Diffuziya nima? Диффузия нима?

# Savol Diffuziya nima? Диффузия нима?# JavobDiffuziya - o‘zaro tutashgan bir modda molekulalarining ikkinchi moddaga, ikkinchi modda molekulal arining birinchi moddaga o‘zaro o‘tishiga aytiladi. Gazlarda...

Molekula nima? Молекула нима?

# Savol Molekula nima? Молекула нима?# JavobMolekula - modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarra. Molekulalar atomlardan tashkil topadi. Moddalarda molekulalar bir xil atomlardan yoki...

Atom nima? Атом нима?

# Savol Atom nima? Атом нима?# JavobAtom - grekcha atomos  –  bo‘linmas degani. Kimyoviy element xossalari saqlanib qolad igan eng kichik zarra. 2016-yil dekabr oyigacha...

Sekund (s) nima? Секунд (с) нима?

# Savol Sekund (s) nima? Секунд (с) нима?# JavobSekund (s) - XBS asosiy birligi. Taxminan o‘rtacha quyosh sutkasining 1/86400 qismiga teng (1 sutka = 24...

Metr (m) nima? Метр (м) нима?

# Savol Metr (m) nima? Метр (м) нима?# JavobMetr (m) - uzunlik birligi. XBS asosiy birligi. Qiymat jihatidan yorug‘likning vakuumda 1/299792458 sekund davomida o‘tadigan yo‘liga...

Xalqaro birliklar sistemasi (XBS) nima?

# Savol Xalqaro birliklar sistemasi (XBS) nima? Халқаро / Халкаро бирликлар системаси (ХБС) нима?# JavobXalqaro birliklar sistemasi (XBS) - 1960-yilda kiritilgan. Unda asosiy 7 birlik...

Fizik kattalik nima? Физик катталик нима?

# Savol Fizik kattalik nima? Физик катталик нима?# JavobFizik kattalik - jismlar yoki fizik hodisalarning o‘lchash mumkin bo‘lgan parametrlari.Batafsil >> Fizika bo'yicha savollar va javoblar

Fizik hodisalar nima? Физик ходисалар нима?

# Savol Fizik hodisalar nima? Физик ҳодисалар / ходисалар нима?# JavobFizik hodisalar - moddani tashkil etgan zarralari o‘zgarmasdan qoladigan holda sodir bo‘ladigan hodisalar.Batafsil >> Fizika...

Fizik jismlar nima?

# Savol Fizik jismlar nima? Физик жисмлар нима?# JavobFizik jismlar - tabiatda uchraydigan turli moddalardan tashkil topgan barcha jismlar.Batafsil >> Fizika bo'yicha savollar va javoblar
topishmoqlar, topishmoqlar javobi,

Fizika bo’yicha savollar va javoblar

Fizika bo'yicha savollar va javoblar. Физика бўйича саволлар ва жавоблар.Fizik jismlarTabiatda uchraydigan turli moddalardan tashkil topgan barcha jismlar.Fizik hodisalarModdani tashkil etgan zarralari o‘zgarmasdan qoladigan...

Zichlik va uning birliklari. Beruniy va hozinning zichlikni aniqlash usullari

Zichlik va uning birliklari. Beruniy va hozinning zichlikni aniqlash usullari. Зичлик ва унинг бирликлари. Беруний ва ҳозиннинг зичликни аниқлаш усуллари. Зичлик ва унинг бирликлари....

Massa va uning birliklari

Massa va uning birliklari. Масса ва унинг бирликлари.Siz kundalik turmushda ota-onangiz bilan yoki o‘zingiz bozorga borgansiz, albatta. Bozorda sotilayotgan ko‘pgina oziqovqat mahsulotlarini tarozida o‘lchab...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi