«Sab’ai sayyor» dostoni (5-6-qismlar)

0

«Сабъаи сайёр» достони (5-6-қисмлар). «Sab’ai sayyor» dostoni (5-6-qismlar).


V. Ov ketidan quvib sipohidan ajralgan Navdarshohning Jobir odamlari tuzog‘iga ilingani, to‘fon ofatidan halokatga uchragan shoh Nu’monning Jobirga asir tushgani haqida

Qoldi Navdarg‘a chunki bir manzil,
Besha ichra murur[1] edi mushkil.

Vahm oldi qarorini shahdin,
Ki, aduv chiqmag‘ay kamingahdin[2].

Kesturub beshani ochilg‘ali yo‘l,
Cherigin eltur erdi ilgari ul.

Go‘yiyo saydlardin ul jangal,
Voqe’ erdi to‘la bug‘u-vu maral[3].

Shahg‘a ko‘p erdi ov ishida vuquf[4],
Balki bor erdi asru ko‘p mash’uf[5],

Har tarafdin dorir edi[6] sayde,
Shahg‘a erdi sipoh ishi qaydi[7].

Sayd yetgach ko‘zini asrar edi,
Ko‘rmayin deb o‘zini asrar edi.

Nogahon bir shikoriyi gulrang[8]
O‘tgali qildi olidin ohang[9].

Keynicha ixtiyorsiz chopti,
O‘q otarg‘a qarorsiz chopti.

Sayd jangal ichini qildi talosh,
Yo‘li ham tor edi-yu, ham chirmosh.

G‘ayr oning so‘ngicha chopmas edi,
O‘q otarg‘a majol topmas edi.

Iztirob aylabon oto tushti,
Bir-ikki o‘q, vale xato tushti.

O‘zga xud bo‘ldi[10] ul sifat bexud
Kim, dimog‘idin uchti hush-u xirad4.

Sayd qasdig‘a o‘yla qo‘ydi ko‘ngul
Ki, aduv chiqti yodidin bilkul[11].

Sayd bila beshag‘a kirib ketti
Ki, aduv qavm-u xaylig‘a yetti.

Qo‘yub erdi kaminda[12] Jobir nev[13],
Kinavarlar masof[14] vaqtida dev.

Kim, kishi tutsalar keturgaylar,
Xizmatig‘a aning yeturgaylar.

Ko‘rdilar solur erdi bir bug‘u xez[15],
Yetti oni qovub bir otlig‘ tez.

Poshna[16] raxshlarg‘a3 urdilar,
Ha deguncha ani tushurdilar.

Chopibon saydg‘a solay dedi qayd[17],
O‘zga sayyodlarg‘a5 bo‘ldi sayd[18].

Shoh tilar bo‘lsa shohliq qilmoq,
Sipohidin kerakmas ayrilmoq.

Shohni derlar sipoh birlan shoh,
Shoh emasdur yo‘q esa anda sipoh.

Shohg‘a xayl o‘lsa, fath aning ishidur,
Bir kishi Rustam o‘lsa, bir kishidur.

Shohlik oyinin[19] aylabon zanbo‘r[20],
Aylamas besipoh sukun-u murur[21].

Uchsa yolg‘uz ko‘rarga oq-u qaro,
Ne tavofut ul-u yana bir aro.

Borsa shatranj shohining sipahi,
Ko‘rki, bormu hisob ichinda shahi.

Chunki Navdar adug‘a bo‘ldi asir,
So‘ydilar[22] har ne kiyganin bir-bir.

Holig‘a chun nazora qildilar,
Navdar erkonin jazm[23] bildilar.

Biri ul xayldin chopib fi lhol,
Berdi Jobirg‘a mujdayi iqbol[24].

Kim: «Bu yanglig‘ ish oshkor o‘ldi,
Bo‘yla sayde sanga shikor o‘ldi».

Ul eshitgach bu nav’ afsona,
Tengriga sajda qildi shukrona.

Dedi: «Mavquf bo‘lmayin2 nimaga,
Ko‘zuni bog‘labon soling kemaga.

Eltibon qasr aro qiling mahbus,
Eshigin ustidin eting madrus[25].

Andog‘ aylang bu ishni pinhoni,
Kim, kishi fahm qilmosun oni.

Uy eshigin falong‘a topshurunguz,
Xabarin manga bot kelturunguz!»

Shahni ul qasrg‘a yeturdilar,
Borcha hukmni bajo keturdilar.

Ne-ne yer erkonin bildi shah,
Ne shah erkonidin o‘ldi el ogah.

Bo‘ldi Navdar ishiga surat bu,
Lek Nu’monga jilvagoh edi su(v).

Qoldi chun ikki kunchilik maqsad,
Yana yel suvni qo‘zg‘adi behad.

Bo‘ldi ko‘lok osmonpaymoy[26],
Ko‘runir erdi kemadek yangi oy.

Tushti Nu’mon ishiga asru futur[27],
Har zamon jonidin edi mahjur[28].

To safar ahli ko‘pi o‘ldi talaf[29],
Tushti har bir kema bir o‘zga taraf.

Garchi Nu’mong‘a ko‘p yetishti nahib[30],
Lek to‘fondin o‘lmadi oseb[31].

Kemasi lekin ul taraf ketti,
Ki, burun o‘g‘li kemasi yetti.

Didbonlar yana qilib ma’lum,
Yana Jobirg‘a dedilar mafhum[32].

Yana Jobir yetib alar sori bot,
Topmay ul xaylning ko‘pida hayot.

Tirigidin so‘rub chu surati hol,
Zohir anglabki, ne durur ahvol.

Ilayiga[33] solib, alarni surub,
Sharh qilg‘on jazirag‘a keturub,

Chiqorib shohni o‘lum holi,
Kemani moldin qilib xoli.

Shoh jismig‘a za’f[34] topib yo‘l,
Fahm qilmayki, ne kishidur ul.

Shahni bir pardag‘a nihon qildi,
O‘zga zindon sori ravon qildi.

Har zamon shoh ichinda jondin vahm,
Kimsa lekin ul ishni qilmay fahm.

Yana ul elni soldi kema aro,
Bo‘ldi bu nav’ alarg‘a nuktasaro[35].

Ki: «Kerak bo‘lsa sizga jon, ketingiz!
Qaydakim ko‘nglungiz tilar, yetingiz!

Bu navohida[36] anglasam sizni,
Qo‘ymog‘umdir tirik biringizni!»

Kettilar boshlarini olib bu guruh,
Ko‘z aro ashk-u jon aro anduh.

Shoh Navdar sipohi ham bori,
Bildilarkim, ne ish erur tori[37].

Roy ko‘p urdilar tuzub mahfi l[38],
Shahsiz o‘lsa sipah, yo‘q hosil.

Topmoyin g‘ayri qaytmoq chora,
Buzulub[39] yondilar bayakbora.

Jobiri rohzan bo‘lub fi ro‘z[40],
Tun-u kun bog‘i ichra bazmafro‘z[41].

Mehr yodi bila ichib sog‘ar[42],
Sola olmay vale yuziga nazar.

Boqa olmay anga murodi bila,
Qon yutub, yo‘qki boda[43], yodi bila…


VI. Mehrning o‘z qallig‘ini chohdan chiqarib parvarish qilgani va Suhaylning yuzma-yuz olishuvda Jobirni yengib, so‘ngida barchalarining murodga yetganliklari to‘g‘risida

Mehr gul yanglig‘ aylabon yaqo chok,
Nilufarzor aro kezib g‘amnok.

Yosh to‘kub bahri mavjvar[44] yanglig‘,
Ko‘k libos ichra nilufar yanglig‘.

Yuziga bas taponcha[45] urg‘onidin,
Nilufarlar ochib gulistonidin.

Hajrdin forig‘ o‘lmog‘in istab,
Ul balodan qutulmog‘in istab.

Fikrdin kecha ko‘zni yopmas edi,
Chora ko‘p istar erdi, topmas edi.

Bandini anglab erdi choh ichra,
G‘am-u anduhi umrkoh[46] ichra.

Dedi: «Ul chahdin oni qutqorsam,
Yig‘labon zor-zor yolborsam.

Ozim etsam[47] Suhayl uchun oni
Kim, desam hojatimni pinhoni.

Ul magar holatimni anglab jazm,
Maxlasimg‘a[48] bu sori qilg‘ay azm».

Yoshurun tiyra uyga ul dilxoh
Kirdi ikki kaniz anga hamroh.

Keldi chah boshi uzra g‘amparvard[49],
Chekti un: «K-ey asiri mehnat-u dard!

Men dog‘i bir faqirmen sendek,
Notavon-u asirmen sendek.

Maxlasing ichra sa’y etib jondin,
Seni cheksam bu tiyra zindondin.

Har ne desam qabul etarsenmu?
Qayon etsam ravon ketarsenmu?»

Choh ichinda Suhayl edi betob,
Holini za’f qilmish erdi xarob.

Bor edi oncha mehnati bir yon,
Mehri gulchehr furqati[50] bir yon.

Bo‘lg‘och ul nav’ so‘z xitobi aning,
Oshti ul undin iztirobi aning.

Ko‘ngluni sa’y birla to‘xtotti,
Nozaning‘a bu nav’ so‘z qotti:

«K-ey bashar xilqat-u, farishta sifot,
Bergan o‘lgan tanimg‘a toza hayot!

Sendan etsa bu nav’ lutf zuhur,
Har nechuk ishga aylasang ma’mur.

Sa’y etay to tanimdadur jonim,
Qilayin toki bo‘lg‘ay imkonim».

Mehr eshitgach bu so‘zni soldi tanob[51],
Ne tanob, ikki gisui[52] purtob[53].

Notavon tutti rishtani mahkam,
Mehr chekti[54], ul ikki mahvash ham.

Tiyra uyga chiqordilar oni,
Mehr ko‘p qildi lutf pinhoni.

Qildi zanjir-u banddin ani fard[55],
Yer o‘pub, dedi zori g‘amparvard.

Ki: «Ne hukm etgung, ey malaksiymo,
Shammae[56] andin aylagil imo»[57].

Mehr qildi fasonasin bunyod[58],
Boshig‘a nekim o‘tti ayladi yod.

Oto-vu mulk-u joh-u hashmatini,
Pardasig‘a[59] Suhayl nisbatini[60].

Ko‘rganin bahr mavjidin tashvir3,
Tushganin anda notavon-u asir.

Bo‘lg‘on anda zarurdin sokin,
Qolg‘onin Jobir ilgidin emin.

Za’f etib notavon aning so‘zidin,
Lahza-lahza borur edi o‘zidin.

Anga yetkurdi so‘zni Mehri munir[61],
Ki: «Bu yanglig‘ki, men bo‘lubmen asir,

Aylay olmas kishi xalosima mayl,
Ko‘shish-u kina birla g‘ayri Suhayl.

Sanga ey dardmand-u ovora,
So‘z budurkim, gar aylabon chora,

Andoq etsangki, bahrdin qutulub,
Yaman ahli sori ravona bo‘lub.

Jahd-u sur’at aro tay aylab arz[62],
Holatim aylasang Suhaylg‘a arz.

Lek bir nukta bordur yoshurun
Ki, seni mundoq asrasoq necha kun.

Jazm qilsang bu ishni pinhoni,
Ont ichib emin aylasang oni.

Ki, chu men bastai balo[63] bo‘ldum,
Jobir ilgiga mubtalo bo‘ldum.

Manga tushmish ko‘zi yiroqdin-u bas,
Yiqilib yerga yotti o‘ylaki xas.

Chun ko‘rar fi kri qilmoq erdi ishi,
Chunki ko‘rdi, yiqilmoq erdi ishi.

Munda to zoyi’ o‘lmish avqotim,
Budur oning bila muloqotim».

Muni bilgach Suhayl zor-u hazin,
Shammae topti xotiri taskin.

Sidq bildi[64] yaqin aning so‘zini,
Sa’y ila asray olmadi o‘zini.

Ohidin o‘t dimog‘ig‘a tushti,
Dilbarining ayog‘ig‘a tushti.

Qildi faryod-u bordi andin hush,
Mehrni hayrat ayladi madhush[65].

