Shuhrat “Mardlik afsonasi” she’ri

0

Shuhrat Mardlik afsonasi sheri. Шуҳрат Мардлик афсонаси шеъри. Шухрат Мардлик афсонаси.


Uzoq-uzoq o‘tmishlar tarixin titsam,
Massagetlar shonidan bir qissa bitsam,

Afsona deb, kitobxon, qo‘limni tutma!
Shonli uzoq o‘tmishdan ko‘zing berkitma!

Axir, qancha chuqurdan qaynasa buloq,
Suvi shuncha pok bo‘lur, shuncha totliroq!

Ko‘hna tarix bu kunga gar bo‘lsa ibrat,
Uni eslab turmoqlik kerakdir, albat.

Afsonaga o‘xshaydi qissaning o‘zi,
Ammo unda mavjuddir haqiqat izi.

Haqiqatdan tug‘ilar ba’zan afsona!
Ulush qo‘shsa, ne ajab, ertakchi ona.

Baxshi unga bog‘lasa qanot va quyruq,
Qalbi bergach ko‘ksidan shunday bir buyruq!

Tariximiz ko‘p ulkan, keksa, beqiyos,
Har yili yuz dostonga bo‘lur bir asos!

Amudan suv ichganmiz, cho‘lda mol boqib,
Bobotog‘da yurganmiz lolalar taqib…

Ba’zan dushman kelardi tomog‘in qoqib,
Jang qilganmiz qirlarda tunda o‘t yoqib.

Bir kun yurtga ot soldi bosqinchi Eron,
Kayxusravning niyati: yer-suv, mulk, qiron…

– Bosh eg! – dedi ellarga, – men yashay mag‘rur.
Men o‘tganda qo‘lingni qovushtirib tur!

Menga bo‘shat uyingning yumshoq to‘rini!
Menga bo‘shat yoz chog‘i salqin so‘rini!

Kabob yasa qo‘zining barra go‘shtidan,
Xazinamga soliq yig‘ bog‘, qir, dashtidan!

Haramimga to‘plansin tam-tam go‘zallar!
Shavkatimga to‘qilsin doston, g‘azallar!

…Nayrang bilan Amudan o‘tdi ot solib,
Bayrog‘ida shum ajal, erksizlik olib.

Tinch bir o‘lka oromin yo‘qotdi shunda,
Hatto go‘dak ko‘ksiga o‘q otdi shunda!..

El-u yurtni qopladi motam libosi,
Qon yig‘ladi hattoki, ko‘lida g‘ozi.

Qon yig‘ladi el, elat, urug‘ va aymoq,
Qon yig‘ladi dala-tuz, sahro, qir va bog‘.

Qon yig‘ladi beshikda tilsiz norasta,
Qon yig‘ladi chol-kampir dillari xasta.

Qon yig‘ladi bog‘da gul, qirda chechaklar,
Qon yig‘ladi nomus deb, qiz, kelinchaklar.

Qon yig‘ladi qo‘zi-qo‘y taqir o‘tloqda,
Qon yig‘ladi: – Suv! Suv! – deb dehqon qirg‘oqda.

Shunda chiqdi otilib ona To‘maris,
– O‘lim yovga! – dedi u. – Bukmaymiz hech tiz!

Bizni sahro burguti, lochini derlar,
Bizga aziz, muqaddas bu ona yerlar.

Dushman oti nag‘alin izi tushmasin!
Bog‘imizdan biror qush bevaqt uchmasin!

Uyat bizga – dushmanga bosh egib yashash!
Boqing, dushman mol-mulkni qilur xomtalash!

O‘choqdagi olovim so‘nmasin desang,
Ariqlarda suvlarim tinmasin desang,
Gullarimning shoxlari sinmasin desang,
Bola-chaqam qon yig‘lab qolmasin desang,
Qo‘llarimga yov zanjir solmasin desang,
Ona yurtim daxlsiz, muqaddas desang,
To‘ldi sabr kosasi, yetar, bas desang,

