Konfederatsiya nima?

0

Konfederatsiya nima?

Konfederatsiya (lotincha – ittifoq, uyushma) – suvereniteti vamustaqilligini saqlab qolgan holda biror-bir maqsadga erishish uchunbirlashgan davlatlar ittifoqi.

Davlatlar u yoki bu maqsadni ko‘zlab, o‘z suvereniteti va mustaqil li ginisaqlagan holda birlashishlari ham mumkin. U holda bunday ittifoq konfe deratsiya deyiladi. Konfederatsiyada yagona hudud, yagona fuqarolikbo‘l maydi. Har bir davlat xalqaro huquqning teng huquqli subyekti bo‘ladi.