchilari ham gapning uyushiq bo’laklarini va qo’shma gap qismlarini bog’lash uchun qo’llanadi. Sultonmurod ham do’st Zayniddin cheksiz quvondilar. (O.) Kun sovidi hamda erlar muzladi.

Ham so’zi bog’lovchi bo’lib emas, balki gap ma’nosini yoki ayrim gap bo’laklarini ta’kidlash, kuchaytirish uchun ko’p ishlatiladi. Quyosh ham oltin to’rlarini to’kib, mag’ rur ko’tariladi (O.)

Biriktiruvchi bog’lovchilari bilan ko’makchisi, -da, -u(-yu) yuklamalari ham qo’llanadi.

Bobom asta ko’zlarini yumadi-da, allaqanday uzoq bir xayolga ketadi. (O.) Onayu bola – gulu lola. (Maqol). SHudgorda Jannatxola bilan Zebixon qoldi. (S.A.)

1) zidlov bog’lovchilari guruhiga biroq, ammo, lekin, balki, holbuki kabi so’zlar kiradi. Bu bog’lovchilar mazmunan bir-biriga qarama-qarshi qo’yilgan bo’laklarni yoki gaplarni bog’lash uchun xizmat qiladi.

Biroq, ammo, lekin bog’lovchilari gap bo’laklarini bog’lab kelganda zidlik ma’nosini, shu bilan birga, gap mazmunini to’ldirish, izohlash, qiyoslash uchun ham xizmat qiladi. Qo’shma gap qismlari tarkibidagi sodda gaplarni bog’lashda esa keyingi qism avvalgi qismda aytilgan fikrga qarama-qarshi, zid faktlar ifodalanadi. SHuning uchun bu faktlar, voqea-hodisalardan faqat bittasining bo’layotganini, ikkinchisi inkor etilganigi ma’nosi anglashiladi. Masalan, Mahallada bolalar ko’p, lekin bir-biriga o’xshamaydi. (O.) Har narsaning yangisi, ammo do’stning eskisi yaxshi. («Oz-oz o’rganib dono bo’lur»). O’xshash mevalarni saralaydi, xidlaydi, biroq egisi kelmaydi. (O.)

Zidlov bog’lovchilari gap boshida kelib, avval aytilgan fikrga zid bo’lgan yangi fikrli gapni oldingi gapga bog’laydi:

Mazmunan bir-biriga qarama-qarshi gap bo’laklari va gaplarni bog’lashda –da, -u (-yu) yuklamalari ham qo’llanadi. Sobir kichkina-yu, pishiqqina (O.)

2) ayiruv bog’lovchilar guruhiga yo, yoki, yo…, yo, yoxud, dam…, dam, goh…, goh, xoh…, xoh, ba’zan…, ba’zan, bir-bir kabi so’zlar kiradi.

Bu bog’lovchilar narsa, voqea-hodisalarni boshqarishdan ajratish yoki ularning galma-gal bo’lishini ko’rsatish uchun xizmat qiladi.

Bulardan yo, yoki, yo…, yo, xoh…, xoh bog’lovchilari uyushgan bo’laklarning birini ikkinchisidan, biror voqea, hodisa yoki ish-harakatni boshqasidan ayirib ko’rsatish uchun ishlatiladi: Poshshaxon Umrinisabibining qizini yo ko’rmadi, yo ko’rsa ham nazarga ilmadi. (CHo’lpon). «YO podshoh biron erga chiqadi yoki elchi kelishi kutiladi», – dedi Zayniddin. (O.) Xoh ishoning, xoh ishonmang, birinchi kuniyoq to’qqiz tonna paxta teribman. (S. A.)

