Undov va taqlid so‘zlar

0

So‘zlovchining his-hayajonini, shuningdek, hayvon-parrandalarni biror harakatga undashni ifodalovchi so‘zlarga undov so‘zlar deyiladi.

Inson, hayvon va narsalarning tovushlariga taqlid ifodalovchi so‘zlar taqlid so‘zlar hisoblanadi.

Yuklama (Yordamchi so‘zlar)

Yordamchi so‘zlar. Bog‘lovchilar. Ko‘makchilar

Previous articleQadimgi sharq mamlakatlarida psixologik fikrlar
Next articleQo‘shma so‘zlar