Kuz faslida o‘simliklar hayotida ro‘y beradigan o‘zgarishlar

0

Kuz ko‘p o‘simliklar hosili pishib yetiladigan fasl. Olim- larning hisobiga ko‘ra, kuzgi kun bilan tunning tengligi sentabr oyining 23-kuniga to‘g‘ri keladi. Kuz kelishi bilan kunlar asta-sekin soviy boshlaydi. Kunlar qisqarib, tunlar uzaya boradi. Kuz o‘simliklarning qishga tayyorlanish davri hisoblanadi. Kuz kelganini hamma o‘simliklarga qarab ham bilib bo‘lmaydi, chunki ba’zi gulli o‘simliklar kuz oylarida ham gullayveradi. Masalan: yovvoyi o‘simliklardan zubturum, qoqio‘t, sachratqi, qo‘ypechak; madaniy o‘simliklardan atir- gul, xrizantema, kartoshkagul va boshqalar havo harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadi.

Xazonrezgilik
Xazonrezgilik

Kuzda juda ko‘p yovvoyi va madaniy o‘simliklarning . mevasi pishib yetiladi. Lekin bular orasida ituzumga o‘xshab mevasining asosiy qismi pi­shib, uchki qismidagi gullari ochilib turadigan yoki g‘o‘zaga o‘xshab pastki shoxlaridagi ko‘saklari yetilib, uchki shox- laridagi gullari ochilib turadigan o‘simliklar ham ko‘p uch- raydi.

Kuzda o‘simliklarda sodir bo‘ladigan muhim biologik o‘zgarishlardan biri xazonrezgilikdir. Ba’zi o‘simliklarda xazonrezgilik sovuq tushmasdan oldin boshlanadi. Ayrim daraxt va butalarning barglari kuz kelishi bilan, ayrimlariniki esa birinchi sovuqdan keyin to‘kila boshlaydi. Masalan, jiyda, zarang, bodom, terak, akatsiya, tikan daraxt va aylantning barglari ancha barvaqt to‘kiladi (14-rasm).

Xalqimiz bu faslni «oltin kuz» deb ataydi. Buning boisi shundaki, birinchidan, bu davrda juda ko‘p mevalar g‘arq pishadi. Ikkinchidan, ko‘pchilik daraxt va butalarning bargi qizg‘ish, sarg‘ish, qo‘ng‘ir rangga kirib, tabiatga ajoyib man- zara baxsh etadi. Bir qator o‘simliklar (nastarin, atirgul, ligustrum)ning bargi uzoq vaqtgacha yashil rangini saqlaydi. Hatto, qishda ham shamshod va ligustrum kabi o‘simliklarning bargi to‘kilmay turaveradi.

Kuzda ko‘pgina daraxt va butalarning yashil bargla­ri rangi to‘kilish oldidan o‘zgaradi. Shu munosabat bilan o‘simliklarning barglari nima uchun rangini o‘zgartiradi? Bun- da o‘simlik hujayralarida qanday o‘zgarishlar sodir bo‘ladi, degan savol tug‘iladi.

Kuz kelishi bilan kunlar qisqarib, quyoshdan yerga keladigan yorug‘lik va harorat kamayadi. Yorug‘lik va harorat yetishmasligi tufayli hujayra- larda jiddiy fiziologik jarayonlar sodir bo‘ladi. Natijada barglarga yashil rang beruvchi xloroplastlar yemirilib, xro- moplastlarga aylanadi, hujayralarda esa rang beruvchi moddalar to‘planib, yashil barglar asta-sekin sarg‘ish, sarg‘ish-qizg‘ish, qo‘ng‘ir-qizg‘ish ranglarga kiradi.

Kuzda barg to‘kilishi bilan bir qa- torda yozda to‘kilgan urug‘lari namga tegib unib chiqadigan va to‘pbarg hosil qiladigan o‘simliklar ham kam emas. Kuzgi bug‘doy, gulxayri, qoqio‘t, jag‘-jag‘, qurttana kabi o‘simliklarning bargi qor tagida qishlab, bahorda yana o‘sishda davom etaveradi. Shunday qilib, kuz kelishi bilan o‘simliklarning mevasi (urug‘i) pishadi va barglari to‘kilib, qishki tinim davriga kiradi (15-rasm).

Bargning to‘kilish sxemasi.
15-rasm. Bargning to‘kilish sxemasi.

Barg to‘kilishining ahamiyati ko‘pchilikni qiziqtirsa kerak. Bu savolga o‘simlik uchun ham, kundalik turmushda ham barg to‘kilishining ahamiyati katta, deb javob berish mum- kin. Birinchidan, to‘kiladigan barglar orqali bir yil davomida o‘simliklarda to‘planib yotgan keraksiz moddalar chiqarib tashlanadi, ikkinchidan, ayniqsa qishda, barglar orqali suvning bug‘lanishi to‘xtaydi. O‘simlik tinim davriga o‘tadi.

Xazonrezgilik paytida to‘kiladigan barglardan to‘g‘ri foydalanishni aslo unutmaslik kerak. Ayrim joylarda barglar to‘g‘ri kelgan joyda yoqib yuboriladi. Natijada atrof-muhitni qurum bosib, havoning tarkibi buziladi. Barglardan oqilona foydalanishning eng oson yo‘li chorva mollari uchun ozuqa
sifatida (boshqa yem-xashaklarga qo‘shib) berish va yerga ko‘mib (chiritib) o‘g‘it tayyorlashdan iborat.

Barglar nima uchun to‘kiladi, degan savol tug‘ilishi tabiiy albatta (15-rasmga qarang).

Barglar bandining novdaga birikkan joyida po‘kak hosil bo‘ladi. Po‘kakning hosil bo‘lishi barglarning to‘kilishidan darak beradi. Barglarning to‘kilishida suv bug‘lanishining ham ahamiyati katta. Kech kuzda ildiz tuklari sovuq suvni so‘rib ololmaydi, natijada o‘simliklarning yer ustki qismi suv bilan ta’minlanmay qoladi. Barglar suv bug‘latishdan to‘x- taydi. Shunday qilib, xazonrezgilik-barg to‘kishyo‘li bilan o‘simliklar qishga tayyorlanadi.

Qishda o‘simliklarda tinim davri boshl anadi, ya’ni oziq moddalar hosil bo‘lishi, hujayradagi shira harakati deyarli to‘xtaydi, nafas olish sekinlashadi. Biroq, O‘zbekistonda kuz va qish mavsumi doimo bir xil kelmaydi. Ayrim yillari kuz iliq kelib, bir yillik va ko‘p yillik o‘tlar o‘sib chiqadi va o‘sishda c9avom etadi. Yil bo‘yi o‘sib, barglari qishda ham saqlanib qoladigan shamshod, archa, qarag‘ay, qora qarag‘ay singari doim yashil o‘simliklar ham ko‘p uchraydi.

Shamshod va archa yil davomida barglarini asta-sekin almashtirib turadi. Shu sababli ham u yashil rangini deyarli saqlab qoladi.

Botanika


  1. O‘simliklar kuzda nega barglarini to‘kadi?
  2. Xazonrezgilik nima?
  3. Xazonrezgilikning o‘simliklar uchun qanday ahamiyati bor?
  4. Kuzda o‘simliklarda qanday o‘zgarishlar yuz beradi?
  5. Kuzda unib chiqib, qishlaydigan o‘simliklar bormi? Ularga misol keltiring.
  6.  Kech kuzda va hatto, qishda ham bargini to‘k- maydigan qanday o‘simliklarni bilasiz?

Kuz faslida usimliklar hayotida ruy beradigan uzgarishlar

Previous articleO‘simliklarning hayotiy shakllari
Next articleSog‘lom, quvnoq bolaman (she’r)