Go‘daklik davrida psixik rivojlanishi

0

Go‘daklik davri bolaning tugalganidan bir yoshlarigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga olib, bu davrda bola tashqi muhitga moslashishi uchun ma’lum darajada yetilgan nerv tizimi bilan tutiladi. Go‘daklik davri inson hayotidagi organik ehtiyojlarni (kislorodga, ovqatga, issiq yoki sovuqqa)  qondirishga nisbatan yo‘naltiriman xatgi-harakatlarning    tugma,     instinktav     shakllari     sof     holda kuzatiladigan yagona davr hisoblanadi. Insonga xos bo‘lgan xatti— harakatlar,      yanga      tajribalarni      egallash      uchun      beqiyos imkoniyatlarning borligi go‘daklik yoshidaga bolalarning’ asosiy xususiyatlaridir. Agar organik ehtiyojlar yetarli darajada qondirib borilsa, ular o‘zlarining asosiy bo‘lish ahamiyatini yuqotadi: to‘tri tashkil etilgan kun tartibi, rejim va tarbiya natijasida bola psixik rivojlanishi uchun asos bo‘ladigan taassurotlarga, harakatga, muloqotga nisbatan yangi turdagi ehtiyojlar gurkumi yuzaga keladi, Bola tugilishining birinchi haftasidanoq uning ko‘rish va eshitish sezgilari   jadal   suratda   rivojlanadi.   Bola   harakatlanayotgan narsani    kuzata    boshlaydi.    U    turli    ovozlarga,    jumladan, katgalarning tovushlariga e’tibor bera boshdaydi. Yangi tugilgaya chaqaloqning miya og‘irligi kattalar miyasining 1/4 qismiga to‘gri keladi, nerv hujayralarning soni esa xuddi kaggalarniki kabi bo‘lib, lekin ular yetarli darajada rivojlanmagan bo‘ladi.

Ilk go‘daklik davri – bu bolaning himoyasiz, kam harakat, harakat holatidan juda jadal ravishda rivojlanadigan, quvnoq bolaga aylanish davridir. U Qisqa vaqt ichida katgalar bilan munosabat o‘rnatadi, predmetlarni ushlashga va ulardan foydalanishta o‘rganadi. U atrof olamdagi narsalarni kuzatadi, predmetlarni qo‘li bilan ushlab, ularni qandayligini bilishga intiladi, tovushlarga e’tibor beradi va predmetlar yordamida shu tovushlarni o‘zi yaratishga harakat qiladi. U o‘z onasi va boshqa yaqinlari bilan emotsional munosabatga kirishadi. Go‘dak yoshidagi bola ham jismonan, ham psixik, ham ijtimoiy jihatdan juda tez rivojlanadi. Juda qisqa vaqt ichida atrofidagi hodisalarga juda kam reaksiyasi bo‘lgan boladan, faol, tez ilgaydigan, harakatchan yordamga chaqira oladigan, qaggalarning yaqin kelishidan quvonadigan bolaga aylanadi.

Go‘daklik   davridagi   bolaning   hayoti   to‘liq   kattalar   bilan hamkorlikdagi   emotsional  munosabat  bilan  bogliq  bo‘lib,   bola   kayfiyatining yaxshi bo‘lipgiga to‘g‘ridan-to‘gri ga’sir ko‘rsatadi, 4-5 oyligidan   boshlab,   bola   o‘z   yaqinlarini   begonalardan   ajraga boshlaydi.   Kattalar   bilan   emotsional   munosabat   shu   yoshdagi bolalarning   asosiy   yetakchi    faoliyati    bo‘lib,    bola   psixik taraqqiyotining asoei  bo‘lib hisoblanadi.

Kattalarning doimiy ravishda  bola  bilan  birga  bo‘lishi,  unga  iisbatan dyudatyaing qaratilyuliga     odatlashshsh,     uning     o‘yinchoqlarga     nisbatan qiziqishining susayishiga olib kelishi mumkin. Tarbiyaning to‘g‘ri olib   borilishi   bolaning   kattalar   bilan   buladigan   muomala-munosabatini   predmetlar,    o‘yinchoqlar   bilan   muyaosabatining almashinshpiga olib keladi. Kattalar yordami bilan bajariAadigan barcha xatti-harakatlari bolaning kelgusi psixik rivoji uchun asos bo‘ladi.   Katgalarning   bolaga   nisbatan   emotsional   munosabati, ularshshg   gaplariga   bolaning   o‘z   diqqatini   qaratish,   javob qaytarishga harakat qilishi, ba’zi so‘zlarni yodida saqlab qolib, emotsiya   bildiriyash,   diqqat,   xotara,   nuta;   va   boshqa   bilish jarayonlaryugang rivojlanishiga zamin bo‘ladi, Ikki oylik davridan boshlab bolada oddiy ranglarni ajratish, 3-4 oyligidan boshlab, esa predmetlarning shaklini ajratish layoqati yuzaga kela boshlaydi.

Go‘dak bola 2 oylik vaqtidan boshlab, o‘z onasining yuziii va ovozini o‘zgalarnshsidan ajrata boshlaydi. 2-3 oylikdan boshlab esa, onasining tabassumi va kulgusiga tabassum va turli harakatlar bilan javob qaytaradi.

« 3-4 oyligidan boshlab, bolalar yaqinlariga uz harakatlari bilan ko‘rish, eshitish yoki gapirishshg xoxdayotganligini kursatadilar, 8 oylitadan boyaglab esa, bola o‘zgacha muhit va begonalar quliga tushsa, o‘z xavotirini yigisi orqali namoyon egadi. Bu xavotir 14-18 oyligada asta— sekinljk bilan kamaya boiglaydi.

2-3 oylik bolalarda yuzaga keladigan narsalarni ushlay olish harakatlarining shakllanishi ularda predmetlarning shakli va hajmini idrok qilishlarini rivojlanishiga olib keladi. Bir yoshga yetgan bolada atrof muhitni biljshga qiziqishi va rivojdanayotgan bilish faolligi ko‘zga tashlanadi.

3,2, Ilk bolalik davrida nsixik taraqqiyot

Psixologiya fanining prеdmеti

Previous articleQadimgi shaharlarning paydo bo‘lishi
Next articleIlk bolalnk davrida psixik taraqqiyot