Til tovushlari – Тил товушлари

Tilning tish va tanglayga tegishidan hosil bo‘lgan tovushlarga til tovushlari deyiladi.Til tovushlariga t, d, s, z, ch, j, dj, sh, l, r, n, y,...

Lab tovushlari – Лаб товушлари

Talaffuzida lab ishtirok etgan tovushlar lab tovushlari deyiladi.Lab tovushlariga b, m, p, v, f undoshlari kiradi. Ular ikkiga bo‘linadi: lab-lab undoshlari – m, b,...

Nutq a’zolari – Нутқ аъзолари

Nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etadigan inson a’zolariga nutq a’zolari deyiladi.Nutq a’zolariga o‘pka, bo‘g‘iz, tovush paychalari, og‘iz bo‘shlig‘i, til, lablar, tishlar va burun bo‘shlig‘i...

Undosh tovushlar – Ундош товушлар

O‘pkadan chiqayotgan havo og‘iz bo‘shlig‘ining ma’lum bir joyida yoki bo‘g‘izda to‘siqqa uchrashidan hosil bo‘lgan tovushlar undosh tovushlar sanaladi.Tilimizda quyidagi 24 ta undosh tovush bor:...

Unli tovushlar – Унли товушлар

Tovushlar o‘pkadan chiqayotgan havoning og‘iz bo‘shlig‘ida to‘siqqa uchrashi yoki uchramasligiga ko‘ra ikki turli bo‘ladi: unli tovushlar va undosh tovushlar.O‘pkadan chiqayotgan havo og‘iz bo‘shlig‘ida hech...

Yuklama. Yuklamalar haqida ma’lumot

Yuklama. Yuklamalar haqida ma’lumot. Yuklama. Yuklamalar hakida malumot. Ayrim so’z yoki gapga qo’shimcha ma’no berish uchun qo’llanadigan yordamchi so’zlar yuklamalar deb ataladi. Masalan: Haqiqiy...

Bog’lovchi. Bog’lovchilar haqida ma’lumot

Bog’lovchi. Bog’lovchilar haqida ma’lumotGap bo’laklarini yoki qo’shma gapning qismlarini bog’laydigan yordamchi so’zlar bog’lovchi deyiladi. Bog’lovchilar gap bo’laklari va ayrim sodda gaplarni o’zaro qanday munosabatda...

Ko’makchi haqida ma’lumot

Kumakchi haqida malumot YORDAMCHI SO’Z TURKUMLARIYordamchi so’z turkumlari mustaqil so’z turkumlaridan farqlanadi. Ular lug’aviy ma’noga ega emas, morfologik jihatdan o’zgarmaydi, gapda sintaktik vazifa bajarmaydi,...

Nutq tovushi va harf

Og‘zaki nutqning eng kichik, boshqa mayda bo‘lakka bo‘linmaydigan qismi nutq tovushi deyiladi.Tovushning yozuvdagi ifodasiga harf deyiladi.  Bir tovush bir harf bilan ham, ikki harf...

Fonetika va grafika

Og‘zaki nutqning tovush tizimini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi fonetika, yozma nutqning harflar tizimini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi esa grafika deyiladi.  Fikrimizni boshqalarga tovushlar vositasida so‘zlash va...

Tilshunoslik va uning bo‘limlari

Til o‘z ichki tuzilishiga ega. Tilning ana shu ichki tuzilishidan qaysisini o‘rganishga ko‘ra tilshunoslik fani ham bir necha bo‘limlarga bo‘linadi.Tilning tovush tuzilishi fonetika bo‘limida,...

Otlarda kelishik kategoriyasi

Ot (yoki otlashgan so‘z)ning boshqa so‘zlarga bo‘lgan sintaktik munosabatini ko‘rsatuvchi ma’nolar va bu ma’nolarni ifodalovchi shakllar tizimiga kelishik kategoriyasi deyiladi. Kelishik kategoriyasi oltita grammatik...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi