Jamiyat va tabiat o’zaro munosabatlarining evolyutsiyasi

0

Ijtimoiy ekologiyaga doir adabiyotlarda jamiyat va tabiatning o’zaro ta’sirini davrlarga bo’lish xususida turli fikrlar mavjud. Mualliflarning bir toifasi beshta davrni tilga oladilar. Ko’pgina mualliflar davrlarga bo’lishda jamiyat tarixi beshta ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarda bo’lishini asos qilib oladilar.

Birinchi davr ibtidoiy-jamoa tuzumini o’zichiga oladi. Bu davr ibtidoiy odamlari oddiy mehnat qurollariga ega edi. U qurollar asosan ovchilik va tirikchilik uchun narsalar to’plashda qo’llanilgan. Jamiyat qaror topishining ilk bosqichlarida tabiat hayot kechirish vositalarini bevosita beravergan va shu bois oldiniga ishlab chiqarishga ehtiyoj bo’lmagan.

Jamiyat bilan tabiatning o’zaro ta’siri evolyutsiyasi ikkinchi quldorlik ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya bilan bog’liqdir. Bu davr odamga ishlab chiqarish vositalari va umuman tabiat boyliklariga nisbatan xususiy mulkchilik paydo bo’lishini shuningdek, materiallardan yasalgan mehnat qurollari yanada rivoj topishi hamda ularni qo’llash doirasi kengayishini o’z ichiga oladi. Mazkur qurollar yordamida inson tabiat bosqichlarini o’z ehtiyojlariga ijodiy ravishda moslashtirishga tobora faolroq kirishadi.

Jamiyatning tabiiy vositalarga ta’sir o’tkazishining uchinchi davri feodalizm ijtimoiy-iqtisodiy tuzumiga to’g’ri keladi. Jamiyatning tabiatga ta’sir o’tkazishi shakllari jihatidan bu davr ikkinchisidan kam farq qiladi. Ikkinchi davr bilan uchinchi davr o’tasidagi jiddiy farq shundaki, qulchilik shakllarining krepostnoy qaramlik bilan almashishi ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, tabiatni bilish va o’zgartirish uchun yangi imkoniyatlar ochib berdi.

To’rtinchi davr kapitalistik tuzumni o’z ichiga oladi. U ikki bosqichga bo’linadi. Birinchi bosqich mashinalashgan ishlab chiqarish paydo bo’lishi, fan va texnikaning zamonaviy sivilizatsiya turli shakllarining gurkirab rivojlaninshi bilan bog’liqdir.

Fan va texnika taraqqiyoti jamiyatning tabiatga ta’sir o’tkazish imkoniyatlarni shu qadar oshirib yubordiki, V.I.Vernadskiy ta’biricha, «insoniyat, umuman olganda, tabiat muhitini o’zgartiruvchi va qayta tuzuvchi qudratli geologik kuchga aylandi».

Jamiyatning tabiatga ta’sir o’tkazishi kapitalistik tuzumining ikkinchi bosqichi kapitalizmning monopolistik pog’onasi bilan bog’liqdir. Kapitalizm rivojining bu bosqichida mashinalashgan texnikani yoppasiga qo’llash, raqobat va ishlab chiqarish anarxiyasi sharoitlarida jamiyatning tabiatga vaxshiyona munosabati saqlanib qoldi. Jamiyat bilan tabiat o’tasidagi ziddiyat ancha keskinlashdi. Ekologiya buxroni (krizisi) havfi ro’y-rost voqelikka aylandi. Biosfera boyliklari chegarasiz va bitmas-tuganmasligi to’g’risidagi gaplar shippakka chiqadi.

Jamiyatning tabiatga ta’siri evolyutsiyasining beshinchi davrini sotsialistik tuzum poydo bo’lishiga bog’lashadi. Bu davrning birinchi bosqichi tabiatdan foydalanishning kapitalistik va sotsialistik tuzumlari amal qilishi bilan tavsiflanadi.

Bu tuzumlar nafaqat «inson va jamiyat» munosabatlari tamoili bo’yicha, balki «jamiyat-tabiat» munosabatlari tamoili bo’yicha ham bir-biriga qarma-qarshidir.

Bu tuzumlarning mavjudligi o’zaro birgalikda ularning tabiatga bo’lgan munosabatlarida ham muayyan iz qoldiradi.

Bu davrning ikkinchi bosqichi yangi ekologik tafakkurning paydo bo’lishi, umuminsoniyat mafaatlari yo’lida tabiiy muhitni g’oyat katta miqyoslarda qayta qurish zarurati bilan bog’liqdir. Bu bosqichda tabiatni juda katta miqyoslarda oqilona o’zgartirish sohasi oyoqqa turadi va rivojlanadi.

Adabiyotlarda shuningdek jamiyat va tabiatning o’zaro ta’siri tarixini to’rt davrga bo’lish keng o’rin olgan. Ya’ni 1) O’ziniki qilib olish; 2) Agrar; 3) Industrial; 4) Noosfera davrlari.

Neogen davri yer yuzida Xomo sapiens (ongli odam) ning paydo bo’lishiga to’g’ri keladi. Hozirgi zamon antropologiya va arxeologiya tadqiqotlari ma’lumotlariga ko’ra bu 30-40 ming yil ilgari sodir bo’lgan. Bungacha insoniyatning uzoq davom etgan tashkil topish tarixi bo’lgan. U kopchilik antropolog olimlarning hisoblashicha bundan 1-1, 5 mln. yil muqaddam paydo bo’lgan «paleantrop» (tik yuruvshi odam) davridan boshlanadi. Bir qator olimlar, ayniqsa arxeologlar insoniyat evolyutsiyasi boshlanishini oldingi shakl –

«parantrop» (Uquvli odam) bilan boshlashadi. Bunday odam dastlabki sun’iy qurollarni yaratgan va 2-3 mln. yil ilgari yashagan.

Insoniyat tashkil topishining ana shu butun davri davomida ajdodlarimizning biosferaga ta’sir o’tkazishi hayotning dastlabki 20-30 ming yilliklarida ko’pgina umumiylikka ega bo’lgan.

Ba’zi bir tadqiqotshilar tabiatdan o’ziniki qilib foydalanish davrini ikki bosqichga ajratadilar; ibtidoiy odamlar hayotida tabiatning tayyor mahsulotlarini to’plash ustun bo’lgan bosqich va ovchilik va baliqchilik hisobiga tirikchilik vositalarini qo’lga kiritish ustun bo’lgan bosqich. Ammo yashash vositasini qo’lga kiritishning bu har ikkala yo’li o’z tamoyiliga ko’ra bir-biriga juda yaqindir. Yig’ib-terish, – deb yozadi S.A.Semyonov, – ozuqa topishning ancha qadimgi usulidir, ovchilik esa, yig’uvchilar faoliyatining murakkablashgan va texnika jihatidan takomillashgan usulidir. Buning ustiga ular o’zaro yaqindan bog’lanib ketgan va tabiiy sharoitlari jihatidan sayyoraning turli mintaqalari odamlari hayotida o’z salmog’i bo’yicha ancha o’zgarib turadi. Bunda terib-termashlash bilan asosan ayollar, ovchilik bilan esa erkaklar shug’ullanishgan.

Jamiyat bilan tabiat o’rtaisdagi biogen yoki moslashish davrining keyingi bosqichlarida paydo bo’lgan ziddiyat yangi, texnogen davrining pishib etilichiga olib keldi. Bu o’zlashtiruvshi odamdan shorvasxilik va dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi odamga asta-sekin o’tishda nomoyon bo’ldi. Boshlanishda o’zgaruvchi tamoyilga ega bo’lgan bu o’tish zarur hayot vositalarini qo’lga kiritishda faqat yordamchi rolnigina o’ynagan.

Texnika davrini tavsiflar ekan, G.V.Platonov bu dvrning agrar bosqichini ajratib ko’rsatadi. Mazkur bosqichda tabiat kuchlari bilan kurashda jamiyatning ahvoli biogen davriga nisbatan mustahkamlanadi, inson tomonidan tabiatga yetkaziladigan zarar jiddiy ravishda o’sadi. Feodalizm sharoitlarida jamiyatning tabiatga munosabati taxminan qulchilik tuzumidagidek bo’lgan. Shuning uchun ham jamiyat va tabiatning o’zaro ta’siri tarixini davrlarga bo’lish muammolariga taaluqli tadqiqotlarning kopchiligida har ikkala ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalar ekologik jihatdan jamiyat va tabiatning o’zaro ta’siri tarixining bitta, ya’ni agrar bosqichiga kiritilgan.

Feodalizm bag’rida sanoat ishlab chiqarishining paydo bo’lishi bilan texnogen davrning ikkinchi bosqichiga o’tish jarayoni boshlanadi. Fan taraqqiyotining jadallashuvi va uning ishlab chiqarish doirasida materiallashuvi, fan va texnikaning uyg’unlashuvi (integratsiyasi)ga, pirovardida fan-texnika inqilobiga olib keldi. Jamiyat taraqqiyotining bunday holati texnogen davrining industrial bosqichi boshlanishini yaqinlashtirdi.

Mazkur bosqich tabiat o’z-o’zicha yaratmaydigan moddalar va ashyolarning ko’plab vujudga keltirilishi bilan tavsiflanadi. Mashinalarning yaratilishi, bug’ va elektrning «rom» qilib olinishi ularni ommaviy tarzda ishlab chiqarishga olib keldi. Buning ustiga ishlab chiqarish jarayonida nafaqat kutilayotgan foydali mahsulotlar, balki ishlab chiqarish chiqindilaridan ko’pgina qo’shimcha moddalar yaratildi.

Ularning miqdori ba’zan mehnatning rejalashtirilgan mahsulotlari hajmidan o’nlab barobar oshib ketadi.

Bu salbiy jarayonlar XX asrning ikkinchi yarmidagi fan-texnika inqilobi sharoitlarida ayniqsa kuchaydiki, pirovardida u ekologik halokat xavfiga olib keldi.

Previous articleТасаввуф ва калом илми (Имом Ғаззолий қарашлари)
Next articleZahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi