maqollar kitob

Sifat darajalari

Muayyan bir belgining ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi sifat darajasi deyiladi.Sifatlarda to‘rtta daraja bor: oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma daraja, ozaytirma daraja.Narsalar orasidagi belgi o‘zaro taqqoslanmasa,...

Sifat

Qanday?, qanaqa? so‘roqlariga javob bo‘lib, narsa-buyumning belgisini bildirgan so‘zlarga sifat deyiladi. Belgi deganda, rang-tus, maza-ta’m, shakl-hajm, xil-xususiyat kabilar tushuniladi.Sifat gapda aniqlovchi, hol yoki kesim...

Kelishik qo’shimchalari

Otlarga qo‘shilib, ularni o‘zidan keyin kelgan boshqa so‘zlarga tobelashtirib bog‘lab keladigan qo‘shimchalarga kelishik qo‘shimchalari deyiladi.  Tilimizda 6 ta kelishik mavjud bo‘lib, ulardan beshtasining qo‘shimchasi bor:...

Turdosh va atoqli otlar

Bir turdagi narsa-buyumning nomini bildirgan otlar turdosh ot deyiladi. Masalan: qishloq, choynak, aka, daraxt.Ayrim shaxs yoki narsa-buyumga atab qo‘yilgan nomlar atoqli ot deyiladi. Kishilarning...

So‘z turkumlari. Mustaqil va yordamchi so‘zlar

Biror so‘roqqa javob bo‘lib, ko‘pincha atash ma’nosini bildiruvchi, gapda ma’lum bir gap bo‘lagi yoki undalma vazifasida keladigan so‘zlar mustaqil so‘zlar sanaladi.So‘roqqa javob bo‘lmaydigan, atash...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi