G’arbda aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmi va huquqiy kafolatlari

0

  G’arb davlatlarida aholini ijtimoiy muhofazalash va bunda mahalliy o’zini-o’zi boshqaruvning ishtiroki tajribasiga murojaat qilar ekanmiz, bizning tadqiqotlarimiz bu sohadagi chora-tadbirlar hukmdorlarning yuritayotgan siyosatlari va ishlab chiqarish birlashmalari doirasida amalga oshirilganligini ko’rsatadi. Masalan, Bobil hukmdori Xamurappi qonunlari (mil. avv 1800 yillar), Rim kasaba uyushmalari shuningdek, o’rta asrlarga xos bo’lgan sex birlashmalari tuzuklarida aholining ma’lum qatlamlari hamda ularning oila a’zolari ijtimoiy himoyalanganligi ta’kidlanadi.[1]

Ilk o’rta asrlar davrida (V-XI asrlar) Farbda bir necha avlod vakillarini o’z ichiga oluvchi katta patriarxal oilalardan iborat natural xo’jaligi bo’lib, mehnat qobiliyatiga ega bo’lmagan yetim-yesirlar, beva-bechoralar, nogironlar, qariyalarga g’amxo’rlik qilish oilaning mas’uliyati hisoblangan. Ba’zi hollarda ushbu maqsadda cherkov tushumlaridan ham foydalanilgan. Ammo, bu davrda G’arbda Sharq xalqlaridagi kabi an’anaviy jamoalar doirasida aholining muhtoj qatlamlariga g’amxo’rlik qilish tajribasi kuzatilmaydi.

Rivojlangan o’rta asrlarda (XII-XVII asrlar) Yevropada qishloq xo’jaligining past taraqqiyoti ocharchiliklar, yuqumli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo’lib, aholining ommaviy qirilib ketishi tez-tez sodir bo’luvchi holatga aylangan. Davlat hukmdorlari bu kabi ofatlarning oqibatlarini bartaraf qilish va zarar ko’rganlarga ko’maklashish o’rniga aziyat chekkanlarni yanada asoratga soluvchi qonunchilik hujjatlarini qabul qilgan. Masalan, 1350 yilda Angliyada vabo kasalligining tarqalishi munosabati bilan qirol Eduard III «Mehnatkashlar to’g’risida»[2]gi qonunni qabul qiladi. Qonun ocharchilik natijasida holdan toygan xizmatkorlarning o’z xo’jayinlaridan ish haqini talab qilishlarini taqiqlaydi. Vaholanki, Yevropa davlatlarida hukmron tabaqa vakillarini qashshoqlik va o’latlar natijasida aholining ommaviy qirilib ketishi sabablari qiziqtirmas, aksincha, qirg’inlar oqibatida yuzaga kelgan o’g’irlik, qaroqchilik, talonchlik kabi muammolar bezovta qilar edi. Ijtimoiy madadga asosan tabiiy ofat va baxtsiz hodisalardan jabrlanganlar mansub bo’lib, haqiqatdan muhtoj qatlamlar bundan mustasno edilar.

Shunday bo’lsa-da, G’arbda aholini ijtimoiy muhofazalash va unda mahalliy jamoalarning ishtirokini ta’minlashda 1601 yilda Angliyada qabul qilingan «Kambag’allar to’g’risida» gi qonun ahamiyatli bo’lib, unga ko’ra muhtojlarni qo’llab-quvvatlash mas’uliyati ilk bor mahalliy jamoalarga yuklanadi.[3] Qonunda muhtojlarga yordam uch shaklga bo’lindi, ya’ni, mehnat qobiliyatiga ega bo’lmaganlarga kun ko’rish imkoniyatini beruvchi yordam, mehnat qobiliyatiga ega bo’lganlarga mehnat uylarida ish bilan bandlik, ishlashni xohlamaydiganlarga turli jazo choralari joriy etish. F.Brodelning fikricha, «Yevropada qashshoqlar va gadoylar uchun maxsus uylar tashkil qilinib, bunday uylar Angliyada – mehnat uylari, Germaniyada – axloq tuzatish (yoki tarbiyaviy) uylar, Fransiyada – taqdirga tan berish uylari deyilib, yarim qamoq sharoitida mavjud bo’lgan».2 Aslida, bunday uylarga joylashtirilgan sog’lom kishilar qatorida bemorlar, nogironlardan shahar kanallari va yo’llarini tozalash ishlarida majburan foydalanilgan. Bunday holat bizga, o’rta asrlarda Sharqda aholining muhtoj qatlamlarini ijtimoiy muhofazalash va unda mahalliy boshqaruv organlarining ishtiroki tarixi milliy va diniy urf-odatlar, an’analar, turmush tarziga bog’liq holda shakllanib, rivojlanib borgan bo’lsa, Farb davlatlarida bevosita rasmiy ko’rsatmalar, qonunchilik hujjatlari tomonidan bu kabi organlarga qisman ijtimoiy himoya mas’uliyati yuklatilganligi to’g’risidagi xulosamizni ilgari surish imkonini beradi.

 Yangi davrga kelib (XVII-XIX asrlar) G’arb davlatlarida avj olgan sanoatlashish jarayoni mashinalashgan fabrika va zavodlarning paydo bo’lishi, mehnatning murakkablashuvi, o’ta holdan toydiruvchi tezlik, ish kunining chegaralanmaganligi, sog’liq uchun zararli ishlab chiqarish sohasida ayollar va bolalar mehnatidan foydalanish kabi salbiy holatlarni keltirib chiqardi. Natijada, ijtimoiy himoyaning tizimlashtirilgan shakllariga ehtiyoj kuchaydi. Bir vaqtning o’zida muhtojlik va uni yuzaga keltiruvchi omillar ilmiy jihatdan o’rganilib, fikrlarda ziddiyatlar yuzaga keldi. Jumladan, T.Maltus (1766-1834) «Ungacha band etilgan dunyoga kelgan insonni agarda ota-onasi boqa olmasa… va jamiyat uning mehnatiga ehtiyoj sezmasa, demak, mantiqan u yer yuzida ortiqchadir. Tabiat unga chetlanishni buyuradi va buni amalga oshirishni kechiktirmaydi», – deb ta’kidlaydi.[4] Uningcha, davlat tomonidan ko’rsatilayotgan moddiy yordam aholi sonini ko’payishiga olib keladi. Natijada, oziq-ovqatga talab kuchayib davlat xazinasi uchun xavf tug’iladi va kambag’allikni keltirib chiqaradi. Keyinchalik G.Spenser (1820-1903) ushbu g’oyani rivojlantirib, «Tug’ilishning oshib borishi yashash uchun kurash jarayonini murakkablashtirib yuboradi. Bu kurashda faqat kuchlilar g’olib chiqadilar. Aksincha, yetarlicha faollikka ega bo’lmaganlar tabiiy tarzda siqib chiqariladi va ular o’limga mahkumdirlar»,[5] – degan fikrni bildiradi. U ojiz qatlamlarni davlat tomonidan ijtimoiy himoyalash tabiiy tanlov qonuniyatlarini buzib aqlan, jismonan qobiliyatsiz kishilar sonini ko’paytiradi va jamiyat uchun foydali sog’lom insonlarning yashash uchun kurash jarayonini murakkablashtiradi, deb hisoblaydi. Bizningcha, bu fikrlar insonparvarlik nuqtai nazaridan o’ta shafqatsiz bo’lib, inson omilining oliy qadriyat ekanligi g’oyasiga ziddir.

Keyinchalik qator olimlar T.Maltus va G.Spenserning ijtimoiy himoyaga bergan baholarini inkor etadilar. Jumladan, A.Smit «Xalqlarning boyligi ikki muhim shart-sharoit, birinchidan, tegishli xalq o’z mehnatini qo’llay olishda qanchalik mohir va topqirligi, ikkinchidan, ishlab chiqarishda band bo’lganlar va mehnat qobiliyatiga ega bo’lmaganlar sonining mutanosibligi bilan belgilanadi. Sivilizasiyali xalqlarda ko’pchilik bevosita ishlab chiqarishda band bo’lmasa-da, umumdavlat farovonligi hisobidan yaxshi turmush kechiradilar»,1 – deydi. Darhaqiqat, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning haqhuquqlarini himoyalash, ularga munosib turmush tarzini kafolatlash zamonaviy jamiyatlar taraqqiyotining ustuvor yo’nalishlaridan bo’lib, moddiy ne’matlarning oqilona taqsimoti turli qatlamlarning mavjud ahvolidan qat’iy nazar davlat tomonidan ijtimoiy muhofazalanishiga xizmat qiladi va biz mazkur fikrni qo’llab-quvvatlaymiz.

Farb davlatlaridagi keyingi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy voqyealar inson va uning shaxsiy erkinligi, haq-huquqlari oliy maqsad ekanligi to’g’risidagi g’oyalarning yoyilishiga turtki bo’ldi. Endilikda, oilaviy-jamoaviy g’amxo’rlik munosabatlariga putur yetib, ijtimoiy muhofazaning davlat miqyosidagi yangi ta’limotlari ishlab chiqila boshlandi. Ilk bor XVIII asrning 60-yillarida Buyuk Britaniyada fabrika-zavodlarda band bo’lgan mehnatkashlarni majburiy ijtimoiy himoyalash va sug’urtalash tizimi joriy ettirildi. Mazkur asrning 80-yillarga kelib xuddi shunday qonunchilik hujjatlari Germaniya, Fransiya, Avstriya kabi davlatlarda ham qabul qilina boshlandi.

 • asr oxiriga kelib Germaniyada ishlab chiqarishda band bo’lgan ishchilarni majburiy ijtimoiy himoyalash va sug’urtalash tizimining qonunchilik asoslari yaratildi. Uning tarkibiga kasallikdan (1883 yil), nogironlik va qarilikdan (1889 yil) hamda ishlab chiqarishning zararli oqibatlari va baxtsiz hodisalardan (1884 yil) muhofazalash to’g’risidagi qonunchilik hujjatlari kirar edi.2 Ko’rib turganimizdek, ijtimoiy himoya tizimi davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida umummilliy, umumjahon, umuminsoniy ahamiyat kasb etib borishi rivojlangan Farb davlatlari tajribasiga xos bo’lib, aynan, XIX asrning 80-yillaridan, XX asrning 20-yillarigacha bo’lgan davrni davlat ijtimoiy himoya tizimining yaratilishi va qonunchilik asoslarini shakllanishining birinchi bosqichi sifatida qabul qilishimiz mumkin. Ikkinchi bosqichi esa, XX asrning 20-yillari oxiri – 60-yillari boshlarini o’z ichiga olib, I va II Jahon Urushlarida yo’qotilgan ulkan inson zahiralari umumjahon hamjamiyatining oldiga inson omiliga jiddiy yondashuv va e’tibor bilan munosabatda bo’lish, aynan, mukammal ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlarining umumbashariy mezonlari, tamoyillarini, yo’nalishlarini  ishlab chiqish ehtiyojini ko’ndalang qo’ydi.[6] Ushbu maqsadda, 1927 yilda qator davlatlar Xalqaro Ijtimoiy Ta’minot Uyushmasiga birlashdilar.[7][8] Uyushma aholini ijtimoiy muhofazalash sohasida jahon miqyosida yalpi siyosatni amalga oshiruvchi tashkilot hisoblanib, uning faoliyati natijasida ijtimoiy himoyaning shakllari, mexanizmlari, usullarining zamonaviy asoslari yaratildi.

Ijtimoiy himoyaning bosh mezonlari, tamoyillari, maqsad va vazifalarining globallashuvi natijasida 1935 yilda AQShda chop etilgan «Himoya to’g’risidagi hujjat» (Security Act) da ijtimoiy muhofaza atamasi ilk bor qo’llanildi. 1938 yilda esa,

Yangi Zelandiyada chiqarilgan «Ijtimoiy muhofaza to’g’risidagi hujjat» (Social Security Act) da ijtimoiy muhofaza tegishli sohaga xos atama sifatida ta’riflandi.3 Xullas, umumsosiologik ma’noda ijtimoiy himoya atamasi G’arbda har bir fuqaroni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan aziyat chekishdan, kasallik, farzand tug’ilishi, ishlab chiqarishda shikastlanishi yoki kasb kasalligiga yo’liqqanda, nogironligi, qariligi, boquvchisidan ajralganligi uchun daromaddan mahrum bo’lishi yoki uning keskin kamayib ketishidan himoya qilish chora-tadbirlarini belgilash tartibi sifatida keng qo’llanila boshlaydi.

Keyinchalik ijtimoiy himoya tushunchasiga yangicha yondashuvni U. Beveridj 1942 yil o’zining «Erkin jamiyatda to’laqonli bandlik» deb nomlanuvchi Angliya parlamentidagi ma’ruzasida keltirib, ijtimoiy himoyaning zamonaviy mohiyatini ochib berish bilan birga uni amalga oshirishning mas’ul subyektlaridan biri davlat ekanligini asoslab beradi.[9] Uningcha, ijtimoiy muhofaza tizimi davlat miqyosida aholining barcha qatlamlari uchun yalpi holda amalga oshirilishi shart. Ingliz hukumati U.Beveridjning taklif va tavsiyalaridan unumli foydalanib, 1944-1948 yillar mobaynida jahonda birinchilardan bo’lib yalpi ijtimoiy muhofaza tizimining qonunchilik asoslarini yaratdi.

 • asrning 70-yillariga kelib ijtimoiy yo’naltirilgan umumfarovonlik davlati g’oyasi taraqqiy etgan davlatlarda mustahkam mavqyeni egallab, ijtimoiy himoya yanada saxiy ko’rinishga ega bo’la boshlaydi.[10][11] Zero, bu vaqtga kelib rivojlangan davlatlarda ish haqiga nisbatan ko’mak pullarining miqdori oshirildi. Ko’mak pullari oluvchilarga qo’yiladigan talablar qisqartirildi. Mehnat huquqi yanada mustahkamlanib, imtiyozlar doirasi kengaytirildi.

Ijtimoiy muhofaza tizimi takomillashuvining uchinchi, zamonaviy bosqichi so’nggi 40-50 yillarni (XX asrning 60-yillar boshidan hozirgi vaqtgacha) o’z ichiga olib, bir tomondan mehnatning murakkablashuvi, jismoniy mehnatga nisbatan aqliy mehnatning ustuvor ahamiyat kasb etishi, ikkinchidan, mehnatni tashkil qilish va ishlab chiqarishda band aholini ijtimoiy muhofazalash muammolarini keskinlashtirdi. XX

asrning 90-yillarga kelib ijtimoiy ta’minot va sug’urtaning turli-tuman shakllarini qo’llaydigan davlatlarning soni oshdi (1-ilova). Tizim samaradorligiga xizmat qiluvchi yangi mukammal mexanizmlar ishlab chiqildi. Aholining ijtimoiy huquqlarini qondirish va himoyalashga qaratilgan katta miqdordagi mablag’larga ega bo’lgan nodavlat ijtimoiy ko’mak jamg’armalari yuzaga keldi. Shuningdek, mahalliy o’zini-o’zi boshqarish organlarining bu boradagi faoliyatining qonunchilik asoslari yaratila boshlandi. Aholining muhtoj qatlamlarini ijtimoiy muhofazalashda mahalliy o’zini-o’zi boshqaruvning ishtiroki natijasida turli tashkilotlar o’rtasidagi hamkorlikning muvofiqlashuvi sodir bo’ldi. O’z o’rnida, mahalliy o’zini-o’zi boshqaruv organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy muhofaza o’ziga xos tizim sifatida davlat ichki tuzilmasining takomillashuviga va ijtimoiy adolat tamoyillari ustuvorligi ta’minlanishining omili sifatida rivojlanib bordi.

Insonlarning moddiy va ma’naviy ehtiyojlari o’z xususiyatiga ko’ra o’xshash bo’lishiga qaramasdan, ushbu ehtiyojlarni qondirish borasidagi imkoniyatlari teng emas. Sababi, har bir jamiyatda bevosita ishlab chiqarish bilan band bo’lgan mehnat qobiliyatiga ega kishilar qatorida, o’zini-o’zi moddiy jihatdan ta’minlash imkoniyati cheklangan ijtimoiy nochor qatlamlar ham mavjuddir. Aynan mana shunday qatlamlarning insonga xos turmush tarzini kafolatlash, ularning iste’molchilik qobiliyatini oshirish, jumladan, mehnat munosabatlarini tartibga solish, daromadlar, ish haqi siyosati, nafaqa va aholining ayrim guruhlarini ijtimoiy madad bilan ta’minlash mas’uliyati bevosita davlat, nodavlat va xususiy soha faoliyatining ustuvor yo’nalishini tashkil etadi. Zero, ilmiy tadqiqot obyekti hisoblangan aholini ijtimoiy himoya o’zaro aloqalar va munosabatlarning shunday murakkab tizimidirki, ularning yalpisi davlatning o’z fuqarolariga  nisbatan olib boradigan aniq harakatlarida namoyon bo’ladi.

Sosiologiyada ushbu masalaga turlicha qarashlar bo’lib, eng avvalo, jamiyatda ojiz qatlamlarni shakllantiruvchi ijtimoiy muammolar, kambag’allik, tengsizlik va ularni keltirib chiqaruvchi omillarni o’rganish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Xususan, fanning asoschilaridan E.Dyurkgeym (1858-1917) ning fikricha, «Zamonaviy jamiyatlarda o’zgarishlar shunchalik tez va jadal sur’atlarda ro’y bermoqdaki, natijada sezilarli ijtimoiy qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda».[12] Buni u anomiya hodisasi bilan izohlab, unga ko’ra, jamiyatdagi muayyan ijtimoiy shart-sharoitlar oqibatida shakllangan tengsizlik individning mavjudligidan maqsad yo’qligini his etishiga sabab bo’ladi. Bunday holatlarni oldini olish uchun muallif jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi kasbiy uyushmalarni tashkil qilish taklifini ilgari suradi. Uning ishini mehnat sosiologiyasi fani vakillaridan E.Meyo (1880-1949) ham davom ettirib, nooqilona mehnat taqsimoti va boshqaruvning byurokratik usuli natijasidagi anomiya individlar o’rtasida keskin tabaqalanishga turtki bo’lishini ko’rsatib beradi.1 Darhaqiqat, zamonaviy jamiyatlarda sodir bo’layotgan hodisalar ijtimoiy muhitni murakkablashtirib, shaxsga o’z ta’sirini o’tkazadi. Bizningcha, yolg’iz shaxsning mustaqil holda hayotiy muammolarini hal qilish imkoniyatiga ega emasligi uni sosiumning ajralmas qismiga aylantiradi hamda uning salbiy ta’siridan himoyalanmaganlik hissini keltirib chiqaradi.

J.Gelbreyt adolatli jamiyat mohiyatini o’rganar ekan, uning asosida daromadlarning oqilona taqsimoti yotishini aniqlaydi.[13] Ammo, bizga ma’lumki, zamonaviy bozor iqtisodiyotida moddiy boylik va daromadlar taqsimoti bir tekis emas.

Bunday taqsimot har qanday jamiyat taraqqiyotiga xavf tug’diruvchi o’ta boy va qashshoq qatlamlarni shakllantiradi. Oqilona ijtimoiy himoya tizimi esa xuddi shunday keskinlikni yumshatishi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi o’rta qatlam barqarorligini ta’minlashi mumkin.

Ijtimoiy himoya tushunchasining mohiyatini ochib berishdagi  ilk fikrlardan biri Svidenkinning «Ijtimoiy siyosat»[14] kitobida bayon etilib, unda muallif ijtimoiy himoyani

«Butun jamiyatga taalluqli bo’lgan muammolarni hal etishga doir ijtimoiy harakatlarning amalga oshirilishidir»,3 – deb baholaydi. Ijtimoiy so’zining mohiyatidan kelib chiqadigan bo’lsak, jamoaviy so’zining sinonimi bo’lib, ijtimoiy siyosat deyilganda bevosita – jamoaviy siyosat anglashiladi.

Bizning tadqiqotlarimiz fan olamida ijtimoiy himoya va uni tartibga solinishida mahalliy o’zini-o’zi boshqaruv organlari rolining nazariy asoslarini yaratishga urinishlar to’lqini XX asrning 50-yillarda asosan Farb davlatlarida boshlanganligini ko’rsatadi.

Jumladan, AQShda F.Ryotlisberg, M.Follettlar tomonidan asos solingan «Insoniy munosabatlar» maktabi namoyondalari ta’limotiga ko’ra, ijtimoiy ehtiyojlar va qadriyatlarning kafolatlanganligi ishlab chiqarish jarayoniga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi.[15] Bu ta’limot mehnat sosiologiyasi va psixologiyasidagi muhim bosqich bo’lib, uning asoschilari F.Teylorning «Iqtisodiy inson» nazariyasini, ya’ni, inson iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi mexanizmlardan biri va uni moddiy manfaatlar yordamida boshqarib borish mumkinligi g’oyasini rad etadi. Zero, ijtimoiy himoya tamoyillaridan biri insonning nafaqat moddiy, balki, ma’naviy ehtiyojlarining uyg’unlikda qondirilganligidadir.

