Huquq normasi nima?

0

Huquq normasi nima?

Huquq normasi – bu huquq tizimining eng asosiy, dastlabki elementi. Huquqiy normalar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzilishi bilanbel gi lanadigan, davlat tomonidan o‘rnatilgan, ba ja rilishi jamiyatning barchaa’zolari uchun umummajburiy bo‘l gan, ijti moiy munosabatlarni tartibgasoluvchi qoidalardir.

Huquq normasi nima?

Davlat tomonidan belgilanadigan, kafolatlanadigan va muhofazaqilinadigan barcha uchun majburiy xulq-atvor qoidasi huquq normasi deyiladi.

Huquq normalari

Previous articleHuquq normalari
Next articleGipoteza, Dispozitsiya, Sanksiya nima?