Undov va taqlid so‘zlar

0

So‘zlovchining his-hayajonini, shuningdek, hayvon-parrandalarni biror harakatga undashni ifodalovchi so‘zlarga undov so‘zlar deyiladi.

Inson, hayvon va narsalarning tovushlariga taqlid ifodalovchi so‘zlar taqlid so‘zlar hisoblanadi.

Yuklama (Yordamchi so‘zlar)

Yordamchi so‘zlar. Bog‘lovchilar. Ko‘makchilar