Ba’zan…, ba’zan, dam…, dam, goh…, goh bog’lovchilari esa galma-gallikni, navbat bilan almashinib, takrorlanib turishni ifodalaydi. Dam tekisliklar bo’ylab balandga, dam pastga tushib boramiz. (O.) Nimqorong’i shiftga tikilib yotgancha xayol suraman: goh katta shaharlarga borib qolaman, goh daryolarda suzaman. (O’.Hoshimov) Hasanali eshitmadimi yoxud eshitsa ham eshitmaganga soldimi, har nechuk javob bermadi (A. Qod.)


2.Ergashtiruvchi bog’lovchilar

Ergashtiruvchi bog’lovchilar qo’shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga tobelanish yo’li bilan bog’laydi.

Ergashtiruvchi bog’lovchilar grammatik aloqalarni ifodalash va ma’nolariga qarab: 1) aniqlov bog’lovchisi; 2) sabab bog’lovchilari; 3) chog’ishtiruv bog’lovchilari; 4) maqsad bog’lovchisi; 5) shart va to’liqsizlik bog’lovchilariga bo’linadi.

1) aniqlov bog’lovchlariga ya’ni, -ki (-kim) so’zlari mansub bo’lib, ular ergash gaplarni bosh gapga bog’lash uchun qo’llanadi. Bilib qo’yki, seni Vatan kutadi. Mirzo Ulug’ bek joyiga o’tirmagan ham ediki, saroybon kirib, ikkinchi nomani tutdi. (O.Y.)

2) sabab bog’lovchilariga chunki, shuning uchun, negaki, zeroki, nainki kabi so’zlar kiradi. Bu bog’lovchilar ergash gapni bosh gapga bog’lab, sabab, payt ma’nolarini ifodalaydi. Chorasi bo’lmagan ishga kirishma, chunki undan qutilib bo’lmaydi. (Amir Temur o’gitlari) Ko’chadagi suv ariqning tegidan sayoz oqar, shuning uchun undan foydalanish qulay emas edi. (A.Qod.) U ikki, balki uch yildan buyon o’z to’yini kutar edi. (O.)

3) chog’ishtiruv bog’lovchilari: go’yo, go’yoki. Bu bog’lovchilar bosh gapda ifodalangan fikrni ergash gapdagi fikr bilan qiyoslab ko’rsatadi. Sen menga baxsh etding ko’rkam bir yoshlik, go’yo qalbimda ulg’aydi quyoshday viqor. (J.Jabborov). Nihoyat chollar jim bo’lishadi, go’yo yoshliklarini sog’inganday boshlarini quyi solishadi (O.)

4) maqsad bog’lovchisi toki qo’shma gap tarkibidagi maqsad ma’nosini ifodalagan ergash gapni bosh gap bilan bog’laydi. Yomonlarning jazosini berish kerak, toki ular yaxshilarning boshiga yomon kunlarni solmasinlar. (H.G’ .)

5) shart va to’liqsizlik bog’lovchilari: agar (gar), modomiki, basharti, garchi, garchand, mabodo.

Bu bog’lovchilar shart va to’liqsiz ergash gaplarning bosh gapga bo’lgan munosabatdagi shartni, shu bilan birga to’liqsizlik ma’nolarini anglatadi: Agar kishining hayoti biror maqsad, biror g’ oya uchun kurash bilan o’tsa, bunday hayotga hech afsus qilmaslik kerak. (M.Ibr.) Bu oqshom, garchi tevarak tinch bo’lsa ham, kechagidan ko’ra qo’rqinchliroq, ezuvchanroq tuyular edi. (O.)

Bog’lovchi vazifasini bajaruvchi so’zlar

Boshqa so’z turkumiga oid ba’zi so’zlar ham bog’lovchi o’rnida qo’llanadi: bilan, deb, degan, bordi-yu, u(-yu), -da.

Masalan: Umrim shirin o’tsin deb, tilni tiydim hamisha. Ayvonda Hurmatbibi bilan onam choy ichib, gaplashib o’tirishibdi (O.)

Previous articleKo’makchi haqida ma’lumot
Next articleYuklama. Yuklamalar haqida ma’lumot