Astronomiya fani va uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi

0

 Astronomiya  – osmon jismlarining va ular sistemalarining harakatini, tuzilishini, kelib chiqishini va rivojlanishini urganadigan fan. U tuplagan bilimlar insoniyatning amaliy extiyojlari uchun qo`llaniladi.

 Astronomiya eng qadimiy fanlardan biri bo`lib, u insonning amaliy extiyojlari asosida Yuzaga keldi va bu extiyojlar bilan ming yil avval

Vavilon, Misr va Xitoyda ma’lum bo`lgan bo`lib, ulardan shu mamlakat xalqlari vaqtni ulchash va gorizont tomonlarini aniqlashda foydalanganlar.  Hozirgi vaqtda ham astronomiyadan aniq vaqtni va geografik

koordinatalarni aniqlashda (dengizda suzishda, aviatsiyada, kosmonavtikada, geodeziyada, kartografiyada) foydalaniladi. Astronomiya kosmik fazoni o`rganishda va uni zabt etishda, kosmonavtikani rivojlantirishda va bizning planetamizni kosmosdan turib o`rganishda yordam beradi. Ammo uning vazifalari  shu masalalarni yechish bilangina chegaralanmaydi.

 Bizning yer koinotning bir qismi hisoblanadi. Oy va Quyosh yerda okean hamda dengiz suvining ko’tarilishi va pasayishini Yuzaga keltiradi. Quyosh nurlanishi va bu nurlanishning o`zgarishi yer atmosferasidagi protsesslarga va organizmlarning hayot faoliyatiga ta’sir ko`rsatadi.

Shuningdek, astronomiya turli kosmik jismlarning yerga ta’sir etish mexanizmini ham o`rganadi.

Astronomiya kursi siz maktabda oladigan fizika – matematika va tabiiy – ilmiy ma’lumotlaringizni nihoyasiga yetkazadi.

 Hozirgi zamon astronomiyasi matematika va fizika, biologiya va ximiya, geografiya, geologiya va kosmonavtika bilan uzviy bog`langan bo`lib, boshqa fanlar Yutuqlaridan foydalanadi va u o`z navbatida ularni boyitadi, boshqa fanlar oldiga yangidan – yangi vazifalar quyish bilan ularning taraqqiyotini kuchaytiradi.

 Astronomiyani o`rganishda qaysi ma’lumotlar ishonchli faktlardan va qaysilari esa vaqt utishi bilan o`zgarishi mumkin bo`lgan ilmiy farazlardan iboratligiga ahamiyat berish zarur.

 Astronomiya kosmosdagi moddalarni laboratoriya sharoitida Yuzaga keltirib bo`lmaydigan holatlarda va masshtablarda o`rganadi, shu bilan u olamning fizik manzarasini hamda bizning materiya haqidagi tasavvurlarimizni kengaytiradi. Bularning hammasi o`quvchilarning tabiat haqidagi ilmiy tasavvurlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

 Astronomiya Quyosh va Oy tutilishlarini, kometalarning paydo bo`1ishini oldindan hisoblab chiqish ham Yer va boshka osmon jismlarning kelib chiqishi va evolYutsiyasini tabiiy-ilmiy tushuntirish imkoniyatlarini ko`rsatish bilan insonnning bilish doirasi cheksizligini isbotlaydi.

 Ayni davrda Sharqda vujudga kelgan yirik teokratik davlat Bog`dod xalifasida fan va madaniyatning taraqqiyoti uchun qo`lay sharoit vujudga keldi. IX-XV asrlarda, Yaqin va O`rta Sharq hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarida yirik astronomik rasadxonalar qurilib ishga tushirildi. Ularda Al-Battoniy, Al-Farg`oniy, Al-Xorazmiy, Abul-Vafo Buzjoniy, Abu Maxmud Xujandiy, Abduraxmon as-Sufiy va Ibn Yunus kabi mashhur olimlar ijod qildilar. Xususan Al-Battoniy Yunon astronomiyasi erishgan

Yutuqlarni umumlashtirib, Oy harakatiga doir ba’zi ma’lumotlarni aniqladi. Al-Fargoniy yozgan «Astronomiya asoslari» nomli asari usha davr uchun astronomiyadan o`ziga xos ensiklopediya xizmatini o`tadi. Oy va uning harakatlari tug`risidagi kashfiyotlari, Yer meridiani uzunligini o`lchash buyicha ishlari bilan Abul-Vafo dunyoga tanildi. X-XI asrlarda yashab ijod etgan mashhur o`zbek allomasi Abu Rayxon Beruniyning astronomiyaga oid 40dan ortiq asari bizgacha yetib kelgan. Olimning «Xronologiya» asarida, Yevropa va Osiyodagi deyarli barcha xalqlarning turli davrlariga tegishli taqvim tizimlari batafsil bayon  qilingan bo`lib, unda bu taqvimlarning asoslari va biridan ikkinchisiga o`tish yo`llari tula yoritilgan.