Ijtimoiy himoya nazariyasini yaratishdagi yirik ishlardan birini olimlardan L.Ryustov, V.Ryopke, F.Byole, V.Oyken va G.Grossman-Dertlar XX asrning 30-yillari oxirida amalga oshiradilar. Ular «Ijtimoiy bozor xo’jaligi» nazariyasini ishlab chiqib, jamiyat iqtisodiy hayotidagi yutuqlarga fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta’minlaydigan erkin bozor tuzilmasini shakllantirish orqali erishish mumkinligini ta’kidlab o’tadilar.[16] Zotan, ijtimoiy bozor xo’jaligining mohiyati ijtimoiy adolat tamoyillarining tantanasi va ijtimoiy himoyaning ustuvorligi g’oyasiga asoslanganligidadir. Mualliflarning fikrlarini qo’llab-quvvatlagan holda, mamlakatimizda bugungi kunda yuritilayotgan ijtimoiy siyosat o’z mohiyatiga ko’ra ushbu nazariyaga mosligini qayd etib o’tish joiz.

Bu kabi nazariyalardan biri «Umumfarovonlik davlati» nomini olib, unda ijtimoiy himoya tizimining taraqqiy etganligi davlat byudjetidan sohaga ajratilayotgan xarajatlar ulushining miqdori va ijroiya hokimiyatning mas’uliyatiga bog’liqligi ko’rsatib beriladi.[17] Nazariy jihatdan umumfarovonlik davlatida fuqarolik jamiyati institutlari taraqqiy etgan bo’lib, shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy huquqlarini himoyalash davlatning ustuvor maqsadi hisoblanadi. Shunday bo’lsa-da, biz sobiq sovet ittifoqi tajribasidan bilamizki, ijtimoiy sohaning to’liq davlat tasarrufida bo’lishi va soha muammolarini hal qilishda boshqa tuzilmalar ishtirokining sezilarsizligi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Ijtimoiy himoya tabiatining o’zgaruvchanligini P.Kuusi o’zining «60-yillar uchun ijtimoiy siyosat» asarida ko’rsatib beradi va  «Agarda avvallari ijtimoiy himoya «ojizlar» va «muhtojlar»ga madad ma’nosini anglatgan bo’lsa, endilikda u butun jamiyat, davlatni qamrab oluvchi milliy iftixorga aylandi»,[18] – deb ta’kidlaydi. Darhaqiqat, barcha qadriyatlar, institutlar singari ijtimoiy himoya ham turli davrlarda o’zgacha mohiyat kasb etib kelgan. Uning tamoyillari, mezonlari va shakllari tegishli davlat taraqqiyoti yo’nalishlariga bog’liq holda takomillasha borgan.

Ijtimoiy himoyaning mohiyatini ochib berishdagi keyingi sharhlarda ushbu tushunchani o’zgacha anglash taklif etilgan. Jumladan, N.Volginning fikriga ko’ra, «Ijtimoiy siyosat – jamiyatning sinflari, qatlamlari, ijtimoiy-demografik, ijtimoiy-kasbiy, ijtimoiy jamoa (oila, millat, shahar, qishloq, mintaqa aholisi va hokazo) larni tashkil qiluvchi guruhlarning mavjud ijtimoiy ahvolini saqlab turish yoki o’zgartirish borasidagi o’zaro munosabatini aks ettiradi.[19] Albatta, ijtimoiy himoya huquqiy va moliyaviy institutlar tizimidan iborat bo’lib, ularning maqsadli vazifalari qariyalar, nogironlar, bemorlar, ishsizlar, boquvchisini yo’qotgan hamda muhtoj oilalarni moddiy, tibbiy va boshqa yordam turi bilan ta’minlashdir. Shu maqsadni amalga oshirish jarayonida davlat, nodavlat va biznes tuzilmalari o’zaro munosabatga kirishadilar va hamkorlik qiladilar.

P.Larok «Yuritilayotgan ijtimoiy himoya ma’lum davlatning rivojlanganlik darajasini belgilab beradi»,[20] – deydi. Bizningcha ham, davlatning moliyaviy imkoniyatlari ijtimoiy himoya tizimining saxiy shakllarini joriy etish va daromadlarni qayta taqsimlash yo’li bilan insonga xos turmush tarzini o’rnatish  kafolatini beradi.

S.Smirnov va T.Sidorinalar o’rganilayotgan muammo yuzasidan yirik ilmiy tadqiqotlar olib borib, «Ijtimoiy siyosat – davlat muassaslari, ish beruvchilar, kasaba uyushmalari va boshqa ijtimoiy-siyosiy tuzilmalar tomonidan jamoatchilik fikrini e’tiborga olgan holda jamiyatni rivojlantirish maqsadida davlatning ijtimoiy strategiyasini shakllantiruvchi hamda fuqarolarning imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish va ehtiyojlarini qondirish uchun muvofiq shart-sharoitlarni yaratish, fuqarolarning turmush darajasi sifatini oshirish, shuningdek, qarorlar qabul qilish hamda ularning amaliyotiga qaratilgan chora-tadbirlar, xatti-harakatlarning majmuasidir»,[21] – deb ta’kidlaydilar. Zotan, ishsizlik, kambag’allik, muhtojlik, kasallik, mehnat qobiliyatini yo’qotish kabi ko’plab holatlar ijtimoiy barqarorlikka taxdid soluvchi muammolardir. Xuddi shunday vaziyatga tushgan qatlamlarni ijtimoiy himoya orqali mavjud muammolarni bartaraf qilish davlat va fuqarolik jamiyati tuzilmalari, institutlarining birlamchi maqsadi hisoblanadi. Biz mazkur talqin ijtimoiy himoyaning asl mohiyatini o’zida aks ettiradi deb hisoblaymiz va uni qo’llab-quvvatlaymiz.

«Sosialnaya ensiklopediya» kitobida ijtimoiy siyosat tushunchasi ostida o’rnatilgan tartiblar, me’yorlar, qadriyatlardan kelib chiqib, jamiyatning har bir a’zosini ehtiyojlarini qondirish va ro’yobga chiqarishning qulay  shart-sharoitlarini yaratish nazarda tutiladi.2 Zero, inson va uning ehtiyojlari ijtimoiy himoyaning obyekti, maqsadi va vazifalaridir.

Keyingi ta’riflardan nisbatan dolzarblari V.Kukushin tomonidan bildirilib, uningcha, «Aholining ijtimoiy himoyasi jamiyatni ijtimoiy boshqaruv tizimining muhim bo’g’imlaridan biridir».3 Sababi, aholining qay darajada ijtimoiy himoyalanganligi ma’lum ijtimoiy kayfiyatni shakllantiradi va ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy jarayonlarga o’z ta’sirini o’tkazadi.

Ijtimoiy himoya tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini o’rgangan K. Saidov, A. Xazratqulov va L. Xalikova1larning fikrlariga ko’ra, ijtimoiy himoya ijtimoiy-iqtisodiy munosabat sifatida jamiyat va aholi o’rtasidagi muhtojlik hollarida yordam, qariyalarga ko’maklashish, sog’liqni saqlash, ijtimoiy ahvolni yaxshilash, hayotiy zarur vositalar bilan ta’minlash kabi munosabatlar majmuasidan iboratdir. Xullas, tadqiqotimiz davomida o’rganilgan nazariyalar va ilmiy talqinlardan kelib chiqib, keng ma’noda ijtimoiy himoya davlatning ijtimoiy ta’limoti sifatida, ijtimoiy zahiralarni qayta taqsimlash orqali jamiyatning strategiyasi va maqsadlarini aniqlab beruvchi huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy kafolatlar tizimidir, deyishimiz mumkin. Bunda mehnat qobiliyatiga ega kishilarga shaxsiy ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati va tadbirkorligi natijasida daromadga ega bo’lishlari,  ijtimoiy nochor qatlamlarga esa iste’molchilik savati qiymatiga ko’ra eng kam miqdordagi turmush darajasi bo’yicha belgilangan mablag’ bilan ta’minlanishlari uchun imkoniyat yaratiladi.2  Ijtimoiy himoya tor ma’noda jamiyatning turli qatlamlarining ijtimoiy ehtiyojlari, bandlik, sog’liqni saqlash, pensiya ta’minoti, ta’lim va hokazo sohalarda qarorlar qabul qilish va tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirilishidir. Shuningdek, tashqi muhitning salbiy ta’sirlaridan himoyalash va aholiga munosib turmush tarzini yaratib berishga qaratilgan ko’p qirrali, keng qamrovli huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ruhiy-ma’naviy  faoliyat yo’nalishidir.

 Ijtimoiy himoyaning subyektlari – turli darajadagi qonunchilik va ijroiya hokimiyatlari, davlat va nodavlat sohalaridagi ish beruvchilar, kasaba uyushmalari, o’zinio’zi boshqarish organlari kabi institutlardir. Ular davlat ijtimoiy siyosatini shakllantirish va ro’yobga chiqarilishida faol ishtirok etadilar. Obyekti esa – tegishli mamlakat aholisi. Bosh maqsadi – insonlarning ijtimoiy talab va ehtiyojlarini qondirish uchun munosib turmush tarzi, shart-shariotlarni yaratib berish, yordamga muhtoj alohida shaxslar va ijtimoiy guruhlarni qo’llab-quvvatlashdir. Zotan, aholining barcha qatlam va guruhlarining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib ijtimoiy himoya jamiyat hayotining barqarorligini, birdamligini, mo’tadilligini ta’minlaydi va barqaror ijtimoiy-ruhiy vaziyatni saqlab turadi.

Ushbu ta’riflar ijtimoiy siyosatning quyidagi vazifalarini belgilab beradi. Birinchidan, ijtimoiy himoya jamiyat farovonligini ta’minlash, fuqarolarning huquqlarini himoyalash, aholini turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash orqali nochor, zaif qatlamlar, ya’ni, bolalar, yolg’iz onalar, qariyalar, yetimlar, nogironlar, ishsizlar, qochoqlar va hokazolarni qo’llab-quvvatlaydi. Ikkinchidan, ijtimoiy himoya daromadni qayta taqsimlashda ishtirok etadi. Bunda daromadning vertikal taqsimoti ijtimoiy xizmat misolida sodir bo’ladi. Gorizantal qayta taqsimot vazifasini ijtimoiy sug’urta bajaradi. Uchinchidan, ijtimoiy himoya jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlashtiruvchilik vazifasini ham bajaradi.

Ijtimoiy himoya tizimi davlatning siyosiy, iqtisodiy, demografik, hattoki ekologik siyosatiga bevosita bog’liq tarzda rivojlanadi. Xususan, siyosatchilar saylovlarda g’alaba qilish uchun o’z saylovchilariga ijtimoiy sohada islohotlarni va’da qiladilar va ularni ro’yobga chiqarishga intiladilar. Natijada ijtimoiy himoya tizimi takomillashtiriladi va yangiliklar joriy ettiriladi. Iqtisodiyotda milliy daromadning mavjud darajasi bilan ijtimoiy ta’minot tizimining imkoniyatlari doirasi belgilab beriladi. Demografik vaziyat nuqtai nazaridan aholi soni o’sib borayotgan davlatlarda bolalar va o’smirlarni ijtimoiy himoya davlat siyosatining ustuvor yo’nalishi bo’lsa, rivojlangan davlatlarda aholining qarib borayotganligi sababli pensiya ta’minoti va ijtimoiy xizmat turlarini qo’llanilishi kuzatiladi. Ekologik muammolar va atrof-muhitning ifloslanishi oqibatida aholi salomatligining yomonlashuvi ijtimoiy himoyaga muhtoj yangi qatlamlarni shakllantiradi.

Davlatning strategik maqsad va vazifalariga mos tarzda ma’lum ijtimoiy vaziyatdan zarar ko’rganlarni samarali ijtimoiy himoyalashning quyidagi shakllari qo’llaniladi:

 • Moddiy yordam – birinchi navbatda, davlat byudjetidan maosh oluvchi aholining daromadi, nafaqaxo’rlar, stipendiya oluvchi talabalar, yordam puli oluvchilarning kompensasiyalarini to’liq yoki qisman indeksasiya qilish, narxlarning oshishi natijasida ko’rilgan zararni qoplash.
 • Mahsulot hisobidagi yordam – nogironlar, urush qatnashchilari, ko’p bolali va kam ta’minlangan oilalarni sanoat va oziq-ovqat mahsulotlari, birinchi tibbiy yordam va yasama tayanch vositalari bilan ta’minlash.
 • Samarali bandlik siyosati – kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash, qo’shimcha ish o’rinlarini yaratish, ish va dam olish rejimini o’zgartirish.
 • Ijtimoiy sharoitlarni takomillashtirish – uy-joy, bolalar muassasalarida bo’sh o’rinlarni tashkil qilish, qariyalarni parvarishlashni tashkil qilish.[22] Qayd etib o’tish kerakki, qo’llanilayotgan ijtimoiy himoya shakli aholi ehtiyojlaridan kelib chiqib talab va ehtiyojlar bozorini boshqarib borish, turmush darajasining tushib ketishini oldini olish, samarali bandlik siyosatini yuritish, ishsizlikdan himoyalash, kelgusida turmush darajasini yanada oshirish uchun munosib zamin tayyorlash, aholida boqimandalik kayfiyatini oldini olgan holda ishbilarmonlik, tadbirkorlik faoliyatini ta’minlash va qulay shart-sharoitlarni yaratuvchi omillarni qo’llash tamoyillariga bo’ysundiriladi.

