Sifat darajalari

0

maqollar kitob

Muayyan bir belgining ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi sifat darajasi deyiladi.

Sifatlarda to‘rtta daraja bor: oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma daraja, ozaytirma daraja.

Narsalar orasidagi belgi o‘zaro taqqoslanmasa, oddiy daraja deyiladi. Masalan: yuksak, uzun, hushyor, kalta.

Bir narsadagi belgining boshqalariga nisbatan ortiq yoki kamligi qiyosiy daraja deyiladi. Qiyosiy daraja oddiy darajadagi sifatga -roq qo‘shimchasini qo‘shish bilan hosil bo‘ladi. Masalan: yuksakroq, uzunroq, hushyorroq, kaltaroq.

Belgining bir narsada boshqalariga nisbatan eng ko‘p ekani orttirma daraja deyiladi. Orttirma daraja eng, juda, nihoyat kabi so‘zlar bilan hosil bo‘ladi. Masalan: eng yuksak, juda uzun...

Belgining bir narsada boshqalariga nisbatan bir qadar kam ekani ozaytirma daraja deyiladi. Ozaytirma daraja sal, biroz, xiyla, nim kabi so‘zlar bilan hosil bo‘ladi. Masalan: biroz yuksak, sal uzun...

Previous articleTarixiy manbalar
Next articleKalendarlar tarixidan