Beruniyning «Geodeziya», «Qonuni Ma’sudiy» va «Yulduzlar ilmi» asarlari tulaligicha astronomiyaga bag`ishlangan bo`lib, ularda Quyosh, Oy va planetalarning harakatlariga doir ko`plab ma’lumotlar, Yer radiusini o`lchashning usha zamondagi bir necha usullari keltirilgan. Beruniyning izdoshi Umar Hayyom ham koinot haqidagi bir qator falsafiy fikrlar bildirib, nixoyatda katta aniqlikka ega bo`lgan Quyosh kalendarini ishlab chiqqan.

XV asrda Sharq astronomiyasining yana bir buYuk namoyondasi Ulug`bek Samarqandda dunyoda eng yirik astronomik rasadxonani ishga tushirdi. Rasadxonaning bir necha un yillik faoliyati davomida Qozizoda Rumiy, G`iyosiddin Jamshid Koshiy va Ali Qushchi kabi taniqli olimlardan iborat astronomiya maktabi shakllandi.

1873-yil      11-sentyabrda Toshkent observatoriyasida astronomik ko`zatishlar boshlanganligi haqidagi xabar matbuotda e’lon qilindi. U paytda Toshkent observatoriyasi Toshkent astronomiya va fizika observatoriyasi deyilib, Turkiston xarbiy okrugining xarbiy-topografiya bo`limiga qarardi.  O`zbekiston Fanlar akademiyasining qarori bilan 1966-yil 1sentyabrdan Toshkent Astronomiya observatoriyasi O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Astronomiya instituti deb ataladigan bo`ldi. Astronomiya instituti qoshida bir necha quvvatli astronomik ko`zatish asboblari birin-ketin ishga tushib, «Anik vaqt xizmati», «Quyosh fizikasi», «O`zgaruvchan Yulduzlar fizikasi» kabi yirik laboratoriya bo`limlari shakllandi.

 1919-yilda O`rta Osiyo hududida joylashgan Chorjuy Xalqaro kenglik stansiyasi o`z faoliyatini yakunlaganligi munosabati bilan Toshkent Astronomiya observatoriya Xalqaro kenglik xizmatini, Chorjuy bilan bir xil paralelda joylashgan kitob (kashqadaryo viloyati) shahrida davom ettirish taklifi bilan chiqdi. O`zbekiston  hukumati bu taklifni qo`llab, 1928-yilda Kitobdan 2 km narida 39008  kenglikda xalqaro kenglik stansiya ko`rilishini boshladi. Mazkur stansiyada, qisqa vaqt ichida  bir necha maxsus teleskoplar ishga tushirildi, unlab taniqli olimlar Xalqaro kenglik xizmati Yulida barakali ish boshladilar.

 1960-yillarda Toshkent observatoriyasining ilmiy xodimlari O`rta Osiyo va Qozogistonning tog`li hududlaridan yaxshi astro-iqlim sharoitiga ega bo`lgan joyni qidirib, uni kitobdan Yuz kilometrcha narida dengiz sathidan 3000 metrcha balandlikka ega bo`lgan Maydanak tog`laridan topdilar. Ko`p o`tmay u Yerda yirik astrofizik observatoriya qad ko`tara boshladi. Hozirda unda bir necha quvvatli teleskoplar joy olgan, xalqaro ahamiyatga moliq observatoriyaga aylangan va O`zbekiston Fanlar Akademiyasi Astronomiya institutiga qarashli Respublikamizning yirik astronomik markazlaridan sanaladi.

 Shini aytish kerakki, Maydanak Baland tog’ observatoriyasida 1945 yilda Quyosh sistemasidagi 10dan ortiq mayda planetalar topildi va topilgan mayda planetalarning biriga O’zbekiston deb nom berildi.

Fizika taraqqiyoti tarixidan ma’lumotlar

Previous article«Ruhlar isyoni» dostoni (insho)
Next articleOy va quyoshning asosiy fizik parametrlari