Shuningdek,        amalga oshirilayotgan           ijtimoiy   himoya                 umumiylik, ochiqlik,

ko’ptomonlamalik, ta’minot turlarining turfa xilligi, muvofiqlik (ya’ni, ijtimoiy yordam miqdorining iqtisodiy taraqqiyot darajasiga mosligi) tamoyillarini ham istisno etmaydi.[23] Bu tamoyillar birvarakayiga ijro etilgandagina ijtimoiy himoya tizimining samaradorligi ta’minlanadi.

 Ijtimoiy himoyaning ushbu tamoyillaridan kelib chiqib aholini ekologik xavflar, milliy-etnik ziddiyatlar, qurolli-jinoiy tajovuzlar, diniy zo’ravonliklar, siyosiy ta’qiblar, ma’muriy laganbadorlik va g’oyaviy tazyiqlardan ham himoyalash nazarda tutiladi.

Ijtimoiy himoya ko’lami esa quyidagi turlardan iborat, ya’ni;

 • umumdavlat – jamiyatning barcha guruh va qatlamlari ehtiyojlaridan kelib chiquvchi (ta’lim olish, mehnat qilish, dam olish huquqlari va hokazo);
 • mintaqaviy – iqtisodiy va ma’muriy tuzilmalar bo’yicha (respublikalar, viloyatlar, o’lkalar miqyosida);
 • mahalliy – shahar, tuman, korxona va tashkilotlar doirasida amalga oshiriladigan himoya;
 • muayyan joy yoki vaziyatda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar (masalan, tabiiy ofatlar, turli baxtsiz hodisalarda ko’maklashish).

   Ijtimoiy kafolatlar barcha qatlamlarni qamrab olsa-da, uning manzilligini ta’minlash maqsadida aholining quyidagicha tarkibi inobatga olinishi shart, ya’ni, zamonaviy sharoitda ishlashga moslashgan guruhlar; ma’lum kasbiy yo’naltirilgandan so’ng ishlashi mumkin bo’lganlar; tegishli sharoitlar mavjudligida ishlay oladiganlar; mehnatga yaroqsiz aholi guruhlari; mehnat qilishni istamaydiganlar.

Aholining keltirilgan tarkibidan kelib chiqib faol yoki sust ijtimoiy himoya yuritiladi. Sust ijtimoiy chora-tadbirlar narxlarni sun’iy ravishda tutib turish hisobiga turmush darajasini oshirish yoki barqarorlashtirish, ijtimoiy himoyalashning barcha yo’nalishlari bo’yicha dotasiyalarni oshirishni ko’zda tutadi. Faol ijtimoiy himoya maqsadga muvofiq bo’lib, unda tashabbus ko’rsatish va tadbirkorlik uchun sharoit yaratib berish, nafaqaxo’rlar, faxriylar, bolalar, byudjet sohasida xizmat qiluvchilarni qo’llab-quvvatlashda davlatning rolini oshirish nazarda tutiladi.[24] Ta’kidlash joizki, faol ijtimoiy himoyada birinchidan, aholiga ijtimoiy kafolatlar berish bo’yicha davlat zimmasiga muayyan majburiyatlar yuklanadi. Ikkinchidan, moddiy mablag’larni qayta taqsimlash orqali jamiyatda va uning har bir a’zosi uchun turmushning muayyan

darajasiga erishiladi. Uchinchidan, aholi turmush darajasini ko’tarish yordamida ijtimoiy tanglik va keskinliklarni bartaraf etish. To’rtinchidan, davlat soliq tizimi orqali jismoniy va yuridik shaxslar daromadlarini qayta taqsimlash yo’li bilan ijtimoiy soha mablag’lari ulushini oshirish. Biroq mazkur mexanizm ayrim salbiy jihatlariga ega. Buni biz tenglashtirish tizimi amal qilgan sobiq sovet ittifoqi misolida ko’rishimiz mumkin. Bu davrda ijtimoiy ta’minot va kafolatlar haqiqatdan muhtoj bo’lganlarga yo’naltirilmasdan, umumiy turkum ostida bo’lganlarning barchasiga tegishli bo’lgan.

Amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoya darajasi har bir davlatning ichki ijtimoiyiqtisodiy ahvolidan kelib chiqib belgilanadi. Ushbu jarayonda shakllanadigan munosabatlar mamlakatning umumiy moliyaviy-iqtisodiy holatiga muvofiq takomillashib boradi. Bugungi kunda jahonda ijtimoiy himoyaning turli-tuman shakllari

(2-ilova) bo’lib, davlat ijtimoiy siyosatining tarkibiy qismi sifatida bir vaqtning o’zida ularning bir nechasi qo’llanilishi mumkin.[25]

 S.Smirnov va T.Sidorinalar aholini ijtimoiy himoyalashda davlatning rolini o’rganib quyidagi yondashuvlarni taklif qiladilar. Davlat paternalizm[26][27]i – davlat tomonidan ijtimoiy sohani kuchli nazorat qilinish, sohada faoliyat yuritishi mumkin bo’lgan muqobil subyektlarni yuzaga kelishiga yo’l qo’ymaslik. Liberal – insonlarni iqtisodiy jihatdan kuchli (mehnat qobiliyatiga ega bo’lgan) va ojiz (mehnatga yaroqsiz) larga bo’linishi. Zaif qatlamlarni iste’molchilik qobiliyatini saqlab turish va mehnatga yaroqli aholining  iqtisodiy imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish mas’uliyatini davlatga yuklanishi.1 Mualliflar fikriga ko’ra, bu ikki yondashuvda ham ijtimoiy sohadagi mas’uliyat to’laligicha davlat zimmasiga yuklatiladi. Fikrimizcha, paternalizm siyosati davlatda ijtimoiy adolat tamoyillari, demokratik jarayonlarning mavjudligi ta’minlangan holdagina ijobiy samaraga ega bo’lib, aksincha holat ijtimoiy soha muammolarining yig’ilib qolishiga olib keladi.

Liberal yondashuvda insonning imkoniyatlarini ruyobga chiqarish nazarda tutilsada, ijtimoiy to’lovlar, sug’urta tizimining xilma-xilligi katta miqdordagi mablag’larni talab etadi. Natijada davlat byudjetida tanqislik sodir bo’lib, mahsulotlar va xizmatlar ta’minotida uzilishlar yuzaga keladi. Xuddi shunday holatlar, ijtimoiy himoya tizimida fuqarolarni o’zini-o’zi boshqarish organlari kabi jamoatchilik va nodavlat tuzilmalari ishtirokining dolzarbligini oshiradi.

Hozirgi vaqtda rivojlangan davlatlarda aholini ijtimoiy himoyalashning mohiyati davlat tomonidan belgilangan faoliyat turi yoki mulkchilik shakllaridan qat’iy nazar, xo’jalik yurituvchi subyektlar tomonidan bajarilishi majburiy bo’lgan ijtimoiy kafolatlar majmui bo’lmoqda. Ushbu kafolatlar mamlakatning har bir fuqarosini (ba’zan har bir yashovchisini ham) ishsizlik, daromadlardan mahrum bo’lish, bola tug’ilishi, ishlab chiqarishda shikastlanish, kasbiy kasallikka chalinishi, nogironlik, keksalik, boquvchisidan ajralganlik va hokazolar oqibatidagi iqtisodiy va ijtimoiy tanazzuldan himoya qiladigan chora-tadbirlar tizimidan iborat.

Tabiiyki, bunday murakkab, keng ko’lamli tizimni mustahkam qonunchilik asoslarsiz yaratib bo’lmaydi. So’nggi vaqtlarda ijtimoiy himoya milliy qonunchiligining poydevori sifatida xalqaro huquq me’yorlari va hujjatlari qabul qilinmoqda. Ularning asosiylari Xalqaro iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy huquqlar Pakti, Xalqaro fuqarolik va siyosiy huquq Pakti, Inson huquqlari Umumjahon Deklarasiyasi, Xalqaro Mehnat

Tashkiloti, Xalqaro Sog’liqni Saqlash Tashkiloti, Xalqaro Ijtimoiy Ta’minot Uyushmalari tomonidan yaratilgan qonunchilik hujjatlaridir. Ushbu tashkilotlar jahon miqyosida turli davlatlarda ijtimoiy siyosatning oqilona yuritilishini nazorat qilib boradi va ijtimoiy nochor qatlamlarning huquqlarini paymol etilishi holatlarini oldini oladi.

Davlat miqyosida yuritilayotgan ijtimoiy siyosat konstitusiyaviy, mehnat va ijtimoiy huquq me’yorlarini o’zida ifoda etadi va sud hokimiyati tomonidan nazorat qilib boriladi. Boshqacha qilib aytganda, davlatning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy siyosatiga bevosita  bog’liq milliy ijtimoiy himoya nazariyasini tashkil qiladi. Ammo bu ijtimoiy himoya davlat siyosatidan mustaqil holda, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning strategik maqsadlari doirasida rivojlanishini istisno qilmaydi.

Amaldagi ijtimoiy himoya shaklining samaradorligi o’z o’rnida davlat va nodavlat institutlari va umuman ijtimoiy tuzilmaning rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Darhaqiqat, ijtimoiy himoya tizimini shakllantirish va yuritishda asosiy rol davlatga, uning qonunchilik (ijtimoiy qonunlarni qabul qilish va ijtimoiy siyosatning asosiy yo’nalishlarini belgilash), sud (fuqarolarning ijtimoiy huquqlari va manfaatlari buzilishiga doir arizalarni ko’rib chiqish) organlariga tegishli bo’lib, ularning faoliyatida o’zaro hamkorlik va vakolatlarning taqsimoti kuzatiladi. Bu sohada jamiyatning boshqa institutlari, jamoat tashkilotlari va uyushmalari, ayniqsa, mahalliy o’zini-o’zi boshqarish organlarining faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi, ushbu tashkilotlarning davlat ijtimoiy himoya vakolatlarining ma’lum qismini o’z zimmalariga olishi ijtimoiy soha mexanizmlarini amaliyligi va samaradorligini ta’minlaydi hamda mahalliy darajadagi muammolarni o’z vaqtida jamoatchilikning faol ishtiroki yordamida bartaraf qiladi.

Qayd etish joizki, ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti ijtimoiy-iqtisodiy munosabat sifatida to’liq rivojlangan XX asrda ijtimoiy himoyaning davlat ichki tuzilmalarini (muassasalar, tashkilotlar, firmalar, turli jamiyatlar, jamg’armalar, o’zini-o’zi boshqaruvchi organlar va hokazolarni) qamrab oluvchi qudratli tizimi yaratildi  va tegishli davlatning tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitidan kelib chiqib turli-tuman modellari shakllandi. Ye.Tishinning fikriga ko’ra, ijtimoiy himoyaning alohida modellarining shakllanishi va rivojlanishiga mamlakatdagi iqtisodiy va demokratik vaziyatdan tashqari, madaniy an’analar va diniy qadriyatlar ham sezilarli ta’sir o’tkazadi.[28] Darhaqiqat, ma’lum ijtimoiy tahlika ko’rinishidan kelib chiqib ijtimoiy himoya shakli yoki ularning muvofiqlashtirilgan majmui yaratiladi. Bunda ma’lum millatning milliy-etnik va geosiyosiy xususiyatlari e’tiborga olinishi zarur.

Ushbu sohada tadqiqot olib borgan L.Govoruxina va Ye.Doroxovalar ijtimoiy himoyaning 4 asosiy, ya’ni, kontinental, skandinaviya, britaniya, o’rta yer dengizi modellarining xususiyatlarini o’rganganlar.2 Unga ko’ra, kontinentel modelga mansub

Germaniya, Fransiya, Avstriya va Belgiyada asosiy e’tibor muhtojlarga ko’mak pullarini ajratishga qaratiladi.

Skandinaviya modeliga xos bo’lgan davlatlardan Shvesiya, Finlandiya, Daniya va Norvegiyadagi ijtimoiy xizmatlarning keng tarmog’i mavjud bo’lib, kontinental modeldan farqli ravishda davlat ijtimoiy xizmatni ishlab chiquvchi va taklif etuvchidir. Xizmatlar (ta’lim, sog’liqni saqlash, bolalar, qariyalar to’g’risida g’amxo’rlik va hokazolar) ko’pchilik hollarda mahalliy boshqaruv organlari tomonidan tashkil etiladi va amalga oshiriladi.

Britaniya modeli xususiy va davlat (markaziy hukumat va mahalliy hokimiyat organlari ko’rinishida) sohalari o’rtasida ijtimoiy ta’minot xarajatlarining teng taqsimlanishi bilan xarakterlanadi. Ushbu modelda kam ta’minlangan oilalarga yalpi ko’mak pullari ajratilishining yaxlit tizimi yo’lga qo’yilgan.

O’rta yer dengizi modeli Ispaniya, Portugaliya, Gresiya, Italiya va Irlandiya kabi davlatlarda joriy etilgan. Modelning asosiy mohiyati davlat yoki nodavlat tashkilotlari (masalan, kasaba uyushmalari) tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy sug’urtani amalga oshirilishidadir. Bu davlatlarda ijtimoiy madad muhtojlarning barchasini qamrab olmaydi. Fikrimizcha, bugungi kunda O’zbekistonda joriy etilgan ijtimoiy himoya tizimi o’z tuzilishi va amaliyotda qo’llanilishi xususiyatlariga ko’ra, skandinaviya va britaniya modellari bilan ba’zi o’xshashlik tomonlariga ega. Jumladan, mamlakatimizda yuritilayotgan ijtimoiy siyosatda ijtimoiy himoya vakolatlari davlat va mahalliy boshqaruv organlari o’rtasida taqsimlanadi. Unda kam ta’minlangan oilalar madadni oluvchi asosiy qatlam hisoblanadi. Ammo, bu

O’zbekiston amalda bo’lgan ijtimoiy himoya qayd etilgan modellarga aynan o’xshashdir, degan xulosani keltirib chiqarmaydi. Sababi, mamlakatimizda aholini ijtimoiy himoyalashning tartibga solinishida davlat tuzilmalari qatorida faoliyat yuritayotgan fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organi – mahallalar o’z xususiyatiga ko’ra noyob hodisa bo’lib, ijtimoiy himoya vakolatlarining ma’lum qismini ularga rasman yuklatilishi davlat ijtimoiy siyosatini to’ldiruvchi samarali mexanizmning shakllanishiga turtki bo’ldi. Darhaqiqat, tegishli hududda yashovchi aholining turmush tarzi, ulardagi muhtojlik darajasi to’g’risida aniq va ravshan ma’lumotga ega bo’lgan mahalliy boshqaruv organlari bir tomondan davlat mablag’laridan o’rinli foydalansa, ikkinchi tomondan mahalliy mablag’larni ishga solish orqali aynan muhtoj qatlamlarni yo’naltirilgan maqsadli ijtimoiy himoyalash imkoniyatiga egadirlar. Xullas, mahalliy o’zini-o’zi boshqarish organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoya kamchiqim va qulay tizim sifatida mahalliy aholi hamda rasmiy davlat organlari o’rtasidagi muhim vositachi, bog’lovchi bo’g’in vazifasini bajaradi hamda mamlakatda demokratik jarayonlarni jadallashtirib, fuqarolik jamiyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Band mohiyatidan kelib chiqib, xulosa qiladigan bo’lsak, birinchidan, ijtimoiy siyosat o’zaro aloqalar va munosabatlarning shunday murakkab tizimidirki, ularning yalpisi davlatning o’z fuqarolariga  nisbatan olib boradigan aniq harakatlarida namoyon bo’ladi.

Ikkinchidan, ijtimoiy himoya har bir davlatning ichki ijtimoiy siyosatining ajralmas qismi bo’lib, aniq yo’naltirilgan huquqiy, ijtimoiy- iqtisodiy va siyosiy kafolatlar tizim orqali fuqarolarning huquq va erkinliklarini qonuniy tarzda himoyalashni kafolatlovchi shart- sharoitlarni yaratadi.

Uchinchidan, amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoya darajasi har bir davlatning ichki iqtisodiy-ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib belgilanadi va bu jarayonda shakllanadigan iqtisodiy munosabatlar mamlakatning umumiy moliyaviyiqtisodiy holatiga muvofiq takomillashib boradi.

To’rtinchidan, ijtimoiy himoya tizimlari umumjahon andozalari, tamoyillariga asoslanish bilan birga tegishli davlat, millatning milliy-etnik, ma’naviy-ma’rifiy xususiyatlari, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy voqyeligidan kelib chiqib o’ziga xoslik tamoyillarini ham istisno etmaydi.

Beshinchidan, bugungi kunda aholini ijtimoiy himoyada nafaqat davlatning, balki nodavlat tuzilmalar, jamoat tashkilotlari, mahalliy o’zini-o’zi boshqaruvning mas’uliyati oshib bormoqda.

Oltinchidan, mahalliy o’zini-o’zi boshqaruv organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoya davlat ijtimoiy siyosatini to’ldiruvchi vosita sifatida fuqarolik jamiyatining shakllanishiga xizmat qiladi.


 • [1] Қаранг: Немировский А. История древнего мира. Античность. В 2-х т. – М.: Владос, 2000. Т.2. – 379 с:
 • Роик В. Основы социального страхования.  – М.: АНКИЛ, 2005. – 3 с.
 • [2] Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Государственное социальноэкономическое издательство, 1931. – 23 с.
 • [3] Гайдар Е. Становление и кризис системы социальной защиты в современном мире // Вестник Европы.
 • – Москва, 2003. – №10.  http://www.iet.ru. 2 Там же.
 • [4] Юсупов Б. Становление и развитие экономической науки. – Бишкек: Учкун, 1999. – 62 с.
 • [5] Барулин В. Социальная философия. – М.: Фаир-Пресс, 1999. – 181 с; Spenser Н. The evolution of society. – Chicago, 1967. – Р. 5.  3 Смит А. Исследование о природе и причинах богатство народа / Классика экономической мысли.  – М.:  ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 77 с.
 • [6] Роик В. Основы социального страхования. – М.: АНКИЛ, 2005. – 45 с.
 • [7] . Ромашов О. Социология труда. – М.: Гардарики,1999.  – 202 с.
 • [8] .Международная ассосация социального обеспечения  // Энциклопедия. – Москва, 2003. – С. 549-550.  http://issa.int.com.
 • [9] .Ли Е. Совершенствование системы социального обеспечения в России в период перехода к рыночной экономике: Автореф. дис. …канд. соц. наук. – М.: 1997. http://humanities.ru.
 • [10] . Beveridje W. Social Insuranse and Allied Services. – London: Report, 1942. – 140 р.
 • [11] .Адамчук В., Ромашов О., Сорокин М. Экономика и социология труда. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 393 с.
 • [12] Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1990. – 40 с.
 • [13] Meyo Е. The social problems of industrial civilization. – London, 1945. – Р. 59.  3 Курбатов В. Современная Западная социология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 283 с.
 • [14] 1911 йилда нашр эттирилган. 4.Қаранг: Буруджалов Э. Современная социальная политика: между планом и рынком. – М.: ЮНИТИ, 1996.
 • – 132 с.
 • [15] Роик В. Основы  социального страхования. – М.: АНКИЛ, 2005. – 46 с.
 • [16] Роик В. Основы  социального страхования. – М.: АНКИЛ, 2005. – С. 59-60.
 • [17] Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика.  – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 412 с.
 • [18] Қаранг: Роик В. Основы социального страхования. – М.: АНКИЛ, 2005. – С. 50-51.
 • [19] Волгин Н. Социальная политика. – М.: РАГС, 2005. – 537 с.
 • [20] Ли Е. Совершенствование системы социального обеспечения в России в период перехода к рыночной экономике: Автореф. дис. … канд. соц. наук.  – М.: 1997. http://humanities.ru.
 • [21] Смирнова С., Сидорина Т. Социальная политика. – М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2004. – 317 с.
 • [22] Социальная работа.  Словарь – справочник. – М.: Контур, 1998.  – 309 с.
 • [23] Николаев И. Экономическая теория.  – М.: Проспект, 1999.  – С. 352-353.
 • [24] Лоусон Т., Гэррод Дж. Социология  А-Я. Словарь-справочник. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 436 с.
 • [25] Роик В. Основы социального страхования. – М.: АНКИЛ, 2005. – С. 89-90.
 • [26] Патернализм – лотинчадан-pater-ота, paternus-оталик. Хайр-эҳсон, саховатпешалик мафкураси, сиѐсати ва амалиѐти. Давлатнинг ўз фуқароларига нисбатан «ота»ларча ғамхўрлиги. 1 Смирнов С., Сидорина Т. Социальная политика. – М.: ГУВШЭ, 2004. – С. 39-42.
 • [27] . Жўраев С. Жамоатчилик фикрини шакллантириш, ўрганиш – давр талаби // Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 65.
 • [28] Роик В. Основы социального страхования. – М.: АНКИЛ, 2005.  – С. 108-109
Previous articleSharqda ijtimoiy himoya tizimining evolyusion rivojlanishi
Next articleO’zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi va aholini ijtimoiy himoyalashning ustuvor vazifalari