Desang ona elimning aziz tuprog‘i,
Desang bevaqt so‘lmasin hatto yaprog‘i,

Sariq xazon bo‘lmasin yorim jamoli,
Qon hidiga to‘lmasin bahor shamoli,

Bulut ichra tolmasin yorqin quyoshim,
O‘t ichida yonmasin qir, dala-toshim,

Bo‘g‘zimda qolmasin erk to‘la kuyim,
Aylanmasin azaga bazmim va to‘yim,

Oyoqosti bo‘lmasin ajdodim go‘ri,
Podam ichra oralab yurmasin bo‘ri,

O‘tirmasin yov chiqib uyim to‘riga,
Suv sepmasin tandirda qolgan qo‘rimga,

Bukilmasin ellikka yetmasdan belim,
Kesilmasin og‘zimda bu biyron tilim,

O‘yilmasin ko‘zlarim, ko‘rsin jahonni,
Qullik uchun tutmayman tanda bu jonni

Desang, xalqim, bosh ko‘tar, tur, oyoqqa tur!
Dushman kelur bostirib, qarshisiga yur!

Omochni qo‘y, qo‘lingga qilich, yarog‘ ol!
Agar qilich topmasang, bolta, o‘rog‘ ol!

Neki bo‘lsa ol qo‘lga, lekin qurol ol!
Xoh kattasan, xoh kichik, xoh er, xoh ayol!

Oyog‘ingga etik kiy, belingni bog‘la!
Ona tuproq tuzini, vaqt keldi, oqla!

Xoh otlisan, xoh yayov, anjoming tuzat!
Maydonga chiq, maydonga, mardliging ko‘rsat!

«Xo‘p bo‘ladi!» – dedi el, turdi oyoqqa.
Hatto chollar tayanib hassa-tayoqqa!

Bitta mushtga aylandi yurt, ovul, qishloq,
To‘lib ketdi lashkarga qir-u soy, toshloq!

Kiyim-boshi qurama, maqsad bittadir,
Bir og‘izdan barchasi xitob etadir:

– Sensan yurtning onasi, onaliging qil!
Sening so‘zing biz uchun amri vojib, bil!

O‘zing boshla maydonga, boshla, To‘maris!
Qolsin bizdan tarixda shonli porloq iz!

Qo‘li bog‘liq yashashdan o‘lim a’lodir,
Bosqinchi yov o‘limga mahkum balodir.

O‘zing boshla mardona, boshla, To‘maris,
Yo o‘lamiz, yo yurtni shonga ko‘mamiz!

«Xo‘p! Men rozi! – dedi u, – tinglang alqissa:
Mening uchun qonundir, elim ne desa!»

Boshlab ketdi lashkarni, ostida tulpor,
Xalq ishonchi qalbiga yana kuch to‘plar!

Qilich, qalqon yarashar mag‘rur bastiga,
Uzun sochi olingan qalpoq ostiga.

Baland poshna etigi xipcha oyoqda,
Olov ko‘zi der edi: dushman qayoqda?

Ishonch bilan lashkarni boshlab ketdi u,
Necha qir-u soylardan boshlab o‘tdi u.

Jangga kirdi mardona, iftixor bilan,
Ishonch bilan, o‘ch bilan, nomus-or bilan.

G‘urur bilan, kuch bilan, matonat bilan,
G‘azab bilan, zarb bilan, zo‘r nafrat bilan…

Ming-minglab bosh sapchadek uzilib qoldi,
Ming-ming tana majolsiz cho‘zilib qoldi.

Qonlar qonga qorishdi, o‘lik o‘likka,
Otlar jangga kirardi pishqirib tikka.

Duch kelganni kesadi o‘rog‘-u bolta,
Uzun qilar so‘yillar qo‘l bo‘lsa kalta!

Mundoq boqsa Kayxusrav, qo‘shin holi tang,
Xos askarin tushirib, o‘zi qildi jang.

Amin edi mahorat, kuch, bardoshiga,
Mard To‘maris ot qo‘yib chiqdi qoshiga.

Qilichbozlik boshlandi yakkama-yakka,
Tashlanardi otlari arslondek tikka.

Qalqon to‘sib qolardi qilich zarbini,
Ikki tomon garovga qo‘ygan qalbini.

Qalbinimas, hayoti, erk, iqbolini,
Yurt nomusi, sharafi , istiqbolini!

Ming chirandi Kayxusrav, bo‘lmadi biroq!
Qochib qoldi qo‘shinin tashlab tumtaroq!

Quvib ketdi mardona yovqur To‘maris,
Qorasini yo‘qotmay borar izma-iz.

Shiddatida bor edi yigit viqori,
Yetib borib qilichin tutib yuqori

Yelkasiga tushirdi boshi aralash.
Deya: «O‘zi bo‘lurmi tinch elni talash?!»

Otdan uchib Kayxusrav mukkalab ketdi,
Qora qonga belanib yoqasin tutdi.

Titrar edi maqtanchoq, chiranchoq qalbi,
Bir-biriga tegmasdi po‘rsildoq labi.

Uchib ketgan qo‘lidan tilla sop qilich,
Zarbof to‘ni der edi: «Endi jondan kech!»

Shafqat tilab boqardi To‘marisga u,
Tilin o‘nglab ololmas hatto so‘zga u.

Kalta qildi so‘zini To‘maris esa:
«Hukm shudir qahramon xalqim ne desa!»

Bir og‘izdan xalq dedi: «Dushmanga o‘lim!»
Xalq qalbida nafrati, qahri limmo-lim!

Shart uzildi murdorning boshi tanidan…
Bosh dumalab yotardi el oyog‘ida,
Oltin sirg‘a yiltillab so‘l qulog‘ida!

Mard To‘maris so‘z olib dedi: «Xaloyiq!
Yovga bergan zarbingiz maqtovga loyiq!

Do‘stga bo‘lgan mehrcha yovga qahringiz!
Endi butun ozoddir qishloq, shahringiz!»

So‘ngra boqdi dumalab yotgan u boshga:
«Tiriklikda to‘ymovding sira qon-yoshga,

Mana endi to‘yib ol, boshing ko‘mib ich,
Bu gal senga kerakmas qalqon-u qilich!» –

Deya uzuq boshni u chuqurga otdi,
Chuqurdagi qonga bosh ko‘milib botdi!

Xalq olqishlab qizini dedi: «Tashakkur!
Aqling – daryo, mehring – ko‘l, har bir so‘zing – dur!»

El tinchidi, o‘lkada ur-sur yo‘qoldi,
Yovdan faqat tuproqda qonli iz qoldi.

Tunda yomg‘ir, sel kelib yuvdi uni ham,
Go‘yo qayta boshidan poklandi olam!

Tutdi omoch qulog‘in erksevar dehqon,
Mard To‘maris dovrug‘in el qildi doston.


Shuhrat hayoti va ijodi >>


Savol va topshiriqlar:

  1. Ballada matnidagi xalq, To‘maris va muallif nutqini ajra ting. Asar matni ustida ishlaganda ularni o‘ziga mos ohangda o‘qing.
  2. O‘ylab ko‘ring-chi, «Axir, qancha chuqurdan qaynasa buloq, Suvi shuncha pok bo‘lur, shuncha totliroq!» misralari ning afsonaga qanday daxli bo‘lishi mumkin?
  3. Kayxusrav bostirib kelayotgani aniq bo‘lganda massa-getlar orasida qanday holat yuz berdi? Sizningcha, bu nimadan dalolat beradi?
  4. «Qon yig‘ladi» birikmasining to‘qqiz marta takrorlanish sababini izohlang.
  5. Balladadagi: «Bo‘g‘zimda qolmasin erk to‘la kuyim», «Oyoqosti bo‘lmasin ajdodim go‘ri», «O‘tirmasin yov chiqib uyim to‘riga» kabi tasvirlarning badiiy va ijtimoiy ma’nosini anglating.
  6. Asardagi: «Kiyim-boshi qurama, maqsad bittadir» tasvirini tushuntiring.
  7. Xalqning: «Qo‘li bog‘liq yashashdan o‘lim a’lodir» tarzidagi xitobiga tayanib, bobolarimiz tabiatini sharhlang.
  8. To‘marisning shaxsiyatini, mardligini ko‘rsatuvchi mis-ra larni matndan alohida ajratib o‘qing. Uning shaxsiyatiga baho bering.
  9. Siz tarix darsida o‘qigan «To‘maris» afsonasi bilan «Mardlik afsonasi» balladasi mazmunida qanday farq va o‘xshashliklar bor? Ikki asarni taqqoslab, fi kringizni ayting.
  10. «…Yovdan faqat tuproqda qonli iz qoldi. Tunda yomg‘ir, sel kelib yuvdi uni ham! Go‘yo qayta boshidan pok landi olam!» satrlarini sharhlang.
Previous articleShuhrat hayoti va ijodi
Next articleBallada (adabiyot)