27-rasm. O’simliklar sistematikasi.

O’simliklar dunyosi

O’simliklarga xos xususiyatlar. O’simliklarning ahamiyati. O’simliklar sistematikasi. Ўсимликларга хос хусусиятлар. Ўсимликларнинг аҳамияти. Ўсимликлар систематикасиO’simliklarga xos xususiyatlar. O’simliklar dunyosi hayvonot dunyosidan farqlanib, tuproqqa birikib o’sadi....
25-rasm. Zaharli zamburug’lar: a-qizil muxomor; b - sariq qo’ziqorin.

Zamburug’lar dunyosi

Zamburug’larning tuzilishi. Zamburug’ turlari. Achitqi zamburug’i, mog’or zamburug’i, qalpoqchali zamburug’lar, parazit zamburug’larga. Замбуруғларнинг тузилиши. Замбуруғ турлари. Ачитқи замбуруги, моғор замбуруғи, қалпоқчали замбуруғлар, паразит замбуруғларга.Zamburug’larning...
18-rasm. Bakteriyani laboratoriya sharoitida ko’paytirib o’rganish; a – bakteriyani oziqa muhitiga ekish; b – Petri idishchasida bakteriyani o’stirish; c – bakteriya mikropreparatini mikroskopda ko’rish

Bakteriyalar dunyosi

Bakteriyalarning tuzilishi. Bakteriya turlari, Achituvchi bakteriyalar. Chirituvchi bakteriyalar, Tugunak bakteriyalar. Parazit bakteriyalar. Бактерияларнинг тузилиши. Бактерия турлари, Ачитувчи бактериялар. Чиритувчи бактериялар, Тугунак бактериялар. Паразит бактериялар.Bakteriyalarning...
17- rasm. Tirik organizmlar: a– bakteriyalar dunyosi; b – zamburug‘lar dunyosi; c – o‘simliklar dunyosi; d – hayvonot dunyosi

Tirik organizmlar haqida umumiy ma’lumot

Tırık organızmlarnıng xılma- xıllıgı. Tirik organizmlar haqida umumiy ma’lumot.Barcha tirik organizmlar oziqlanadi, nafas oladi, ko‘payadi, o‘sadi va rivojlanadi. Avvalgi mavzularda tirik organizmlar hujayra- lardan...
13- rasm. O‘simlik (a) va hayvon (b) hujayrasi

Hujayra – tiriklikning asosi

Hujayra shakllariHujayra shakllari. Hujayra tiriklikning eng kichik birligi hisob- lanadi. Har qanday tirik organizm hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar vazifasi va shakliga ko‘ra bir- biridan...
Yorug‘lik mikroskopining tuzilishi

Lupa va mikroskop tuzilishi bilan tanishish

Tirik organizmlarning tuzilishini o‘rganish uchun kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblardan foydalaniladi. Ularga lupa va mikroskop ki- radi. Lupa – eng sodda tuzilgan kattalashtirib ko‘rsatuvchi asbob bo‘lib,...
7-rasm. Kuzatish (a) va taqqoslash (b) usuli.

Biologiyaning o‘ rganish usullari

Tirik organizmlarni o‘rganish uchun turli usullardan foydalanila- di. Ulardan asosiylari to‘rt xil.1. Kuzatish usuli – eng qadimgi usul. Tekshirayotgan odam sezgi organlari (ko‘rish, eshitish,...
O‘simlikning avtotrof (a) va hayvonning geterotrof (b) oziqlanishi.

Tirik organizmlarning xususiyatlari

Tirik organizmlar jonsiz tabiatdan farqlanib, quyidagi asosiy xu- susiyatlarga ega:1. Moddalar almashinuvi – metabolizm ikki xil jarayonning yig‘indisi: 1) assimilyatsiya – sintez reaksiyalari, masalan,...
1- rasm. Biologiya fani sohalari.

Biologiya – hayot haqidagi fan

Biologiya    sohalari.   Biologiya – tiriklik, hayot haqidagi fan. Yunoncha «bios» – hayot, «logos» – fan, ta’limot degan ma’noni anglatadi.O‘rganish obyektiga ko‘ra biologiya bir qancha...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi