Yassi chuvalchanglar tipi: so‘rg‘ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar sinflari

0

Ясси чувалчанглар типи: сўрғичлилар ва тасмасимон чувалчанглар синфлари.


So‘rg‘ichlilar sinfi. So‘rg‘ichlilarning bargsimon tanasi qalin kutikula bilan qoplangan. Voyaga yetgan davrida umurtqali hayvonlarda, lichinkasi umurtqasiz hayvonlarda parazitlik qiladi. Jigar qurti so‘rg‘ichlilar sinfining tipik vakili hisoblanadi.

Jigar qurti qoramol, qo‘y, echki, cho‘chqa, tuya va boshqa yirik sut emizuvchilar jigarida parazitlik qiladi. Jigar qurtining uzunligi 3–4 sm, shakli bargsimon (17-rasm) bo‘lib, tanasi ning oldingi uchida og‘iz so‘rg‘ichi, undan sal keyinroqda esa qorin so‘rg‘ichi joylashgan. Parazit so‘rg‘ichlar yordamida jigarning o‘t yo‘llari devoriga yopishib oladi.

17-rasm. Jigar qurtining tuzilishi:1 – og‘iz so‘rg‘ichi; 2 – og‘zi; 3 – qorin so‘rg‘ichi; 4 – ichak; 5 – jinsiy sistemasi
17-rasm. Jigar qurtining tuzilishi:
1 – og‘iz so‘rg‘ichi; 2 – og‘zi; 3 – qorin so‘rg‘ichi; 4 – ichak; 5 – jinsiy sistemasi

Hazm qilish sistemasi og‘iz so‘rg‘ichi o‘rtasida joylashgan og‘iz teshigidan boshlanadi. Og‘zi qisqa halqum orqali ikki shoxli ichak bilan tutashgan. Ichakning har qaysi shoxi yana ko‘p yon shoxlarga ajraladi. Jigar qurti o‘t suyuqligi va qonni so‘rib oziqlanadi.

Ko‘payishi va rivojlanishi. Jigar qurtining urug‘ langan tu xumlari o‘t yo‘llaridan ichakka va undan tashqi muhitga chiqariladi. Tuxumlar suvga tushganida, ulardan juda mayda kiprikli lichinkalar chiqadi (18-rasm). Ular suv shillig‘ining tanasiga kirib oladi va kiprikchala rini tashlab, yangi lichinkalarni hosil qiladi.

18-rasm. Jigar qurtining rivojlanishi: 1 – voyaga yetgan davri; 2 – suvdagi tuxumlari; 3 – kiprikli lichinka; 4 – chuchuk suv shillig‘i; 5–6 – dumli lichinka; 7 – o‘simlikka yopishgan sista; 8 – qoramol
18-rasm. Jigar qurtining rivojlanishi:
1 – voyaga yetgan davri; 2 – suvdagi tuxumlari; 3 – kiprikli lichinka; 4 – chuchuk suv shillig‘i; 5–6 – dumli lichinka; 7 – o‘simlikka yopishgan sista; 8 – qoramol

Keyinchalik lichin kalarda dum paydo bo‘lib, ular suvga chiqadi. Lichin kalar suvda dumini tashlab yumaloqlanadi va qalin qobiqqa o‘ralib, sistaga aylanadi. Suv yoki oziq  bilan hayvonlar ichagiga tushgan sistadan lichinka  chiqadi. Lichinka qon orqali jigarga boradi va o‘t yo‘llariga yopishib olib parazitlik qiladi.

Jigar qurti voyaga yetgan davrida parazitlik qiladigan odam va sutemizuvchi hayvonlar uning asosiy xo‘jayini, lichinkasi parazitlik qiladigan suv shillig‘i oraliq xo‘jayini hisoblanadi.

Tasmasimon chuvalchanglar sinfi

Tasmasimon chuvalchanglar sinfi.  Tasmasimon chuvalchanglar –  tanasi kutikula bilan qoplangan; shakli uzun yassi tasmaga o‘xshash parazit hayvonlar. Asosiy vakili qoramol tasmasimon chuvalchangi hisoblanadi.

Qoramol tasmasimon chuval changi voyaga yetgan davrida odamning ingichka ichagida, lichinkasi qora mol muskuli, jigari va boshqa organlarida parazitlik qiladi. Gavdasining uzunligi 8–10 m bo‘lib, kichkina bosh, ingichka bo‘yin hamda bo‘g‘imlarga bo‘lingan tana bo‘limlaridan iborat (19-rasm).

19-rasm. Qoramol tasmasimon chuvalchangi:A – boshchasi; B – germafrodit bo‘g‘im; D – tuxumga to‘lgan bo‘g‘im: 1 – so‘rg‘ich; 2 – bo‘yin; 3 – bachadon; 4 – tuxumdon; 5 – urug‘donlar
19-rasm. Qoramol tasmasimon chuvalchangi:
A – boshchasi; B – germafrodit bo‘g‘im; D – tuxumga to‘lgan bo‘g‘im: 1 – so‘rg‘ich; 2 – bo‘yin; 3 – bachadon; 4 – tuxumdon; 5 – urug‘donlar

Boshida doira shakldagi to‘rtta so‘rg‘ichlari bor. Tanasi juda ko‘p (1 000 taga cha) bo‘g‘imlarga bo‘lingan, hazm qilish organlari rivojlanmagan. Chuvalchang odam ichagida hazm bo‘la boshlagan oziqni tana yuzasi orqali shimib oladi.

Jinsiy sistemasi, ko‘payishi va rivojlanishi. Jinsiy organlari tana sining hamma bo‘g‘imlarida ko‘p marta takrorlanib turadi. Har bir bo‘g‘imda bir juft tuxumdon, bitta bachadon va juda ko‘p urug‘donlar bo‘ladi. Bachadoni tuxumlarga to‘lgach, bir necha bo‘g‘imlari tananing keyingi qismidan uzilib, ichak bo‘shlig‘iga tushadi va axlat bilan tashqi muhitga chiqib ketadi. Tuxumlari yem-xashak yoki suv orqali qoramollarga yuqadi (20-rasm).

20-rasm. Qoramol tasmasimon chuvalchangining rivojlanishi:1 – tuxumlar; 2 – qoramol ichagidagi lichinka; 3 – go‘shtdagi finna; 4 – ichakdagi parazit boshchasi; 5 – parazit tanasi
20-rasm. Qoramol tasmasimon chuvalchangining rivojlanishi:
1 – tuxumlar; 2 – qoramol ichagidagi lichinka; 3 – go‘shtdagi finna; 4 – ichakdagi parazit boshchasi; 5 – parazit tanasi

Tuxumdan chiqqan lichinkalar ichak devori orqali qonga o‘tadi va qon orqali jigar, muskul va boshqa organlarga borib o‘rnashib qoladi. Lichinkalar organlarda yupqa pardaga o‘ralib, pufaklik davriga o‘tadi. Suyuqlik bilan to‘lgan pufakcha finna de yiladi. Finnali go‘shtni yaxshi pishirilmasdan iste’mol qilgan odam uni o‘ziga yuqtiradi.  Odam – qoramol tasmasimon chuvalchangining asosiy xo‘jayini, qoramollar esa oraliq xo‘jayini hisoblanadi.

Yassi chuvalchanglarning kelib chiqishi. Yassi chuvalchanglar orasida eng qadimgisi ichaksiz kiprikli chuvalchanglar hisoblanadi. Ular tuzilishi bo‘shliqichlilarning lichinkasiga o‘xshash bo‘ladi. Keyinchalik kiprikli chuvalchanglarning parazit yashashga moslashishi tufayli tuzilishi soddalashib borgan va ulardan so‘rg‘ichlilar hamda  tasmasimon chuvalchanglar kelib chiqqan.


  1. Jigar qurti qanday tuzilgan?
  2. Jigar qurti qanday rivojlanadi?
  3. Jigar qurtining asosiy va oraliq xo‘jayinlari qaysi hayvonlar bo‘ladi?
  4. Qoramol tasmasimon chuvalchangi qanday tuzilgan?
  5. Qoramol tasmasimon chuvalchangi qanday rivojlanadi?
  6. Qoramol tasmasimon chuvalchangi odam va qoramollarga qanday yuqadi?
Previous articleYassi chuvalchanglar tipi: kiprikli chuvalchanglar sinfi
Next articleTasmasimon chuvalchanglar sinfi