Chunki holin bilurg‘a ayladi mayl,
Yaxshi tahqiq[66] qilg‘och, erdi Suhayl.

O‘lgudek nola qildi ul dog‘i,
Hushi borib, yiqildi ul dog‘i.

Yig‘labon boshlarida ikki kaniz,
Ko‘tarib boshlarini mehromiz[67].

Kelgach o‘ziga Mehri ravshanroy,
Dedikim: «Fitna bo‘ldi bandkushoy[68]»,

Ayladi oni tiyra uyda nihon,
Anga tegruki6 tiyra bo‘ldi jahon,

Za’fi ifrotidin[69] Suhayl dog‘i,
O‘ziga keldi lek uyqu chog‘i.

Bo‘ldi bir-birga jism ila jondek,
Yo magar sarv-u ishqpechondek[70].

Necha kun qasr aro nihon erdi,
Sarvi gulruxqa mehmon erdi.

Toki berdi taom ila sharbat,
Za’fl iq zor jismig‘a quvvat.

Ani ham jazm bildikim Jobir,
Mehrdin hajr ila emish sobir.

Bir kun o‘lg‘onda Jobiri g‘ofil
Bog‘ni sayr etarga forig‘dil[71].

Chiqti o‘trusidin Suhayli daler,
Ul sifatkim qobon masofi g‘a[72] sher,

Dedikim: «Pahlavonliq ermas ul
Kim, kishi makr birla urg‘ay yo‘l.

Teshib el kemasini hiyla bila,
G‘arq etib suvga bu vasila4 bila.

Qolmag‘on chog‘da kimsaning joni,
Tutubon band aylagay oni.

Sen agar zohir etting itlikni,
Men sanga ko‘rguzay yigitlikni»,

Dedi-yu xasm sori qildi shitob[73],
Xasmni hayrat ayladi betob.

Chun talashmoqqa ayladilar mayl,
Ko‘tarib yerga urdi oni Suhayl.

Bog‘ladi qo‘llarin shitob bila,
Muni ul bog‘lag‘on tanob bila.

Soldi fi lhol ani hamul chah aro,
Budurur tab’-u fahmi ogah[74] aro:

«Har kishikim birovga qozg‘oy choh,
Tushgay ul choh aro o‘zi nogoh».

Chun Suhayl o‘ldi ul sifat fi ro‘z,
Mehr aqdig‘a bo‘ldi bazmafro‘z.

Tushti Jobir dafoyini[75] qo‘lig‘a,
Balki olam xazoyini[76] qo‘lig‘a.

Andag‘i el bo‘lub sarafganda[77],
Shah topib barcha bo‘ldilar banda[78].

Emdikim, tuzdi bazm-u aysh-u farah,
Qo‘liga oldi shohvor[79] qadah.

Fikr etib komgor-u[80] davlatmand,
Dedi: «Har kimki, Jobir etmish band,

Men bilib borin ayladim ozod,
Kelturingkim, qilay qadah bila shod».

Ikki bandi o‘q[81] erdi bog‘ ichra,
Kelgach ul majlisi farog‘ ichra.

Biri Navdar edi, biri Nu’mon,
Kimga bo‘lg‘ay bu nav’ qissa gumon?

Bu mahalni ne nav’ sharh etayin,
El bilur, bilmas o‘lsalar netayin.

Bori ikki ato, iki farzand,
Rishtayi vasl ila topib payvand.

Qo‘pubon[82] yig‘lashib ko‘rushtilar,
O‘lturub bir-birin so‘rushtilar.

Bo‘ldi ma’lum chun bori holat,
Shukrlar qildilar etib hayrat.

Ikki shah kirdilar xudo yo‘lig‘a,
Mulklarin solib aning qo‘lig‘a.

Mulk eli shukr qildilar bori,
Aylabon shodmonlig‘ izhori.

Evrulub kom birla davri sipehr,
Vasl topti Suhayl birlan Mehr.

Mehrkim, charx xokrohi[83] edi,
Nilufarzor jilvagohi edi.

To‘ni ul rang-u ko‘ylaki ul rang,
Yorining dog‘i kiymaki ul rang.

Nilufar rangi keldi tab’pazir[84]
Kim, libos etti oni Mehri munir.

Har pari chehraeki mahvash erur,
Moviy o‘lsa, libosi dilkash erur.

Mehrkim, gulruxi samoviydur,
Nilufarvash libosi moviydur.

Chun tugatti fasonani roviy,
Pardador[85] ochti pardayi moviy…

Alisher Navoiy hayoti va ijodi 

«Sab’ai sayyor» dostoni (1-2-qismlar)

«Sab’ai sayyor» dostoni (3-4-qismlar)

«Sab’ai sayyor» dostoni (5-6-qismlar)


Savol va topshiriqlar:

 1. Asardagi: «Sayd yetgach ko‘zini asrar edi, Ko‘rmayin deb o‘zini asrar edi» tasviri kim va nima to‘g‘risida? 2. Dostonda shoh Navdarning holati: «Keynicha ixtiyorsiz chopti, O‘q otarg‘a qarorsiz chopti» yo‘sinida aks ettirilgan o‘rinlarga qarab, uning tabiatiga хos sifatlarni tavsifl ab be ring.
 2. Asarda ov manzarasi g‘oyat jonli va haqqoniy aks ettiril-gan: «Sayd jangal ichini qildi talosh, Yo‘li ham tor ediyu, ham chirmosh. G‘ayr oning so‘ngicha chopmas edi, O‘q otarg‘a majol topmas edi» misralariga qarab buyuk shoir ning tasvir mahoratiga munosabat bildiring.
 3. Shoirning «Shohni derlar sipoh birlan shoh, Shoh emasdur yo‘q ersa anda sipoh» misralari kimga nisbatan aytilgan? Baytni u bilan aloqador voqeaga bog‘liq holda izohlang.
 4. Avval Mehr, keyinchalik shoh Nu’monning to‘fon tufayli bandi bo‘lib qolishiga kim aybdor? Yoki bu taqdir hukmimi?
 5. Tutqunlarning ozod bo‘lishida kimning хizmati ko‘proq deb o‘ylaysiz? Mehrningmi yoki Suhaylning?
 6. «Sen agar zohir etting itlikni, Men senga ko‘rguzay yigitlikni» so‘zlari kimga tegishli? «Itlik» va «yigitlik» хislatlarini sharhlang.
 7. Asar qahramonlari: Mehr, Suhayl va Jobir ismlariga diq-qat qiling. Bu ismlar ma’nosini egalari хarakteri, amal lari hamda ma’naviy qiyofasiga muvofi qligini sharhlang.
 8. Nima deb o‘ylaysiz, Jobir hammadan ko‘proq kimga jabr qildi?
 9. Asardan qirq misra yod oling.

 • [1] Murur – o‘tish, yurish.
 • [2] Kamingah – pana, pistirma joy.
 • [3] Maral – kiyik.
 • [4] Vuquf – voqif, xabardor.
 • [5] Mash’uf – berilish.
 • [6] Dorir edi – uchrardi.
 • [7] Misraning mazmuni: Shohni lashkar ishi tutib turardi.
 • [8] Shikoriyi gulrang – ovlanadigan qizil bug‘u.
 • [9] Ohang – qiliq.
 • [10] O‘zga xud bo‘ldi – o‘zgacha bo‘lib qoldi. 4 Hush-u xirad – aql-u hush.
 • [11] Bilkul – butunlay, tamomila.
 • [12] Kamin – pistirma, pana.
 • [13] Nev – pahlavon, botir.
 • [14] Masof – jang, janggoh.
 • [15] Хez solmoq– tez ketmoq.
 • [16] Poshna – qichamoq, niqtamoq. 3 Raxshlar – otlar.
 • [17] Qayd – sirtmoq, band. 5 Sayyodlar – ovchilar.
 • [18] Sayd – ov, o‘lja.
 • [19] Oyin – odat, udum.
 • [20] Zanbo‘r – ari, asalari.
 • [21] Sukun-u murur – turish va yurish.
 • [22] So‘ydilar – yechdilar.
 • [23] Jazm – aniq.
 • [24] Mujdayi iqbol – xursandchilik xabari. 2 Mavquf bo‘lmayin – to‘xtatmayin.
 • [25] Madrus – bekitish, yopish.
 • [26] Osmonpaymoy – osmon baravar, balandga intiladigan.
 • [27] Futur – barbodlik, buzg‘unlik.
 • [28] Mahjur – mahrum, ayrilgan.
 • [29] O‘ldi talaf – nobud bo‘ldi, talafot ko‘rdi.
 • [30] Nahib – qo‘rqinch.
 • [31] Oseb – zarar, ziyon, ofat.
 • [32] Mafhum – tushuncha, xabar, so‘z.
 • [33] Ilayi – oldi.
 • [34] Za’f – kasallik.
 • [35] Nuktasaro – so‘zlovchi.
 • [36] Navohi – atrof.
 • [37] Tori – sodir bo‘lish, yuz bermoq.
 • [38] Mahfil – majlis, yig‘in.
 • [39] Buzulub – xafalanib, ko‘ngli buzilib.
 • [40] Firo‘z – g‘olib, baxtli.
 • [41] Bazmafro‘z – bazmni qizitmoq, bazmni avjlatmoq.
 • [42] Sog‘ar – may.
 • [43] Boda – sharob, may.
 • [44] Bahri mavjvar – mavjlangan dengiz.
 • [45] Taponcha – shapati, tarsaki.
 • [46] Umrkoh – jon azobi.
 • [47] Ozim etsam – yuborsam.
 • [48] Maxlas – xalos, qutulish.
 • [49] G‘amparvard – g‘amga botgan, g‘amboda.
 • [50] Gulchehr furqati – gulyuzlidan ayriliq.
 • [51] Tanob – arqon.
 • [52] Gisu – soch.
 • [53] Purtob – qattiq o‘rilgan.
 • [54] Chekti – tortdi.
 • [55] Fard – alohida, xalos.
 • [56] Shamma – salgina, biroz.
 • [57] Imo – imo, ishora.
 • [58] Fasonasin bunyod – sarguzashtini, hikoyasini aytdi.
 • [59] Pardasi – nomusi.
 • [60] Nisbati – munosabati, aloqasi. 3 Tashvir – falokat.
 • [61] Mehri munir – qizning ismi quyosh ma’nosini anglatadi. Shu bois «yorituvchi quyosh» deb so‘z o‘yini qilinmoqda.
 • [62] Tay aylab arz – yerni tez aylanib chiqish, topish.
 • [63] Bastai balo – baloga mubtalo.
 • [64] Sidq bildi – chin bildi.
 • [65] Madhush – hushsiz.
 • [66] Tahqiq – tekshirish, aniqlash.
 • [67] Mehromiz – quyoshdek.
 • [68] Fitna bo‘ldi bandkushoy – isyon (ish) siri oshkor bo‘ldi, yechildi. 6 Anga tegru – ungacha.
 • [69] Ifrot – haddan ortiq.
 • [70] Ishqpechon – pechakgul.
 • [71] Forig‘dil – bemalol, ko‘ngli xotirjam.
 • [72] Masof – olishish, jang. 4 Vasila – vosita.
 • [73] Shitob – tezlikda, chaqqon.
 • [74] Fahmi ogah – hushyor aql.
 • [75] Dafoyin – dafinalar, ko‘milgan (dafn qilingan) boyliklar.
 • [76] Хazoyin – xazinalar.
 • [77] Sarafganda – bosh egdi, bo‘ysundi.
 • [78] Banda – tobe, itoatchi.
 • [79] Shohvor – shohona, katta.
 • [80] Komgor – baxtiyor, murodga yetgan.
 • [81] Ikki bandi o‘q – ikkitagina tutqun.
 • [82] Qo‘pub – turib.
 • [83] Хokroh – kamtar, xokisor.
 • [84] Tab’pazir – ta’biga mos.
 • [85] Pardador – soqchi.
Previous article«Sab’ai sayyor» dostoni (3-4-qismlar)
Next articleTashbih, tanosub, irsoli masal san’atlari (adabiyot)