Gipoteza, Dispozitsiya, Sanksiya nima?

0

Gipoteza nima? Dispozitsiya nima? Sanksiya nima? Гипотеза нима? Диспозиция нима? Санкция нима?


Huquqiy norma tuzilishiga ko‘ra bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan quyidagiuch tarkibiy qism (element)dan: gipoteza, dispozitsiya, sanksiyalardantash kil topishi mumkin.

Gipotezada norma harakatga kelishi uchun zarur bo‘lgan shart-sharoit lar bayon etiladi.

Dispozitsiyada xulq-atvor qoidalarining o‘zi ifodalanib, hu quq subyektla ri ning huquq va majburiyatlari belgilab beriladi.

Sanksiyada huquq normalari bajarilmagani uchun davlat tomonidanqo‘l la niladigan majburlov chorasi bayon etiladi.


“Norma” so‘zi lotinchadan tarjima qilinganda “qoida”, “namuna” ma’nosini anglatadi.

Gipoteza – yunoncha so‘z bo‘lib, faraz qilish, fi kr yuritish deganma’no ni anglatadi.

Dispozitsiya – lotin tilidan olingan bo‘lib, bayon qilish degan ma’noniangla tadi.

Sanksiya – lotin tilidan olingan bo‘lib, majburiy chora degan ma’noniangla tadi.

Huquq normalari

Previous articleHuquq normasi nima?
Next articleBadiiy so‘z qudrati